പി.എസ്.സി. 2021 ഏപ്രിൽ 20 മുതൽ മെയ് 20 വരെയുള്ള തീയതികളിലെ മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ പരീക്ഷാതീയതികൾ  

Kerala Public Service Commission has published a complete schedule of upcoming PSC OMR / ONLINE exams in July 2021. 
പി.എസ്.സി. മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട പരീക്ഷകളുടെ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ 2021 ജൂലൈ
പി.എസ്.സി. 20/04/2021 മുതൽ 20/05/2021 വരെയുള്ള തീയതികളിലെ മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ പരീക്ഷാതീയതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ അതാത് പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഒപ്പം അതേ പോസ്റ്റിലേക്ക് മുൻപ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ, ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, സിലബസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്നിവയും ലഭിക്കും. 

1. RANGE FOREST OFFICER- KERALA FOREST DEPARTMENT - MAIN EXAMINATION - Descriptive
(Category: 190/2016, 330/2019)
Exam Date: 01/07/2021 Thursday
Exam Date: 02/07/2021 Friday
Exam Date: 05/07/2021 Monday

11. ASSISTANT PROFESSOR IN STATISTICS -COLLEGIATE EDUCATION  
(Category: 278/2019, 
340/2019, 341/2019, 429/2019)14. LIVESTOCK INSPECTOR GRADE II/ POULTRY ASSISTANT/ MILK RECORDER/ STORE KEEPER/ ENUMERATOR -ANIMAL HUSBANDRY/ CHICK SEXER -ANIMAL HUSBANDRY
(Category: 267/2017, 
375/2019, 534/2019, 534/2019, 534/2019, 185/2020, 252/2020, 102/2019 )


* MARCH - Click here
* APRIL - Click here
* MAY - Click here
* JUNE - Click here
* JULY - Click here

KERALA PSC EXAMINATION PROGRAMME (OMR/ONLINE)- 2020
* JANUARY - Click here
* FEBRUARY - Click here
* MARCH - Click here
* APRIL - Click here
* MAY - Click here
* SEPTEMBER - Click here
* OCTOBER - Click here
* NOVEMBER - Click here
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
KERALA PSC PREVIOUS (Solved) Question Papers ---> Click here 
KPSC PREVIOUS (UNSOLVED) Question Papers ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
CURRENT AFFAIRS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here