പി.എസ്.സി. 10th ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2021 മാർച്ച് 13: സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പർ - നാലാം ഘട്ടം 


KPSC EXAMINATION PROGRAMME FOR THE COMMON PRELIMINARY TEST (UP TO SSLC LEVEL) / 
PSC 10th Level Examination: 2021 March 13 Saturday Solved Question Paper - Stage 4

പത്താംതലം പ്രാഥമികപരീക്ഷയുടെ നാലാം ഘട്ടത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ പി.എസ്.സി. പൂര്‍ത്തിയാക്കി. മാർച്ച് 13-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതല്‍ 3.15 വരെയാണ് പരീക്ഷാസമയം. ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് പി.എസ്.സി. വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രൊഫൈലില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ചെയ്യാം. ആദ്യ  3 ഘട്ടങ്ങളിലെ  പരീക്ഷകളുടെ സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പറുകൾ (Stage 1), (Stage 2), (Stage 3ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു (ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്). നാലാം ഘട്ട പരീക്ഷയുടെ സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പർ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

STAGE 4
* 2021 MARCH 13 SATURDAY: TIME 1.30 PM to 3.15 PM
Kerala PSC is conducting the 10th preliminary examination for the recruitment to the various posts.

Kerala PSC Hall ticket 2021: Steps to download
Step 1: Visit the websites- keralapsc.gov.in, thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi
Step 2: In the new window, enter the user id and password
Step 3: Admit card will appear on the screen
Step 4: Download, take a printout for further reference.
The hall ticket will carry the details of the exam venue, time slot etc.


* PSC 10th Level Exam Solved Question Papers

പ്രധാന പഠന സഹായികൾ👇   

PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here