പി.എസ്.സി. എൽ.ഡി.സി. മെയിൻ പരീക്ഷാ സിലബസ്. 

പി.എസ്.സി. എൽ.ഡി.ക്ലർക്ക്. മെയിൻ പരീക്ഷാ സിലബസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
KERALA PSC LDC MAIN EXAM SYLLABUS - (MALAYALAM & ENGLISH) PUBLISHED
പി.എസ്.സി. എൽ.ഡി.സി. മെയിൻ പരീക്ഷാ സിലബസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദമായ സിലബസ്ചുവടെ നൽകുന്നു. ഈ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 

എല്‍.ഡി ക്ലര്‍ക്ക്‌ മുഖ്യ പരീക്ഷയുടെ സിലബസ്‌

എൽ.ഡി.ക്ലർക്ക്. മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് വിവരം 
(I) ചരിത്രം - (5 മാര്‍ക്ക്‌)
1. കേരളം: - യൂറോപ്യന്‍മാരുടെ വരവ്‌ - യൂറോപ്യന്‍മാരുടെ സംഭാവന - മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ മുതല്‍ ശ്രീചിത്തിരതിരുനാള്‍ വരെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം - സാമൂഹ്യ, മത, നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ - കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥനങ്ങള്‍ - കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ സാഹിത്യ സ്രോതസ്സുകള്‍ - ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥനം - 1956-നു ശേഷമുള്ള കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം.

2. ഇന്ത്യ: - രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം - ബ്രിട്ടിഷ്‌ ആധിപത്യം - ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം - ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്ഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണം - സ്വദേശി പ്രസ്ഥനം - സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ - വര്‍ത്തമാന പത്രങ്ങള്‍ - സ്വാതന്ത്യസമരചരിത്രകാലത്തെ സാഹിത്യവും കലയും-സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും - ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടം - സംസ്ഥനങ്ങളുടെ പുന:സംഘടന - ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പുരോഗതി -വിദേശ നയം.

3. ലോകം : - ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം (Great Revolution)- അമേരിക്കന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം - ഫ്രഞ്ച്‌ വിപ്ലവം - റഷ്യന്‍ വിപ്ലവം - ചൈനീസ്‌ വിപ്ലവം - രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധാനന്തര രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം - ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടന, മറ്റ്‌ അന്താരാഷ്ട സംഘടനകള്‍

(II) . ഭൂമിശാസ്ത്രം (5 മാര്‍ക്ക്‌)
1. ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള്‍: - ഭൂമിയുടെ ഘടന - അന്തരീക്ഷം, പാറകള്‍, ഭൗമോപരിതലം, അന്തരീക്ഷ മര്‍ദ്ദവും കാറ്റും, താപനിലയും ഋതുക്കളും, ആഗോളപ്രശ്നങ്ങള്‍ - ആഗോളതാപനം വിവിധതരം
മലിനികരണങ്ങള്‍, മാപ്പുകള്‍ - ടോപ്പോഗ്രഫീക്‌ മാപ്പുകള്‍, അടയാളങ്ങള്‍, വീദൂരസംവേദനം - ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരസംവിധാനം, മഹാസമുദ്രങ്ങള്‍,
സമുദ്രചലനങ്ങള്‍, ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്‍, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും.

ഉത്തപര്‍വ്വത മേഖല, നദികള്‍, ഉത്തരഹാസമതലം, ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി, തീരദേശം, കാലാവസ്ഥ - സ്വാഭാവിക സസ്യ പ്രകൃതി - കൃഷി - ധാതുക്കളും വ്യവസായവും - ഊജ്ജസ്രോതസ്സുകള്‍ - റോഡ്‌ - ജല- റെയില്‍ -വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍

3. കേരളം:- ഭൂപ്രകൃതി - ജില്ലകള്‍, സവിശേഷകള്‍ - നദികള്‍ - കാലാവസ്ഥ -- സ്വാഭാവിക സസ്യപ്രകൃതി - വന്യജിവി - കൃഷിയും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും - ധാതുക്കളും വ്യവസായവും - ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകള്‍ - റോഡ്‌ - ജല -റെയില്‍ -വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍

(III) ധനതത്വശാസ്ത്രം (5 മാര്‍ക്ക്‌)
ഇന്ത്യ:- സാമ്പത്തിക രംഗം, പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികള്‍, പ്ലാനിംഗ്‌ കമ്മീഷന്‍, നീതി ആയോഗ്‌, നവസാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങള്‍, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, കാര്‍ഷീക വിളകള്‍, ധാതുക്കള്‍, ഹരിത വിപ്ലവം.

(iv) ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന (5 മാര്‍ക്ക്‌)
ഭരണഘടനനിര്‍മ്മാണ സ്ഥിതി, ആമുഖം, പൗരത്വം - മൗലികാവകാശങ്ങള്‍-
നിര്‍ദ്ദേശക തത്വങ്ങള്‍ - മൗലീക കടമകൾ, ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഘടകങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ (42, 44, 52, 73, 74, 86, 91), പഞ്ചായത്തീരാജ്‌ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ ചുമതലകളും - യൂണിയന്‍ ലിസ്റ്റ്‌ - സ്റ്റേററ്‌ ലീസ്റ്റ് - കണ്‍കറന്റ്‌ ലീസ്റ്റ്‌.

(v) കേരളം - ഭരണവും ഭരണസംവിധാനങ്ങളും (5 മാര്‍ക്ക്‌)
കേരളം - സംസ്ഥാന സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ്‌, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, വിവിധ കമ്മീഷനുകള്‍, സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ ആസൂത്രണ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍, ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി, തണ്ണീര്‍ത്തട സ്വരക്ഷണം, തൊഴിലും ജോലിയും, ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ പദ്ധതികള്‍, ഭൂപരിഷ്ടരണങ്ങള്‍, സ്തീകള്‍, കട്ടികള്‍, മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാര്‍ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം, സാമുഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം

(vi) ജീവശാസ്ത്രവും പൊതുജന ആരോഗ്യവും (6 മാര്‍ക്ക്‌) 
2. ജീവകങ്ങളും ധാതുക്കളും അവയുടെ അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങളും
3. സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും
4. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
5. ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങള്‍
6. അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ വിജ്ഞാനം
7. പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും

1. ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖകള്‍, ദ്രവ്യം - യൂണിറ്റ്‌, അളവുകളും തോതും.
2. ചലനം - ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങള്‍ - മൂന്നാം ചലന നിയമം - ആക്കം -
പ്രൊജക്ടൈല്‍ മോഷന്‍ - മുന്നാം ചലന നിയമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍, ISRO യുടെ ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങള്‍.
3. പ്രകാശം - ലെന്‍സ്‌, ദര്‍പ്പണം - r=2f എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള ഗണിത പ്രശ്നങ്ങള്‍, പ്രകാശത്തിന്റെ വിവിധ
പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ - മഴവില്ല്‌ - വസ്തുക്കളുടെ വിവിധ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്‌ സ്പെക്ട്രം -  IR Rays – UV Rays – X-Rays - ഫോട്ടോ
ഇലക്ട്രിക്‌ ഇഫക്സ്‌.
4. ശബ്ദം - വിവിധ തരം തരംഗങ്ങള്‍ - വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രവേഗം, അനുരണനം, ആവര്‍ത്തന പ്രതിപതനം.
5. ബലം - വിവിധ തരം ബലങ്ങള്‍ - ഘര്‍ഷണം - ഘര്‍ഷണത്തിന്റെ
ഉപയോഗങ്ങളും ദോഷങ്ങളും, ദ്രാവക മര്‍ദ്ദം - പ്ലവക്ഷമ ബലം - ആര്‍ക്കമിഡീസ്‌ തത്വം -- പാസ്കല്‍ നിയമം - സാന്ദ്രത - ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത - അഡ്ഹിഷന്‍ കൊഹീഷന്‍ ബലങ്ങള്‍ - കേശിക ഉയര്‍ച്ച - വിസ്കസ്‌ ബലം - പ്രതല ബലം.
5. ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം - അഭികേന്ദ്ര ബലം, അപകേന്ദ്രബലം, ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍
- പാലായന പ്രവേഗം, പിണ്ഡവും ഭാരവും - 'g' യുടെ മൂല്യം - ഭൂമിയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ 'g' യുടെ മൂല്യം.
6. താപം - താപനില - വിവിധതരം തെര്‍മോമീറ്ററുകള്‍, ആര്‍ദ്രത ആപേക്ഷിക ആര്‍ദ്രത.
7. പ്രവര്‍ത്തി - ഊര്‍ജ്ജം - പവര്‍ - ഗണിത പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഉത്തോലകങ്ങള്‍,
വിവിധതരം ഉത്തോലകങ്ങള്‍.

1. ആറ്റം - തന്‍മാത്ര - ദ്രവ്യത്തിന്റെ വിവിധ അവസ്ഥകള്‍ -രൂപാന്തരത്വം
- വാതക നിയമങ്ങള്‍ - അക്വാറീജിയ.
2. മൂലകങ്ങള്‍ - ആവര്‍ത്തനപട്ടിക - ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളും-
രാസ - ഭൗതിക മാറ്റങ്ങള്‍ - രാസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ - ലായനികള്‍, മിശ്രിതങ്ങള്‍, സംയുക്തങ്ങള്‍.
3. ലോഹങ്ങള്‍ - അലോഹങ്ങള്‍ - ലോഹസങ്കരങ്ങള്‍, ആസിഡും ആല്‍ക്കലിയും - ph മൂല്യം - ആല്‍ക്കലോയിഡുകള്‍.
(ix) കല, കായികം, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം (5 മാര്‍ക്ക്‌)
കല
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യകലകള്‍ ഇവയുടെ ഉത്ഭവം, വ്യാപനം, പരിശീലനം എന്നിവകൊണ്ട്‌
- പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങള്‍
- പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
- പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികള്‍
- പ്രശസ്തരായ കലാകാരന്‍മാര്‍
- പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാര്‍
കായികം
1. കായികരംഗത്ത്‌ വ്യക്തിമുദ്രപതിപ്പിച്ച കേരളത്തിലേയും ഇന്ത്യയിലേയും ലോകത്തിലേയും പ്രധാന കായികതാരങ്ങള്‍, അവരുടെ കായിക ഇനങ്ങള്‍, അവരുടെ നേട്ടങ്ങള്‍, അവര്‍ക്ക്‌ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമതികള്‍.
2. പ്രധാന അവാര്‍ഡുകള്‍ - അവാര്‍ഡ്‌ജേതാക്കള്‍ - ഓരോ അവാര്‍ഡും ഏതു മേഖലയിലെ പ്രകടനത്തിനാണ്‌നൽകുന്നത്‌ എന്ന അറിവ്‌.
3. പ്രധാന ട്രോഫികള്‍ - ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങള്‍ കായിക ഇനങ്ങള്‍.
4. പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങള്‍ - പങ്കെടുക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ എണ്ണം.
5. കളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പദങ്ങള്‍
6. ഒളിമ്പിക്സ്‌
- അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍
- പ്രധാന വേദികള്‍, രാജ്യങ്ങള്‍
- പ്രശസ്തമായ വിജയങ്ങള്‍ / കായിക താരങ്ങള്‍
- ഒളിമ്പിക്സില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങള്‍
- വിന്റര്‍ ഒളിമ്പിക്സ്‌
- പാര ഒളിമ്പിക്സ്‌
7. ഏഷ്യന്‍ ഗയിംസ്‌, ആഫ്രോ ഏഷ്യന്‍ ഗയിംസ്‌, കോമണ്‍വെല്‍ത്ത്‌ ഗയിംസ്‌, സാഫ്‌ഗയിംസ്‌
- വേദികള്‍
- രാജ്യങ്ങള്‍
- ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം
- ഇതര വസ്തുതകള്‍
8. ദേശീയ ഗയിംസ്‌
9. ഗയിംസ്‌ഇനങ്ങള്‍ - മത്സരങ്ങള്‍ - താരങ്ങള്‍, നേട്ടങ്ങള്‍
10. ഓരോ രാജ്യത്തിന്റേയും ദേശീയ കായിക ഇനങ്ങള്‍ / വിനോദങ്ങള്‍
സാഹിത്യം
1. മലയാളത്തിലെ പ്രധാന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ - ആദ്യകൃതികള്‍, കര്‍ത്താക്കള്‍
2. ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിലേയും പ്രധാനകൃതികള്‍ അവയുടെ കര്‍ത്താക്കള്‍
3. എഴുത്തുകാര്‍ - തൂലികാനാമങ്ങള്‍, അപരനാമങ്ങള്‍
4. കഥാപാത്രങ്ങള്‍ - കൃതികള്‍
5. പ്രശസ്തമായ വരികള്‍ - കൃതികള്‍ - എഴുത്തുകാര്‍
6. മലയാള പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ആരംഭം, തുടക്കം കുറിച്ചവര്‍,
ആനുകാലികങ്ങള്‍
7. പ്രധാനപ്പെട്ട അവാര്‍ഡുകള്‍ / ബഹുമതികള്‍ - അവാര്‍ഡിനര്‍ഹരായ എഴുത്തുകാര്‍ - കൃതികള്‍
8. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ മലയാളികള്‍ - അനുബന്ധ വസ്തുതകള്‍
9. മലയാള സിനിമയുടെ ഉത്ഭവം, വളര്‍ച്ച, നാഴികക്കല്ലുകള്‍, പ്രധാന സംഭാവന നൽകിയവര്‍, മലയാള സിനിമയും ദേശീയ അവാര്‍ഡും.
സംസ്കാരം
1) കേരളത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങള്‍, ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങള്‍ പ്രശസ്തമായ ഉത്സവങ്ങള്‍.
2) കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍, ആരാധനാലയങ്ങള്‍,
സാംസ്കാരിക നായകര്‍, അവരുടെ സംഭാവനകള്‍

1. Hardware
o Input Devices (Names and uses)
o Output Devices (Names and uses/features)
o Memory devices - Primary and Secondary (Examples, Features)
2. Software
o Classification – System software and Application software
o Operating System – Functions and examples
o Popular Application software packages – Word processors, Spreadsheets, Database packages, Presentation, Image editors (Uses, features and fundamental concepts of each)
o Basics of programming – Types of instructions (Input, Output, Store, Control transfer) (Languages need not be considered)
3. Computer Networks
o Types of networks – LAN, WAN, MAN (Features and application area)
o Network Devices – Media, Switch, Hub, Router, Bridge, Gateway (Uses of each)
4.  Internet
o Services – WWW, E-mail, Search engines (Examples and purposes)
o Social Media (Examples and features)
o Web Designing – Browser, HTML (Basics only)
o E-governance 
5. Cyber Crimes and Cyber Laws
o Types of crimes (Awareness level)
o IT Act and Other laws (Awareness level)

(xi) സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ (5 മാർക്) 
1. Right to Information Act –  Information Exempted; Constitution of Information Commissions- Powers and Functions.
2. Protection of Consumers – Rights of Consumers.
3. Law for the Protections of Vulnerable Sections – Protection of Civil
Rights – Atrocities against SC & ST – National Commission for SC / ST Kerala State SC/ST Commission – National and State Minority Commission  – National Human Rights Commission and State Human Rights Commission - Protection of Senior Citizen.
4. Protection and  Safeguarding of Women – Offences  affecting  Public
Decency and Morals.  National and State Commission for Women – The
Protection of Women (from Domestic Violence) Act, 2005.
5. Protection and Safeguards of Children – Protection of Children from Sexual Offence (POCSO) Act, 2012. 

1. സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും  (Numbers and Basic Operations)
2. ഭിന്നസംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും (Fraction and Decimal Numbers)
3. ശതമാനം (Percentage)
4. ലാഭവും നഷ്ടവും (Profit and Loss)
5. സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും (Simple and Compound Interest)
6. അംശബന്ധവും അനുപാതവും (Ratio and Proportion)
7. സമയവും ദൂരവും (Time and Distance)
8. സമയവും പ്രവൃത്തിയും  (Time and Work)
9. ശരാശരി (Average)
10. കൃത്യങ്കങ്ങള്‍  (Laws of Exponents)
11. ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ്‌, വിസ്തീര്‍ണ്ണം, വ്യാപ്തം തുടങ്ങിയവ  (Mensuration)
12. പ്രോഗ്രേഷനുകള്‍ (Progressions)
1. ശ്രേണികള്‍ സംഖ്യാശ്രേണികള്‍, അക്ഷര ശ്രേണികള്‍ (Series)
2. ഗണിത ചിഹ്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍  (Problems on Mathematics Signs)
3. സ്ഥാന നിര്‍ണ്ണയ പരിശോധന
4. സമാന ബന്ധങ്ങള്‍ (Analogy- Word Analogy, Alphabet Analogy, Number Analogy)
5. ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക (Odd man out)
6. സംഖ്യാവലോകന പ്രശ്നങ്ങള്‍
7. കോഡിംഗും ഡീകോഡിംഗും (Coding and De Coding)
8. കുടുംബ ബന്ധങ്ങള്‍ (Family Relations)
9. ദിശാവബോധം (Sense of Direction)
10. ക്ലോക്കിലെ സമയവും കോണളവും (Time and Angles)
11. ക്ലോക്കിലെ സമയവും പ്രതിബിംബവും (Time in a clock and its reflection)
12. കലണ്ടറും തീയതിയും (Date and Calendar)
13. ക്ലറിക്കല്‍ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ (Clerical Ability) 
👉GENERAL ENGLISH                     
(i) English Grammar (5 മാർക്)    
1. Types of Sentences and Interchange of Sentences.
2. Different Parts of Speech.
3. Agreement of Subject and Verb.
4. Articles - The Definite and the Indefinite Articles.
5. Uses of Primary and Modal Auxiliary  Verbs
6. Tag Questions
7. Infinitive  and Gerunds
8. Tenses
9. Tenses in Conditional Sentences
10. Prepositions
11. The Use of Correlatives
12. Direct and Indirect Speech
13. Active and Passive voice
14. Correction of Sentences
(ii) Vocabulary (5 മാർക്) 
1. Singular & Plural, Change of Gender, Collective Nouns
2. Word formation from other words and use of prefix or suffix
3. Compound words
4. Synonyms
5. Antonyms
6. Phrasal  Verbs
7. Foreign Words and Phrases
8. One Word Substitutes
9.  Words often confused
10. Spelling Test
11. Idioms and their Meanings

👉 പ്രാദേശിക ഭാഷകള്‍ (190 മാര്‍ക്ക്‌)
1) പദശുദ്ധി
2) വാക്യശുദ്ധി
3) പരിഭാഷ
4) ഒറ്റപദം
5) പര്യായം
6) വിപരീത പദം
7) ശൈലികള്‍ പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍
8) സമാനപദം
9) ചേര്‍ത്തെഴുതുക
10) സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗം
11) വചനം
12) പിരിച്ചെഴുതല്‍
13) ഘടക പദം (വാക്യം ചേര്‍ത്തെഴുതുക)
കന്നഡ
1) Word Purity / Correct Word 
2) Correct Sentence                            
3) Translation 
4) One Word / Single Word / One Word Substitution 
5) Synonyms 
6) Antonyms 
7) Idioms and Proverbs             
8) Equivalent Word 
9) Join the Word 
10) Feminine Gender, Masculine Gender 
11) Number 
12) Sort and Write  
തമിഴ്                                                                              
1) Correct Word 
2) Correct Structure of Sentence                           
3) Translation  
4) Single Word 
5) Synonyms                                   
6) Antonyms / Opposite  
7) Phrases and Proverbs 
8) Equal Word 
9) Join the Word 
10) Gender Classification – Feminine, Masculine 
11) Singular, Plural 
12) Separate 
13) Adding Phrases         
   
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS (Degree Level) -> Click here

PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th /+2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here