പി.എസ്.സി. ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2021 മെയ്: തീയതി പി.എസ്.സി. പ്രഖ്യാപിച്ചു.

PSC DEGREE LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION SCHEDULE -2021 MAY
ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിട്ടുള്ള തസ്തികകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പി.എസ്.സി. നടത്തുന്ന പൊതുപ്രാഥമിക പരീക്ഷ 2021 മെയിൽ. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ.
EXAMINATION SCHEDULE MAY 2021 PDF* പി.എസ്.സി. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പരീക്ഷകളിൽ നിന്നും 3300 - ലേറെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക

പ്രധാന പഠന സഹായികൾ👇   

PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS (Degree Level) -> Click here

PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th /+2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here