പി.എസ്.സി. 10th ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2022 ജൂലൈ 02: സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പർ - അഞ്ചാം ഘട്ടം 


KPSC EXAMINATION PROGRAMME FOR THE COMMON PRELIMINARY TEST (UP TO SSLC LEVEL) / 
PSC 10th Level Preliminary Examination: Stage 5 - 2022 July 02 Satuday Solved Question Paper, Answer Key

2022 പത്താംതലം പ്രാഥമികപരീക്ഷയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം മെയ് 15-നുംരണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം മെയ് 28 നും നടത്തും. മൂന്നാം ഘട്ടം ജൂൺ 11 നും നാലാം ഘട്ടം ജൂൺ 19 നും, അഞ്ചാം ഘട്ടം ജൂലൈ 2 നും, ആറാം ഘട്ടം ജൂലൈ 16 നും നടക്കും. അഞ്ചാം ഘട്ട പരീക്ഷയുടെ ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് ജൂൺ 18 മുതൽ പി.എസ്.സി. വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രൊഫൈലില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ചെയ്യാം. 

Kerala PSC is conducting the 10th preliminary examination for the recruitment of the various posts. Admission tickets will not be generated for candidates who fail to submit their confirmation on or before the stipulated date and their application for the post mentioned in this programme will be summarily rejected

EXAMINATION SCHEDULE FOR PSC 10TH LEVEL EXAMINATION - STAGE 5

Exam Date: 02/07/2022 Saturday
Time: 01.30 P.M to 03.15 P.M

Examination Time includes one hour for the Online examination and half an hour for the OMR examination as preparation time for the verification of Admission Tickets and the original ID of the candidates appearing for the examination. No candidates will be permitted to enter the examination venue after the beginning of preparation time. 

HALL TICKET AVAILABLE FROM: 18.06.2022
TOTAL NUMBER OF CANDIDATES: 211613

(ഈ പരീക്ഷയുടെ സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പറും അതോടൊപ്പം ഇതുവരെ നടന്ന മറ്റ് 10 Level പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ 2021 ൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തിയ 10th Level പരീക്ഷകളുടെ സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പറുകളും ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ലിങ്ക് താഴെ നൽകുന്നു)


Kerala PSC Hall ticket 2022: Steps to download
Step 1: Visit the websites- keralapsc.gov.in, thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi
Step 2: In the new window, enter the user id and password
Step 3: Admit card will appear on the screen
Step 4: Download, take a printout for further reference.
The hall ticket will carry the details of the exam venue, time slot etc.
PSC 10th Level Exam Previous Solved Question Papers 2021 Download Now

പ്രധാന പഠന സഹായികൾ👇   
👉YouTube Channel - Click here

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here