പരസ്യ നിരക്ക്: പുസ്തകങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകുന്നു*
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലോഗിൽ പരസ്യം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ... ഈ സൈറ്റിൽ താഴെ കാണുന്ന പരസ്യ വലുപ്പങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 
1. Responsive 300 X 250 (1 Unit )  
1.  300 X 250 വലുപ്പമുള്ള ഈ പരസ്യം സൈറ്റിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് Recent Post-ന്റെ മുകളിൽ ദൃശ്യമാകും. 
2. *.JPG, *.GIF, *.PNG എന്നീ രീതിയിൽ ഉള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
3.  Links/webpage പുതിയ window-യിൽ വരുന്നതായിരിക്കും.
4. പരസ്യ നിരക്കുകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു ... Rs 150 Daily
5. പുസ്തകങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ ആദ്യ 3 ദിവസങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകുന്നു. (വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ)*
For 1 Day
Rs 150
For 7 Days
Rs 750
For 15 Days
Rs 1200 
For 1 Month
Rs 3000
*പുസ്തകങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ ആദ്യ 3 ദിവസങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകുന്നതിന് പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക. വിലാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള  വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക: 9567456250
Terms and Conditions 
1. An advertisement appears after 24 hrs who paid the amount.
2. After you invested in an advertisement Unit there will be no refund.
3. Ads directly or indirectly connected with Tobacco, Drinks, Pornographic, Ads affects Religion/Cast/Persons/Indian Judiciary etc.. will thoroughly be Rejected.
4. The Responsibility of the Contents rests with the person/firm that the ad-related.
5. The changes in Terms and Conditions / Ads Rate without prior notice is rested with www.pscwinners.com 
താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ WhatsApp നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക 9567456250 അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെയിൽ ഐ.ഡി.യിൽ മെസേജ് ചെയ്യുക: pscwinners@gmail.com