പി.എസ്.സി. ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രാഥമിക പരീക്ഷാ സിലബസ് 

KERALA PSC SYLLABUS FOR DEGREE LEVEL COMMON
PRELIMINARY EXAMINATION
കേരളാ പി.എസ്.സി. ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രാഥമിക പരീക്ഷാ സിലബസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സിലബസിലുൾപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ വിശദമായി ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പിഡിഎഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പി.എസ്.സി. ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രാഥമിക പരീക്ഷാ സിലബസ്
👉HISTORY
1) KERALA  -  Arrival of Europeans-Contributions of Europeans- History of Travancore from Marthanda Varma to Sree Chithirathirunnal- Social and Religious Reform movement- National movement in Kerala- Literary Sources of Kerala History- United Keala Movement- Political and Social History of Kerala after 1956.

2. INDIA – Medieval India – Political History-Administrative reform contributions – Establishment of the British- First War of Independence – Formation of INC- Swadeshi Movement- Social Reform movement- Newspapers - Literature and Art during the freedom struggle –Independent Movement & MahathmaGandhiExtremist Movement in India – India’s independent- Post independent period-State reorganization – Development in Science, Education, and Technology – Foreign policy- Political History after 1951

3. WORLD – Great revolution in England- American War of Independence – French revolution- Russian Revolution – Chinese revolution- Political History after second World war- UNO and other International Organization + CURRENT AFFAIRS 

👉GEOGRAPHY
1. Basics of Geography – Earth Structure – Atmosphere –Rocks – LandformsPressure Belt and Winds- Temperature and Seasons- Global Issues- Global warming various forms of Pollutions – Maps- Topographic Maps and Signs – Remote Sensing – Geographic Information System-Oceans and its various movements – Continents – World Nations and its specific features.

2. INDIA – Physiography- States and Its features- Northern Mountain Region – Rivers- Northern Great Plain – Peninsular Plateau- Coastal Plain – Climate – Natural Vegetation- Agriculture – Minerals and Industries- Energy Sources- Transport system – Road- Water- Railway- Air.

3. Kerala – Physiography- Districts and Its features- Rivers- Climate – Natural Vegetation- Wildlife- Agriculture and research centres – Minerals and IndustriesEnergy Sources- Transport system – Road- Water- Railway- Air. + CURRENT AFFAIRS 

👉ECONOMICS
National Income - Per Capita Income – Factors of Production- Economic Sectors of Production – Indian Economic Planning- Five Year Plans- NITI Aayog – Types and Functions of Economic Institutions – Reserve Bank & Functions – Public revenue – Tax and Non Tax revenue – Public Expenditure – Budget – Fiscal Policy – Consumer Protection & Rights  + CURRENT AFFAIRS 

👉CIVICS
Public Administration – Bureaucracy –Features and Function – Indian Civil Service – State Civil Service – E_Governance – Information Commission and Right to Information Act – Lokpal & Lokayukta - Government – Executive, Judiciary, Legislature. Election – Political Parties. Human Rights – Human Rights Organizations. Act and Rules regarding Consumer Protection, Watershed Management – Labour and Employment, National Rural Employment Policies, Land Reforms, Protection of women, Children, and Old-age People, Social Welfare, Social Security. Socio-Economic Statistical Data. + CURRENT AFFAIRS

👉INDIAN CONSTITUTION
Constituent Assembly – Preamble - Fundamental Rights – Directive principles – Fundamental Duties – Citizenship – Constitutional Amendments – Panchayath Raj – Constitutional Institutions and their Functions - Emergency- Union List- State List – Concurrent List + CURRENT AFFAIRS
👉ARTS, SPORTS & LITERATURE
1. കല
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യകലകള്‍ ഇവയുടെ ഉദ്ഭവം, വ്യാപനം, പരിശീലനം എന്നിവകൊണ്ട്‌
- പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങള്‍
- പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
- പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികള്‍
- പ്രശസ്തരായ കലാകാരന്‍മാര്‍
- പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാര്‍

2. കായികം
1. കായികരംഗത്ത്‌ വ്യക്തിമുദ്രപതിപ്പിച്ച കേരളത്തിലേയും ഇന്ത്യയിലേയും ലോകത്തിലേയും പ്രധാന കായികതാരങ്ങള്‍, അവരുടെ കായിക ഇനങ്ങള്‍, അവരുടെ നേട്ടങ്ങള്‍, അവര്‍ക്ക്‌ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമതികള്‍.
2. പ്രധാന അവാര്‍ഡുകള്‍ - അവാര്‍ഡ്‌ ജേതാക്കള്‍ - ഓരോ അവാര്‍ഡും ഏതുമേഖലയിലെ പ്രകടനത്തിനാണ്‌നല്ലന്നത്‌ എന്ന അറിവ്‌.
3. പ്രധാന ട്രോഫികള്‍ - ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങള്‍/ കായിക ഇനങ്ങള്‍.
4. പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങള്‍ - പങ്കെടുക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ എണ്ണം.
5. കളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പദങ്ങള്‍ (Terms)
6. ഒളിമ്പിക്സ്‌
- അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍
- പ്രധാന വേദികള്‍/ രാജ്യങ്ങള്‍
- പ്രശസ്തമായ വിജയങ്ങള്‍ / കായിക താരങ്ങള്‍ ഒളിമ്പിക്സില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങള്‍
വിന്റര്‍ ഒളിമ്പിക്സ്‌
പാര ഒളിമ്പിക്സ്‌
7. ഏഷ്യന്‍ ഗയിംസ്‌, ആഫ്രോ ഏഷ്യന്‍ ഗയിംസ്‌, കോമണ്‍വെല്‍ത്ത്‌ ഗയിംസ്‌, സാഫ്‌ഗയിംസ്‌
- വേദികള്‍
- രാജ്യങ്ങള്‍
- ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം
- ഇതര വസ്തുതകള്‍
8. ദേശീയ ഗയിംസ്‌(National Games)
9. ഗയിംസ്‌ ഇനങ്ങള്‍ - മത്സരങ്ങള്‍
- താരങ്ങള്‍, നേട്ടങ്ങള്‍
10. ഓരോ രാജ്യത്തിന്റേയും ദേശീയ കായിക ഇനങ്ങള്‍ / വിനോദങ്ങള്‍

3. സാഹിത്യം 
1. മലയാളത്തിലെ പ്രധാന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ - ആദ്യകൃതികള്‍, കര്‍ത്താക്കള്‍ 
2. ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിലേയും പ്രധാനകൃതികള്‍ അവയുടെ കര്‍ത്താക്കള്‍. 3. എഴുത്തുകാര്‍ - തൂലികാനാമങ്ങള്‍, അപരനാമങ്ങള്‍
4. കഥാപാത്രങ്ങള്‍ - കൃതികള്‍
5. പ്രശസ്തമായ വരികള്‍ - കൃതികള്‍ - എഴുത്തുകാര്‍
6. മലയാള പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ആരംഭം, തുടക്കം കുറിച്ചവര്‍, ആനുകാലികങ്ങള്‍
7. പ്രധാനപ്പെട്ട അവാര്‍ഡുകള്‍ / ബഹുമതികള്‍ 
- അവാര്‍ഡിനര്‍ഹരായ എഴുത്തുകാര്‍
- കൃതികള്‍
8. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ മലയാളികള്‍ - അനുബന്ധ വസ്തുതകള്‍
9. മലയാള സിനിമയുടെ ഉദ്ഭവം, വളര്‍ച്ച, നാഴികക്കല്ലുകള്‍, പ്രധാന സംഭാവന നല്ലിയവര്‍, മലയാള സിനിമയും ദേശീയ അവാര്‍ഡും.

4. സംസ്കാരം
1. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങള്‍, ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങള്‍ പ്രശസ്തമായ ഉത്സവങ്ങള്‍.
4. കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍, ആരാധനാലയങ്ങള്‍, സാംസ്കാരിക നായകര്‍, അവരുടെ സംഭാവനകള്‍ + CURRENT AFFAIRS

👉COMPUTER SCIENCE
Basics of Computer
 Hardware
o Input Devices (Names and uses)
o Output Devices (Names and uses/features)
o Memory devices - Primary and Secondary (Examples, Features)
 Software
o Classification – System software and Application software
o Operating System – Functions and examples
o Popular Application software packages – Word processors, Spreadsheets, Database packages, Presentation, Image editors (Uses, features and fundamental concepts of each)
o Basics of programming – Types of instructions (Input, Output, Store, Control transfer) (Languages need not be considered)
 Computer Networks
o Types of networks – LAN, WAN, MAN (Features and application area)
o Network Devices – Media, Switch, Hub, Router, Bridge, Gateway (Uses of each)
 Internet
o Services – WWW, E-mail, Search engines (Examples and purposes)
o Social Media (Examples and features)
o Web Designing – Browser, HTML (Basics only)
 Cyber Crimes and Cyber Laws
o Types of crimes (Awareness level)
o IT Act and Other laws (Awareness level)
• CURRENT AFFAIRS

👉SCIENCE AND TECHNOLOGY
1. Science and Technology: Nature and scope of Science and Technology, Relevance of S&T, National policy on S&T and innovations, Basics of everyday science, Human body, Public Health and Community Medicine, Food and Nutrition, Health Care. Institutes and Organization in India promoting the integration of S&T and Innovation, their activities and contributions, Contribution of Prominent Indian Scientists.

2) Technology in Space and Defence: Evolution of Indian Space Programme, ISRO – it's activities and achievements, various Satellite Programmes – DRDO-vision, mission and activities.

3) Energy requirement and efficiency: India's existing energy needs and deficit, India's energy resources and dependence, Renewable and Non-renewable energy resources, Energy Policy of India – Govt. Policies and Programmes, Energy Security and Nuclear Policy of India.

4) Environmental Science: Issues and concerns related to the environment, its legal aspects, policies and treaties for the protection of the environment at the National and the International level, Environment protection for sustainable development. Biodiversity – its importance and concerns, Climate change, International initiatives (Policies, Protocols) and India's commitment, Western Ghats, Features, Characteristics and issues. Forest and wildlife – Legal framework for Forest and Wildlife Conservation in India. Environmental Hazards, Pollution, Carbon Emission, Global Warming. Developments in Biotechnology, Green Technology and Nanotechnology.
+ Current Affairs
👉SIMPLE ARITHMETIC & MENTAL ABILITY
A. ലഘു ഗണിതം ((Simple Arithmetic)
1. സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രീയകളും (Numbers and Basic Operations)
2. ഭിന്നസംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും  (Fraction and Decimal Numbers)
3. ശതമാനം  (Percentage)
4. ലാഭവും നഷ്ടവും (Profit and Loss)
5. സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും (Simple and Compound Interest)
6. അംശബന്ധവും അനുപാതവും (Ratio and Proportion)
7. സമയവും ദൂരവും (Time and Distance)
8. സമയവും പ്രവൃത്തിയും (Time and Work)
9. ശരാശരി (Average)
10. കൃത്യങ്കങ്ങള്‍ (Laws of Exponents)
11. ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ്‌, വിസ്മീര്‍ണ്ണം, വ്യാപ്പം തുടങ്ങിയവ (Mensuration)
12. പ്രോഗ്രഷനുകള്‍ (Progressions)

B. മാനസിക ശേഷി (Mental Ability) 
1. ശ്രേണികള്‍-സംഖ്യാ ശ്രേണികള്‍, അക്ഷര ശ്രേണികള്‍ (Sseries)
2. ഗണിത ചിഹ്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ (Problems on Mathematical signs)
3. സ്ഥാന നിര്‍ണ്ണയ പരിശോധന
4. സമാന ബന്ധങ്ങള്‍  (Analogy) - Word Analogy, Alphabet Analogy, Number Analogy)
5. ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക Odd man out)
6. സംഖ്യാവലോകന പ്രശ്നങ്ങള്‍
7. കോഡിംഗും ഡീകോഡിംഗും (Coding and Decoding)
8. കുടുംബ ബന്ധങ്ങള്‍  (Family Relations)
9. ദിശാവബോധം (Sense of Direction)
10. ക്ലോക്കിലെ സമയവും കോണളവും (Time and Angles)
11. ക്ലോക്കിലെ സമയവും പ്രതിബിംബവും (Time in a clock and its reflection)
12. കലണ്ടറും തീയതിയും (Date and Calendar) 
13. ക്ലറിക്കല്‍ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ (Clerical Ability)

👉GENERAL ENGLISH
A. English Grammar
1. Types of Sentences and Interchange of Sentences.
2. Different Parts of Speech.
3. Agreement of Verb and Subject.
4. Confusion of Adjectives and Adverbs.
5 Comparison of Adjectives
6. Adverbs and Position of adverbs
7. Articles - The Definite and the Indefinite Articles.
8. Uses of Primary and Model Auxiliary Verbs
9. Tag Questions
10. Infinitive and Gerunds
11. Tenses
12. Tenses in Conditional Sentences
13. Prepositions
14. The Use of Correlatives
15. Direct and Indirect Speech
16. Active and Passive voice
17. Correction of Sentences
B. Vocabulary
1. Singular & Plural, Change of Gender, Collective Nouns
2. Word formation from other words and the use of prefix or suffix
3. Compound words
4. Synonyms
5. Antonyms
6. Phrasal Verbs
7. Foreign Words and Phrases
8. One Word Substitutes
9. Words often confused
10. Spelling Test
11. Idioms and their Meanings
12. Translation of a sentence/proverb into Malayalam

👉Regional Language 
Malayalam
1. പദശുദ്ധി 
2. വാക്യശുദ്ധി 
3. പരിഭാഷ
4. ഒറ്റപ്പദം 
5. പര്യായം 
6. വിപരീതപദം 
7. ശൈലികൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ
8. സമാനപദം 
9. ചേർത്തെഴുതുക 
10. സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗം 
11. വചനം 
12. പിരിച്ചെഴുതൽ 
13. ഘടകപദം (വാക്യം ചേർത്തെഴുതുക)
Kannada
1) Word Purity / Correct Word
2) Correct Sentence
3) Translation
4) One Word / Single Word / One Word Substitution
5) Synonyms
6) Antonyms
7) Idioms and Proverbs
8) Equivalent Word
9) Join the Word
10) Feminine Gender, Masculine Gender
11) Number
12) Sort and Write 
Tamil
1) Correct Word
2) Correct Structure of Sentence
3) Translation
4) Single Word
5) Synonyms
6) Antonyms / Opposite
7) Phrases and Proverbs
8) Equal Word
9) Join the Word
10) Gender Classification – Feminine, Masculine
11) Singular, Plural
12) Separate
13) Adding Phrases 

👉PSC SYLLABUS FOR DEGREE LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION PDF

👉Degree Level Exam Exam Preparation: Questions and Answers- Click here 

   
പ്രധാന പഠന സഹായികൾ👇   

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS (English) -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS (Malayalam) -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
NEW JOBS & VACANCY -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here