പി.എസ്.സി. എൽ.ജി.എസ്. മെയിൻ പരീക്ഷാ സിലബസ്. 

പി.എസ്.സി. ലാസ്റ്റ്ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്സ് മെയിൻ പരീക്ഷാ സിലബസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
KERALA PSC LGS MAIN EXAM SYLLABUS - (MALAYALAM & ENGLISH) PUBLISHED
പി.എസ്.സി. എൽ.ജി.എസ്. മെയിൻ പരീക്ഷാ സിലബസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദമായ സിലബസ്ചുവടെ നൽകുന്നു. ഈ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 

എൽ.ജി.എസ് മുഖ്യ പരീക്ഷയുടെ സിലബസ്‌   


   
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS (Degree Level) -> Click here

PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th /+2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here