പി.എസ്.സി. 2023 മെയ് പരീക്ഷാ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.


Kerala Public Service Commission has published a complete PSC OMR / ONLINE exam schedule in May 2023. All candidates can get updated details concerning the Kerala PSC exam calendar in May 2023 by going to the online Kerala PSC exam website. 

KERALA PSC EXAM CALENDAR FOR THE MONTH OF MAY 2023
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ അതാത് പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ, സിലബസ്, കൺഫർമേഷൻ നൽകേണ്ട തീയതി, മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കും. ഒപ്പം അതേ പോസ്റ്റിലേക്ക് മുൻപ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ, ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, സിലബസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്നിവയും ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 
ഈ പരീക്ഷ കലണ്ടറിലെ സ്ഥീരീകരണം നല്‍കേണ്ട തസ്തികകളിലേയ്ക്ക്‌ സ്ഥിരീകരണം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്‌ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനായി അവരുടെ കത്തിടപാടുകള്‍ നടത്തേണ്ട മേല്‍വിലാസം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ജില്ല തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്‌. ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഇതിനായി പ്രൊഫൈലിലെ കത്തിടപാടുകള്‍ നടത്തേണ്ടുന്ന വിലാസത്തില്‍ സ്വയം മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തീയതിനുശേഷം മാത്രം സ്ഥിരീകരണം രേഖപെടുത്തുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട്താണ്‌.
While submitting confirmation for the confirmation required posts of this examination programme, candidates can select the District of their Communication Address as the choice of their examination centre. For the same, changes can be made in Communication Address if necessary and special attention is to be taken to submit confirmation only after making necessary changes in their Communication Address in the Profile.

(Category No: 322/2022, 593/2022, 623/2022, 624/2022, 721/2022

(Category: 352/2020 & 353/2020, 262/2021, 309/2021, 362/2021, 539/2021, 655/2021) 
Exam Date: 05/05/2023 Friday
(More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here)

(Category: 014/2021, 145/2021, 284/2021, 370/2021, 558/2021, 559/2021) 
Exam Date: 06/05/2023 Saturday
(More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here)

(Category: 044/2021 & 045/2021, 693/2021 to 696/2021, 028/2022 to 030/2022, 303/2022 to 305/2022, 556/2022 to 563/2022) 
Exam Date: 09/05/2023 Tuesday
(More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here)

(Category: 332/2021 to 336/2021, 612/2021, 604/2022, 625/2022 to 633/2022, 712/2022) 
Exam Date: 10/05/2023 Wednesday
(More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here)(Category: 139/2021, 510/2021, 747/2021) 
Exam Date: 18/05/2023 Thursday
(More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here)
(Category: 623/2021 & 624/2021) 
Exam Date: 23/05/2023 Tuesday
(More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here)

(Category No: 203/2022, 483/2022, 611/2022 & 612/2022


(Category: 610/2020, 613/2022, 517/2022) 
Exam Date: 26/05/2023 Friday
(More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here)(Category: 321/2022, 486/2022, 669/2022 to 673/2022) 
Exam Date: 27/05/2023 Saturday
(More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here)YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
NEW JOBS & VACANCY -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here