പി.എസ്.സി. 10th ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2021 മാർച്ച് 06: സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പർ - മൂന്നാം ഘട്ടം 

KPSC MODIFIED EXAMINATION PROGRAMME FOR THE COMMON PRELIMINARY TEST (UP TO SSLC LEVEL) / 
PSC 10th Level Examination: 2021 March 06 Saturday Solved Question Paper - Stage 3

പത്താംതലം പ്രാഥമികപരീക്ഷയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ പി.എസ്.സി. പൂര്‍ത്തിയാക്കി. മാർച്ച് 06-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതല്‍ 3.15 വരെയാണ് പരീക്ഷാസമയം. ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് പി.എസ്.സി. വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രൊഫൈലില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ചെയ്യാം. ആദ്യ  രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലെ  പരീക്ഷകളുടെ സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പറുകൾ (Stage 1), (Stage 2), ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു (ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്). മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷയുടെ സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പർ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

STAGE 3
* 2021 MARCH 06 SATURDAY: TIME 1.30 PM to 3.15 PM
STAGE 4
* 2021 MARCH 13 SATURDAY: TIME 1.30 PM to 3.15 PM
Kerala PSC is conducting the 10th preliminary examination for the recruitment to the various posts.

Kerala PSC Hall ticket 2021: Steps to download
Step 1: Visit the websites- keralapsc.gov.in, thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi
Step 2: In the new window, enter the user id and password
Step 3: Admit card will appear on the screen
Step 4: Download, take a print out for further reference.
The hall ticket will carry the details of the exam venue, time slot etc.


* PSC 10th Level Exam Solved Question Papers
പ്രധാന പഠന സഹായികൾ👇   

PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here