പി.എസ്.സി. 10th ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ: പരീക്ഷാ തീയതി പി.എസ്.സി. പ്രഖ്യാപിച്ചു.
KPSC MODIFIED EXAMINATION PROGRAMME FOR THE COMMON PRELIMINARY TEST (UP TO SSLC LEVEL) / 
PSC 10th Level Examination
10-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിട്ടുള്ള തസ്തികകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പി.എസ്.സി. നടത്തുന്ന പൊതുപ്രാഥമിക പരീക്ഷ 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ. 
പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ.
പ്രധാന പഠന സഹായികൾ👇   
👉YouTube Channel - Click here

PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS (Degree Level) -> Click here

PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here