ദേവസ്വംബോർഡ് പരീക്ഷ: മുൻ  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ | പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ 


ദേവസ്വംബോർഡ്  നടത്തുന്ന എൽ.ഡി.ക്ലർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പരീക്ഷകൾക്ക്, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ക്ഷേത്രഭരണം, ഹൈന്ദവസംസ്കാരം, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ സിലബസിലുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഈ പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യഭാഗത്തിൽ 
ദേവസ്വംബോർഡ് മുൻപ് നടത്തിയ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത 100 ലേറെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ സിലബസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 250 ലേറെ പരിശീലന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ.

Devaswom Board Exam Questions and Answers / Lower Division Clerk / Sub Group Officer Grade II etc. Questions and Answers.

Part - 01. മുൻ പരീക്ഷാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
1. ലോകപൈത്യകമായി യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ച ആദ്യത്തെ ഭാരതീയ രംഗകലാരൂപം ഏത് ? 
(A) കഥകളി (B) കൃഷ്ണനാട്ടം 
(C) കൂടിയാട്ടം (D) ചാക്യാർക്കൂത്ത് 
ഉത്തരം: (C)

2. താഴെ പറയുന്നവയിൽ പിതൃതർപ്പണത്തിനു പേരുകേട്ട ക്ഷേത്രം ഏതാണ് ? 
(A) തിരുനാവായ നാവാ മുകുന്ദ ക്ഷേത്രം (B) കടലായി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം 
(C) ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം (D) തിരുവുള്ളക്കാവ് ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം 
ഉത്തരം: (A)

3. അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടന്ന വർഷം ഏത് ? 
(A) 1898 
(B) 1885 
(C) 1882 
(D) 1888 
ഉത്തരം: (D)

4. അദ്വൈതവേദാന്തത്തെ ഒരു സിദ്ധാന്തമായി സ്ഥാപിച്ചെടുത്തതാര് ? 
(A) കുമാരിലഭട്ടൻ 
(B) ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ 
(C) തുളസീദാസ് 
(D) ശ്രീ മാധ്വാചാര്യർ 
ഉത്തരം: (B)

5. "തന്ത്രസമുച്ചയം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവാര് ? 
(A) മല്ലിശ്ശേരി നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് 
(B) പുലിയന്നൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് 
(C) കാണിപ്പയ്യൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് 
(D) ചേന്നാസ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് 
ഉത്തരം: (D)

6. മണ്ണാറശ്ശാല നാഗരാജക്ഷേത്രം ഏതു ജില്ലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു ? 
(A) ആലപ്പുഴ (B) പത്തനംതിട്ട (C) കൊല്ലം (D) കോട്ടയം 
ഉത്തരം: (A)

7. കേരളത്തിൽ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിനു നേതൃത്വം നല്കിയ കവി : 
(A) മേല്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി 
(B) തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ 
(C) ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി 
(D) രാമപുരത്തു വാര്യർ 
ഉത്തരം: (B)

8. കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് രൂപീകൃതമായതെന്ന് ? 
(A) 1950 നവംബർ 1 
(B) 1952 ജൂ ലൈ 1  
(C) 1949 ജൂ ലൈ 1 
(D) 1956 നവംബർ 1 
ഉത്തരം: (C)

9. താഴെ പറയുന്നവയിൽ തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വഴിപാട് ഏത് ? 
(A) മീനൂട്ട് 
(B) കുത്തിയോട്ടം
(C) ഗരുഡൻ തൂക്കം 
(D) ഉരുളി കമഴ്ത്ത ൽ 
ഉത്തരം: (A)

10. "തൃപ്പടിദാനം' നടത്തിയ മഹാരാജാവ് ആരാണ് ? 
(A) ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ 
(B) കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മ 
(C) അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ 
(D) ചിത്തിരതിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ 
ഉത്തരം: (C)

11. ഹൈന്ദവസംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥം : 
(A) ഭഗവത്ഗീത (C) മഹാഭാരതം 
(B) രാമായണം (D) വേദം 
ഉത്തരം: (D)

12. മഹാദേവൻ (ശിവൻ) വിഷപാനം നടത്തിയത് എപ്പോൾ? 
(A) പാലാഴി മഥനസമയത്ത് 
(B) സതീവിയോഗ സമയത്ത് 
(C) മുരുകൻ കൈലാസം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ 
(D) പാർവ്വതി മഹാദേവ സന്നിധി വിട്ടപ്പോൾ 
ഉത്തരം: (A)

13. ആദിശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മദേശം : 
(A) കാശി (C) കാലടി 
(B) ഗയ (D) പുരി 
ഉത്തരം: (C)

14. രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഉപദേശം ആരുടേത്? 
(A) കൗസല്യ 
(B) സുമിത്ര 
(C) സീത 
(D) മൈത്രേയി 
ഉത്തരം: (A)

15. പിതൃകർമ്മത്തെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന പുരാണം ഏത്? 
(A) മത്സ്യപുരാണം (C) ഗരുഡപുരാണം 
(B) ഭവിഷ്യത്ത് പുരാണം (D) നാരദ പുരാണം 
ഉത്തരം: (C)

16. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത് : 
(A) ഈശ്വരനെ (C) ദൈവത്ത 
(B). ദേവതകളെ (D) പരാശക്തിയെ 
ഉത്തരം: (B)

17. അയോനിജനായ ഒരു മഹർഷി ശ്രഷ്ഠൻ : 
(A) വാത്മീകി (C) അഗസ്ത്യൻ 
(B) ശരഭംഗൻ (D) വസിഷ്ഠൻ 
ഉത്തരം: (C)

18. കാനനവാസിയായ അയ്യപ്പൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ : 
(A) യോദ്ധാവ് 
(B) ശാന്തസ്വരൂപൻ 
(C) നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി 
(D) താപസൻ 
ഉത്തരം: (C)

19. ഭദ്രകാളിയുടെ അവതാരം എവിടെനിന്ന്? 
(A) ശിവനേത്രത്തിൽ നിന്ന്  (C) സതീദേഹത്തുനിന്ന് 
(B) യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്ന് (D) സ്വർഗ്ഗത്തുനിന്ന് 
ഉത്തരം: (A)

20. തൃപ്പൂത്ത് എന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം : 
(A) തൃപ്പക്കുടം ക്ഷേത്രം 
(B) ചെങ്ങന്നൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം 
(C) തൃപ്പുലിയൂർ ക്ഷേത്രം 
(D) കുമാരനല്ലൂർ കാർത്ത്യായനി ക്ഷേത്രം 
ഉത്തരം: (B)

21. ദേവവിഗ്രഹവും പീഠവും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന വസ്തു : 
(A) പഞ്ചഗവ്യം 
(B) അഷ്ടബന്ധം 
(C) അഷ്ടഗന്ധം 
(D) ശുദ്ധി ചെയ്ത അരക്ക് 
ഉത്തരം: (B)

22. ക്ഷേത്രകലയായ കൂത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യം : 
(A) ചെണ്ട (C) ഇടയ്ക്ക 
(B) മദ്ദളം (D) മിഴാവ് 
ഉത്തരം: (D)

23. കലശപൂജയിങ്കൽ നടത്തേണ്ടതായ വാദ്യം : 
(A) ചെണ്ടമേളം (C) പഞ്ചവാദ്യം 
(B) തകിൽ (D) അസുരവാദ്യം 
ഉത്തരം: (C)

24. ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം എന്തിനുവേണ്ടി നടത്തുന്നു? 
(A) ഭക്തജന സന്തോഷത്തിന് (C) ദേവചൈതന്യവർദ്ധനവിന് 
(B) മാനസികോല്ലാസത്തിന് (D) ഭക്തജന ഐക്യത്തിന് 
ഉത്തരം: (C)

25. ശംഖധ്വനി എന്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? 
(A) ഹുംകാരം (C) ഹീംകാരം 
(B) ഓംകാരം (D) ശബ്ദഘോഷം 
ഉത്തരം: (B)

26. തന്ത്രി, ദേവന്റെ പിതൃസ്ഥാനീയനാകുന്നതെങ്ങനെ? 
(A) കലശപൂജ (C) പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ 
(B) വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠ (D) ആചാര്യവരണം 
ഉത്തരം: (C)

27. നിവേദ്യത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടരുതാത്ത ദ്രവ്യം 
(A) അരി (C) നെയ്യ് 
(B) ശർക്കര (D) കദളിപ്പഴം 
ഉത്തരം: (C)

28. ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന് പോകുമ്പോൾ മുഖ്യമായി പാലിയ്ക്കണ്ട ശുദ്ധികൾ എത്ര? 
(A) മൂന്ന്  (B) അഞ്ച്  (C) ഒന്ന്  (D) ഏഴ് 
ഉത്തരം: (B)

29. അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ മഹത്വം : 
(A) തണൽ  (C) ഓസോൺ പാളി സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നു 
(B) ശീതളിമ  (D) ഔഷധം 
ഉത്തരം: (C)

30. വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം ഉപദേശിച്ചത് ആര്? 
(A) ശ്രീകൃഷ്ണൻ (C) ഭീഷ്മർ 
(B) വസിഷ്ഠൻ (D) വിദുരർ
ഉത്തരം: (B)

31. അനന്തനാഗത്തിൽ പള്ളികൊള്ളുന്ന പ്രസിദ്ധമായ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം :
(A) ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം 
(B) തൃപ്പൂണിത്തുറ പൂർണ്ണത്രയീശ ക്ഷേത്രം 
(C) ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം 
(D) തിരുവനന്തപുരം ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം
ഉത്തരം: (D)

32. ശാസ്താവിന്റെ വാഹനം :
(A) പുലി (C) ആന്
(B) കുതിര (D) കാള
ഉത്തരം: (B)

33. ശിവന്റെ വാഹനം :
(A) ഗരുഡൻ (C) കാള
(B) എലി (D) പുലി
ഉത്തരം: (C)

34. ആറുമുഖമുള്ള ദേവൻ :
(A) രാവണൻ (C) മഹേശ്വരൻ
(B) ബ്രഹ്മാവ് (D) സുബ്രഹ്മണ്യൻ
ഉത്തരം: (D)

35. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ :
(A) ശിവൻ (C) വനദുർഗ്ഗ
(B) ഭദ്രകാളി (D) ഭഗവതി
ഉത്തരം: (A)

36. തിരുമാന്ധാംകുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവാഹ തടസ്സം നീങ്ങുന്നതിന് മംഗല്യ പൂജ നടത്തുന്നത് ഏതു ദേവീ ദേവന്മാർക്കാണ്? 
(A) ഭദ്രകാളി
(B) മഹാവിഷ്ണ 
(C) ഗണപതി
(D) ശ്രീപാർവ്വതി
ഉത്തരം: (C)

37. കേരളത്തിലെ ഏക പൂർണ്ണത്രയീശ ക്ഷേത്രം :
(A) ഗുരുവായൂർ (C) ആറന്മുള
(B) തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥൻ (D) തൃപ്പൂണിത്തുറ
ഉത്തരം: (D)

38. കൊല്ലൂർ മൂകാംബികാക്ഷേത്രവുമായി ആചാരങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുള്ള മകം തൊഴൽ പ്രധാനമായി ആചരിക്കുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ക്ഷേത്രം :
(A) പറവൂർ ദക്ഷിണ മൂകാംബികാ ക്ഷേത്രം 
(B) തിരുവൈരാണിക്കുളം ക്ഷേത്രം 
(C) ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രം
(D) തൃപ്പൂണിത്തുറ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം
ഉത്തരം: (C)

39. കേരളചരിത്രം/ഉല്പത്തി/ആചാരം/ആഘോഷം/ ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം :
(A) തൃക്കാക്കര വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രം 
(B) വാഴേങ്കട നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രം 
(C) തിരുവല്ലം പരശുരാമ ക്ഷേത്രം  
(D) ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം
ഉത്തരം: (A)

40. പിതൃബലിയ്ക്കു പ്രധാനമായ പരശുരാമനാൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം : 
(A) തിരുവല്ലം
(B) തിരുനെല്ലി 
(C) ആലുവ
(D) തിരുന്നാവായ
ഉത്തരം: (A)

41. മാഘമാസത്തിലെ കൃഷ്ണചതുർദ്ദശി അർദ്ധരാത്രിയ്ക്കുള്ള ദിവസമാണ് ശിവരാത്രി. ഇത് ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലാണ് വരുക? 
(A) ധനു-മകരം
(B) മകരം-കുംഭം 
(C) കുംഭം-മീനം
(D) വൃശ്ചികം-ധനു
ഉത്തരം: (B)

42. ഭാരതീയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉത്ഭവമായ വേദങ്ങൾ എത്ര?
(A) മൂന്ന് (B) നാല് 
(C) അഞ്ച് (D) ആറ്
ഉത്തരം: (B)

43. ഇതിൽ താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ക്ഷേത്ര അനുഷ്ഠാനകല അല്ലാത്തത് ഏത്? 
(A) ഓട്ടൻതുള്ളൽ
(B) മോഹിനിയാട്ടം 
(C) കൂത്ത്
(D) പാഠകം
ഉത്തരം: (B)

44. ക്ഷേത്ര അനുഷ്ഠാനകലയായ കേളിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? - (A) ചെണ്ട, മൃദംഗം, ഇലത്താളം
(B) ചെണ്ട, ഇലത്താളം, ഇടയ്ക്ക 
(C) ചെണ്ട, കൊമ്പ്, തിമില
(D) ചെണ്ട, മദ്ദളം, ഇലത്താളം
ഉത്തരം: (D)

45. പഞ്ചവാദ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യങ്ങൾ ഏവ?
(A) ചെണ്ട, മദ്ദളം, ഇടയ്ക്ക, കുറുങ്കുഴൽ, തിമില 
(B) മദ്ദളം, തിമില, ഇലത്താളം, ഇടയ്ക്ക, കൊമ്പ് 
(C) തിമില, ഇലത്താളം, ചെണ്ട, കൊമ്പ്, മദ്ദളം 
(D) മദ്ദളം, തിമില, ഇലത്താളം, കൊമ്പ്, കുറുങ്കുഴൽ
ഉത്തരം: (B)

46. ഉമാമഹേശ്വര പൂജ ഇതിൽ ഏതു ദേവീദേവന്മാരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു? 
(A) വിഷ്ണു, ലക്ഷ്മി 
(B) ശിവൻ, ശ്രീപാർവ്വതി 
(C) സരസ്വതി, ഗണപതി
(D) ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ശ്രീപാർവ്വതി
ഉത്തരം: (B)

47. പുരാണങ്ങൾ എത്ര?
(A) 18 (B) 64
(C) 52 (D) 4 
ഉത്തരം: (A)

48. കൂത്തമ്പലത്തിൽ കൊട്ടുന്ന വാദ്യം :
(A) മിഴാവ് (B) തിമില 
(C) ഉടുക്ക് (D) ചെണ്ട
ഉത്തരം: (A)

49. യുദ്ധം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നു എന്ന പ്രശസ്തമായ ചൊല്ല് ഏത് വേദത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു? 
(A) അഥർവ്വവേദം
(B) സാമവേദം 
(C) യജുർവേദം
(D) ഋഗ്വേദം
ഉത്തരം: (A)

50. പിതൃതർപ്പണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായതും സാമൂതിരി ഭരണകാലത്ത് മാമാങ്കം നടന്നിരുന്നതുമായ തിരുന്നാവായ ഏതു നദീതീരത്താണ്? 
(A) പമ്പ (B) പെരിയാറ് 
(C) അച്ചൻകോവിലാറ് (D) ഭാരതപ്പുഴ
ഉത്തരം: (D)

51. നളചരിതം ആട്ടകഥയുടെ രചയിതാവ് ആര്?
(A) ഉണ്ണായി വാരിയർ (C) കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
(B) രാമപുരത്ത് വാരിയർ (D) വള്ളത്തോൾ
ഉത്തരം: (A)

52. പിൽക്കാലത്ത് ദിക്പാലന്മാരിലൊരാൾ മാത്രമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ട വൈദികദേവത ആര് ?
(A) വിഷ്ണു (B) ഉഷസ്സ് 
(C) ഇന്ദ്രൻ (D) ഭദ്രകാളി
ഉത്തരം: (C)

53. ഗർഭഗൃഹം എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രഭാഗം ഏത് ? 
(A) ശ്രീകോവിൽ
(B) നമസ്കാരമണ്ഡപം 
(C) തിടപ്പള്ളി
(D) വിളക്കുമാടം
ഉത്തരം: (A)

54. വടക്കുന്നാഥൻ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ദേവൻ ആര് ?
(A) വിഷ്ണു (B) ശിവൻ 
(C) ഗണപതി (D) ശാസ്താവ്
ഉത്തരം: (B)

55. ശ്രീശങ്കരൻ ഏത് ദർശനത്തിന്റെ പ്രചാരകനായിരുന്നു ? 
(A) മീമാംസ
(B) അദ്വൈതവേദാന്തം 
(C) വിശിഷ്ടാദ്വൈതം
(D) സാംഖ്യം
ഉത്തരം: (B)

56. ഭഗവത്ഗീത ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ? . 
(A) ഭാഗവതപുരാണം
(B) രാമായണം 
(C) വിഷ്ണുപുരാണം
(D) മഹാഭാരതം
ഉത്തരം: (D)

57. ലോക പൈതൃകമായി യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ച കേരളീയ കലാരൂപം ഏത് ?
(A) കഥകളി (B) കൂടിയാട്ടം 
(C) മോഹിനിയാട്ടം (D) തെയ്യം
ഉത്തരം: (B)

58. ക്ഷേത്രവാസ്തുപുരുഷന്റെ പാദമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗം ?
(A) ഗർഭഗൃഹം (B) ഗോപുരം 
(C) കൊടിമരം (D) വലിയ ബലിക്കല്ല്
ഉത്തരം: (B)

59. തൃക്കാക്കരയപ്പൻ ആരാണ് ?
(A) വാമനൻ (B) മഹാബലി  
(C) ശിവൻ (D) മുരുകൻ
ഉത്തരം: (A)

60. തിരുവിതാംകൂറിൽ 1936 -ൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി ആര് ? 
(A) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
(B) സ്വാതിതിരുനാൾ 
(C) കാർത്തികത്തിരുനാൾ രാമവർമ്മ 
(D) ചിത്തിരതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ
ഉത്തരം: (D)

61. ആദികാവ്യമെന്ന് പ്രസിദ്ധമായ കൃതി ഏത് ? 
(A) വാത്മീകിരാമായണം
(B) മഹാഭാരതം 
(C) രഘുവംശം
(D) ഋഗ്വേദം
ഉത്തരം: (A)

62. കൃഷ്ണനാട്ടം ഏത് ഗ്രന്ഥത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ള കലാരൂപമാണ് ?
(A) ഗീതാഗോവിന്ദം (B) കൃഷ്ണഗാഥ 
(C) ഭഗവത്ഗീത (D) കൃഷ്ണഗീതി
ഉത്തരം: (D)

63. കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ?
(A) തൃശ്ശൂർ  (B) എറണാകുളം 
(C) പാലക്കാട് (D) ഇരിങ്ങാലക്കുട
ഉത്തരം: (A)

64. സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദം ഏത് ?
(A) ഋഗ്വേദം  (B) യജുർവേദം 
(C) സാമവേദം (D) അഥർവവേദം
ഉത്തരം: (C)

65. ചേന്നാസ് നാരായണൻ രചിച്ച തന്ത്രഗ്രന്ഥം ഏത് ?
(A) പുടയൂർ ഭാഷ (B) തന്ത്രസമുച്ചയം 
(C) കുഴിക്കാട്ടുപച്ച (D) ആന്ത്രവാർത്തികം
ഉത്തരം: (B)

66. ദേവദത്തം എന്ന ശംഖ്' ആരുടേതാണ് ? 
(A) കൃഷ്ണൻ (B) ഭീമൻ
(C) അർജ്ജുനൻ (D) കർണ്ണൻ 
ഉത്തരം: (C)

67. സവ്യാപസവ്യപ്രദക്ഷിണം വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ? 
(A) ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ (B) ക്യഷ്ണക്ഷേത്രത്തിൽ 
(C) ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിൽ (D) പരശുരാമക്ഷേത്രത്തിൽ
ഉത്തരം: (A)

68. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സോപാനസംഗീതത്തിന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന്
ഗീതാഗോവിന്ദത്തിന്റെ കർത്താവ് ആര് ? 
(A) ഷട്കാല ഗോവിന്ദമാരാർ 
(B) ജയദേവ കവി 
(C) ശ്യാമശാസ്ത്രികൾ
(D) ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾ
ഉത്തരം: (B)

69. '“മാഘമാസത്തിൽ വരും ക്യഷ്ണയാം ചതുർദ്ദശി' - ഇത് ഏത് പുണ്യദിനവുമായി
ബന്ധപ്പെടുന്നു ? 
(A) നവരാത്രി
(B) ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി
(C) വിഷു
(D) ശിവരാത്രി
ഉത്തരം: (D)

70. ശബരിമലയിൽ മകരവിളക്കു മുതൽ അഞ്ചു ദിവസം മാളികപ്പുറത്തു നിന്നും
എഴുന്നെള്ളിക്കുന്ന തിടമ്പിൽ ആരുടെ രൂപമാണ് ഉള്ളത് ?
(A) അയ്യപ്പൻ (B) മാളികപ്പുറം 
(C) വാവരുസ്വാമി (D) കടുത്തസ്വാമി 
ഉത്തരം: (A)

71. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വ വിഭാഗത്തെ ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി എത്ര ദേവസ്വം
ഡിസ്ട്രിക്ട്ടുകളായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ? 
(A) 5 (B) 3 (C) 4 (D) 6 
ഉത്തരം: (C)

72. ". .. പിഴച്ചാൽ കാണിക്ക് ദോഷം'' എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത് വാദ്യവിശേഷവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ? 
(A) ചെണ്ട (B) തകിൽ (C) പാണി (D) ഇടയ്ക്ക
ഉത്തരം: (C)

73. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് ചിന്മുദ്രയുടെ യഥാർത്ഥ തത്ത്വം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തത് ആര് ? 
(A) ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ (B) ശ്രീനാരായണ ഗുരു 
(C) തൈക്കാട് അയ്യാസ്വാമി (D) വേദബന്ധു
ഉത്തരം: (A)

74. പ്രപഞ്ചസാരം എന്ന തന്ത്രഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് ആര് ? 
(A) ഈശാനശിവഗുരു (B) ശങ്കര ഭഗവദ് പാദർ 
(C) രാഘവാനന്ദൻ (D) നാരായണാചാര്യൻ
ഉത്തരം: (B)

75. ക്ഷേത്രഗോപുരം ദേവന്റെ ഏത് അവയവമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്?
(A) ശിരസ്സ് (B) ഉദരം (C) ഹസ്തം (D) പാദം
ഉത്തരം: (D)

76. ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏഴരപ്പൊന്നാനയെ എഴുന്നെള്ളിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്? 
(A) വൈക്കം (B) തൃശ്ശൂർ (C) ഏറ്റുമാനൂർ (D) തിരുനക്കര 
ഉത്തരം: (C)

77. രാമനാട്ടത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആര്? 
(A) ഉണ്ണായി വാര്യർ
(B) കൊട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ 
(C) കോട്ടയം തമ്പുരാൻ
(D) വെട്ടത്തു തമ്പുരാൻ 
ഉത്തരം: (B)

78. ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ രൂപക്കളങ്ങൾക്കു എത്ര വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള പൊടികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? 
(A) മൂന്ന് (B) അഞ്ച് (C) ഏഴ് (D) ഒൻപത് 
ഉത്തരം: (B)

79. വേട്ടക്കൊരുമകൻ കോവിലുകളിലെ വഴിപാട് : - 
(A) മൃത്യുഞ്ജയഹോമം (B) തിലഹോമം 
(C) നാളികേരമുടയ്ക്കൽ (D) മുട്ടറുക്കൽ 
ഉത്തരം: (C)

80. രേവതിപ്പട്ടത്താനത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രം : - 
(A) കോഴിക്കോട് തളി ക്ഷേത്രം
(B) തിരുനാവായ ക്ഷേത്രം 
(C) ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം
(D) ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം 
ഉത്തരം: (A)

81. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ശിവരാത്രി ആഘോഷം എവിടെ? 
(A) വൈക്കം (B) ഏറ്റുമാനൂർ (C) കണ്ടിയൂർ (D) ആലുവ 
ഉത്തരം: (D)

82. വള്ളംകളിയുടെ പേരിൽ പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രം : - 
(A) ആറന്മുള (B) വാഴപ്പള്ളി (C) തൃക്കുന്നപ്പുഴ (D) ആറാട്ടുപുഴ 
ഉത്തരം: (A)

83. ആറ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മുറജപം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം : - 
(A) "ശ്രീകണ്ശ്വ രം (B) ശ്രീവരാഹം 
(C) ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം (D) നെയ്യാറ്റിൻകര 
ഉത്തരം: (C)

84. കാന്തളൂർശാല പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം : 
(A) ശാസ്തമംഗലം (B) മലയിൻകീഴ് 
(C) വലിയശാല (D) ആര്യശാല 
ഉത്തരം: (C)

85. കുത്തിയോട്ടം എന്ന അനുഷ്ഠാനത്തിനു പ്രാധാന്യമുള്ള ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ക്ഷേത്രം :
(A) ചെട്ടിക്കുളങ്ങര (B) നങ്ങ്യാർക്കുളങ്ങര 
(C) പടനായർക്കുളങ്ങര (D) കരീലക്കുളങ്ങര
ഉത്തരം: (A)

86. കഥകളി നിത്യവും വഴിപാടായി നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം : 
(A) ശ്രീ വല്ലഭ ക്ഷേത്രം, തിരുവല്ല (B) തിരുവല്ലം 
(C) ഗുരുവായൂർ (D) കടുത്തുരുത്തി 
ഉത്തരം: (A)

87. തിരുവാർപ്പ് ഉഷ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്?
(A) തിരുവാർപ്പിലെ കൊടിയേറ്റിനെ (B) തിരുവാർപ്പിലെ പുഷ്പാർച്ചനയെ
(C) തിരുവാർപ്പിലെ പായസ നിവേദ്യത്തെ (D) തിരുവാർപ്പിലെ പാണികൊട്ടിനെ 
ഉത്തരം: (C)

88. മികച്ച ചന്ദനമുട്ടികൾ എവിടെനിന്നു ലഭിക്കും? 
(A) മറയൂർ. (B) വയനാട് 
(C) ഇടുക്കി (D) നിലമ്പൂർ  
ഉത്തരം: (A)

89. കുങ്കുമം പ്രസാദമായി നല്കുന്നത് ഏത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ? 
(A) ദുർഗ്ഗാ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ (B) ശിവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ 
(C) ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ (D) മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ
ഉത്തരം: (A)

90. കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ ദേവസ്വം മന്ത്രി ആരാണ്?
(A) കെ രാധാകൃഷ്‌ണൻ (C) ശ്രീ. വി.എസ്. ശിവകുമാർ
(B) ശ്രീ. കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ (D) ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ
ഉത്തരം: (A)

91. ഇടയ്ക്ക് എന്ന വാദ്യം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോൾ? 
(A) ശ്രീഭൂതബലിയ്ക്ക് (B) ഉത്സവബലിയ്ക്ക് 
(C) സോപാനാലാപന വേളയിൽ (D) നട അടയ്ക്കുമ്പോൾ
ഉത്തരം: (C)

92. അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാട്
(A) ചതുശ്ശതം (C) പഞ്ചാമൃതം
(B) തിരുമധുരം (D) പാൽപ്പായസം
ഉത്തരം: (D)

93. പടത്തിപ്പഴം ഇഷ്ടനിവേദ്യമായ ദേവൻ :
(A) ശ്രീവല്ലഭൻ (C) വൈക്കത്തപ്പൻ
(B) തിരുനക്കര മഹാദേവൻ (D) ഏറ്റുമാനൂരപ്പൻ
ഉത്തരം: (A)

94. ഞെരളത്തു രാമപ്പൊതുവാൾ ആരായിരുന്നു?
(A) സോപാനഗായകൻ (C) പുല്ലാങ്കുഴൽ വിദഗ്ദ്ധൻ
(B) കഥകളി നടൻ (D) നാദസ്വരവിദ്വാൻ
ഉത്തരം: (A)

95. അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ ആര് നടത്തി?
(A) ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ C) വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ
(B) ശ്രീനാരായണ ഗുരു (D) ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധപണിക്കർ
ഉത്തരം: (B)

96. നമ്പി ആണ്ടാർ നമ്പി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പതിനൊന്ന് തിരുമുറകളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഏഴെണ്ണം പൊതുവെ --------- എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
(A) തിരുവാചകം (B) തേവാരം (C) ദാസമാർഗം (D) സന്മാർഗം
ഉത്തരം: (B)

97. ജനമേജയന്റെ സർപ്പയജ്ഞവേളയിൽ ഇന്ദ്രൻ അഭയം നൽകി രക്ഷിച്ച നാഗമുഖ്യൻ ആര് ?
(A) വാസുകി  (B) കാർക്കോടകൻ 
(C) തക്ഷകൻ സി (D) അനന്തൻ
ഉത്തരം: (C) 

98. സോമപാനത്തിനുള്ള അവകാശം അശ്വിനീ ദേവകൾക്കുകൂടി ലഭ്യമാക്കിയ മഹർഷി ആരാണ് ? 
(A) ചരകൻ (B) സുശ്രുതൻ 
(C) വാഗ്ഭടൻ (D) ച്യവനൻ
ഉത്തരം: (D)

99. ഐതരേയോപനിഷത്ത് ഏത് വേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?
(A) ഋഗ്വേദം (B) യജുർവേദം 
(C) സാമവേദം (D) അഥർവവേദം
ഉത്തരം: (A)

100. സംരക്ഷണത്തിന് 2015-ൽ യുനെസ്കോയുടെ ഏഷ്യ-പെസിഫിക് പൈതൃക അവാർഡ് ലഭിച്ച ക്ഷേത്രം ഏത് ? 
(A) ഗുരുവായൂർ ക്ഷേതം (B) ശബരിമല ക്ഷേതം 
(C) വടക്കുംനാഥ ക്ഷേതം (D) അനന്തപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേതം
ഉത്തരം: (C)

101. മുട്ടറുക്കൽ പ്രധാന വഴിപാടായിട്ടുള്ള ക്ഷേതം ഏത് ?
(A) കാടാമ്പുഴ ക്ഷേത്രം  (B) മണ്ണാറശ്ശാല ക്ഷേത്രം 
(C) രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രം  (D) തിരുമാന്ധാംകുന്ന് ദേവീ ക്ഷേത്രം 
ഉത്തരം: (A)

102. ഞെരളത്ത് രാമപ്പൊതുവാൾ ഏതു സംഗീതവുമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത് ? (A) കഥകളി സംഗീതം (B) ചെണ്ട 
(C) സോപാന സംഗീതം  (D) കർണാടക സംഗീതം
ഉത്തരം: (C)

103. 1852-ൽ മംഗലത്ത് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ശിവപ്രതിഷ്ഠനടത്തുന്നതിനും - മുൻകൈയെടുത്ത അവർണൻ ആരായിരുന്നു ? 
(A) അയ്യാ വൈകുണ്ഠൻ  (B) ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ 
(C) ശ്രീനാരായണ ഗുരു (D) അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ
ഉത്തരം: (B)

104. തിരുവിതാംകൂർ മാഹാരാജാവായിരുന്ന ബാലരാമവർമ്മ അവർണർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്ഷേത്ര പ്രവേശനവിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച വർഷം ഏത് ? 
(A) 1929 (B) 1931 ൽ (C) 1936 (D) 1938
ഉത്തരം: (C)

105. "ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ
ഉണ്ണികൾ മറ്റു വേണമോ മക്കളായ് ....' - ഏതു കൃതിയിലേതാണ് ഈ വരികൾ ?
(A) കൃഷ്ണ ഗാഥ (B) ജ്ഞാനപ്പാന 
(C) ശ്രീകൃഷ്ണകർണാമൃതം (D) ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിതം മണിപ്രവാളം
ഉത്തരം: (B)

106. പ്രസിദ്ധ സോപാനസംഗീത കലാകാരനായ ഞെരളത്ത് രാമപ്പൊതുവാളിന്റെ ആത്മകഥയേത് ? 
(A) അഷ്ടപതി (B) മഞ്ജുതരം  
(C) സോപാനം (D) എന്റെ വഴിയമ്പലങ്ങൾ
ഉത്തരം: (C)

107. കൂടിയാട്ടത്തിലെ അനൗചിത്യങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഗ്രന്ഥം : - 
(A) ക്രമദീപിക (B) നടാങ്കുശം 
(C) ആട്ടപ്രകാരം (D) നാട്യകല്പദ്രുമം
ഉത്തരം: (B)

108. ദേവദാസികളെപ്പറ്റി പരാമർശം കാണുന്ന ഏറ്റവും പഴയ രേഖ : 
(A) ചോക്കൂർ ശാസനം (B) മാമ്പള്ളി ശാസനം 
(C) തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം (D) വാഴപ്പള്ളി ശാസനം
ഉത്തരം: (A)

109. "ക്ഷേത്രവിജ്ഞാനകോശം' രചിച്ചത് ആര് ? 
(A) വി. കലാധരൻ (B) കാണിപ്പയ്യൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി 
(C) നാലാങ്കൽ കൃഷ്ണപിള്ള (D) പി.ജി. രാജേന്ദ്രൻ
ഉത്തരം: (D)

110. ഭരതപ്രതിഷ്ഠയുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്രം :
(A) തിരുനാവായ (B) കൂടൽമാണിക്യം 
(C) ആറന്മുള (D) മൂഴിക്കുളം
ഉത്തരം: (B)

111. "മ്യൂറൽ പഗോഡ'' എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കൊട്ടാരം :
(A) പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം (B) ശക്തൻ തമ്പുരാൻ കൊട്ടാരം 
(C) കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം (D) അറയ്ക്കൽ കൊട്ടാരം
ഉത്തരം: (A)

112. ആത്മവിദ്യാസംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ :
(A) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ (B) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി 
(C) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ (D) അയ്യാ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ
ഉത്തരം: (C)

113. "കേരളത്തിലെ കാളിസേവ' ആരുടെ കൃതി ?
(A) കെ.പി. പത്മനാഭമേനോൻ (B) ചേലങ്ങാട്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 
(C) പി. ഭാസ്കരനുണ്ണി (D) ചേലനാട്ട് അച്യുതമേനോൻ
ഉത്തരം: (D)

114. ജ്ഞാനപ്പാന എഴുതിയത് ആര്?
(A) വ്യാസൻ (C) പൂന്താനം
(B) ജയദേവൻ (D) നാരായണഭട്ടതിരി
ഉത്തരം: (C)

115. പഞ്ചവാദ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വാദ്യം ഏത്?
(A) ഇടയ്ക്ക (B) തിമില (D) കൊമ്പ് (C) ചെണ്ട
ഉത്തരം: (C)

116. ദക്ഷിണകേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ പരശുരാമക്ഷേത്രം എവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു? 
(A) തിരുവല്ല (B) തിരുവല്ലം (C) ശ്രീവല്ലഭം (D) തിരുനക്കര
ഉത്തരം: (B)

117. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്ത്?
(A) പാഞ്ചജന്യം (C) സുഘോഷം
(B) ദേവദത്തം  (D) മണിപൂരകം
ഉത്തരം: (A)

118. ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണ്? 
(A) ഗുരുവായൂരിൽ (B) തിരുമാന്ധാംകുന്നിൽ 
(C) വൈക്കത്ത് (D) ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ
ഉത്തരം: (D)

119. തൃപ്പൂത്ത് ആറാട്ട് വിശേഷം ഏതു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഉള്ളത്? 
(A) ആറ്റുകാലിൽ (B) ചക്കുളത്തുകാവിൽ  
(C) തിരുമാന്ധാംകുന്നിൽ (D) ചെങ്ങന്നൂർ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ
ഉത്തരം: (D)

120. കൂടൽമാണിക്യക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവൻ ആര്?
(A) രാമൻ  (C) ഭരതൻ
(B) ശത്രുഘ്നൻ (D) ലക്ഷ്മണൻ
ഉത്തരം: (C)

121. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര അദ്ധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ട്?
(A) പതിനേഴ്  (C) പതിമൂന്ന്
(B) ഇരുപത്തി ഒന്ന് (D) പതിനെട്ട്
ഉത്തരം: (D)

122. ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏഴരപ്പൊന്നാനകളെ നടയ്ക്കു വെച്ചത് ആര്? 
(A) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ (B) കായംകുളം രാജാവ് 
(C) ചിത്തിരതിരുനാൾ (D) സ്വാതിതിരുനാൾ
ഉത്തരം: (A)

Part - 02 പരിശീലന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

1. വിഗ്രഹങ്ങളെ മൂന്നായി തിരിച്ചതില്‍ അവയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത്?
- അചലം, ചലം, ചലാചലം

2. ക്ഷേത്രത്തില്‍ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുന്ന മൂല വിഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത്?
- അചല ബിംബങ്ങള്‍

3. എടുത്തു മാറ്റാവുന്ന ലോഹബിംബങ്ങള്‍ക്ക് ഏത് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നു?
- ചലം എന്ന വിഭാഗത്തില്‍

3. പ്രതിഷ്ഠാവിഗ്രഹം തന്നെ അര്‍ച്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ പറയപ്പെടുന്ന പേരെന്ത്?
- ചലാചലം

4. ബിംബ രചനയ്ക്കുള്ള ശില എത്ര വര്‍ണ്ണമുള്ളതായിരിക്കണം?
- ഏകവര്‍ണ്ണം

5. ബിംബനിര്‍മ്മാണത്തിന് സ്വീകാര്യമായ മരങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
- പ്ലാവ്, ചന്ദനം, ദേവദാരു, ശമീ

6. ഈശ്വരപൂജയില്‍ ഹിന്ദുക്കള്‍ ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രമേത്?
- ഓംകാരം

7. ഓംകാരത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു പേരെന്ത്?
- പ്രണവം

8. ഓംകാരത്തില്‍ എത്ര അക്ഷരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്?
- മൂന്ന് 

9. വിഷ്ണു എന്ന വാക്കിന്‍റെ അ൪ത്ഥം എന്ത്?
- ലോകമെങ്ങും നിറഞ്ഞവന്‍ - വ്യാപനശീലന്‍

10. ത്രിമൂ൪ത്തികള്‍ ആരെല്ലാം?
- ബ്രഹ്മാവ്‌, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരന്‍

11. ത്രിലോകങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
- സ്വ൪ഗ്ഗം, ഭൂമി, പാതാളം

12. ത്രിഗുണങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
- സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോഗുണം

13. ത്രിക൪മ്മങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
- സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം

14. ത്രിനയനന്‍ ആര്?
- ശിവന്‍

15. ശിവന്‍റെ മൂന്ന് പര്യായപദങ്ങള്‍ പറയുക?
- ശംഭു, ശങ്കരന്‍, മഹാദേവന്‍

16. ത്രിനയനങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാമാണ്?
- സൂര്യന്‍, ചന്ദ്രന്‍, അഗ്നി എന്നീ തേജ്ജസ്സുകളാണ് നയനങ്ങള്‍

17. വേദങ്ങള്‍ എത്ര?
- വേദങ്ങള്‍ - നാല്

18. വേദങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
- ഋക്, യജുസ്, സാമം, അഥ൪വ്വം

19. വേദങ്ങളുടെ പൊതുവായ പേരെന്ത്?
- ചതു൪വേദങ്ങള്‍

20. ആരാണ് വേദങ്ങള്‍ക്ക് ഈ പേര് നല്‍കിയത്?
- വേദവ്യാസന്‍

21. കൃഷ്ണദ്വൈപായനന്‍ ആര്?
- വേദവ്യാസന്‍

22. ചതുരാനനന്‍ ആര്?
- ബ്രഹ്മാവ്‌

23. ബ്രഹ്മാവിന് ചതുരാനനന്‍ എന്ന പേര് എങ്ങിനെ ലഭിച്ചു?
- നാല് മുഖമുള്ളതിനാല്‍

24. ചതു൪ഭുജന്‍ എന്നത് ആരുടെ പേരാണ്?
- മഹാവിഷ്ണു

25. മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ നാല് പര്യായപദങ്ങള്‍ പറയുക?
- പത്മനാഭന്‍, കേശവന്‍, മാധവന്‍, വാസുദേവന്‍

26. ബ്രഹ്മാവിന്‍റെ വാഹനമെന്ത്?
- അരയന്നം (ഹംസം)

27. ഹാലാഹലം എന്ത്?
- ലോകനാശകശക്തിയുള്ള വിഷം (കാളകൂടവിഷം)

28. ഹാലാഹലം എന്ന വിഷം എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി?
- പാലാഴി മഥനസമയത്ത് വാസുകിയില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടായി.

29. എന്താണ് പഞ്ചാക്ഷരം?
- നമഃ ശിവായ ആണ് പഞ്ചാക്ഷരം (ഓം നമഃ ശിവായ എന്നായാല്‍ "ഷഡാക്ഷരി" എന്ന് പറയുന്നു)

30. പഞ്ചാക്ഷരത്തിന്‍റെ സൂക്ഷ്മരൂപം എന്ത്?
- ഓം

31. ഓംകാരത്തിന്‍റെ സ്ഥൂലരൂപമെന്താണ്?
- നമഃ ശിവായ

33. പഞ്ചമുഖന്‍ ആരാണ്?
- ശിവന്‍

34. ശിവപാര്‍വ്വതി സംവാദരൂപേണ ദത്താത്രേയ മുനി രചിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രശാഖ ഏത്?
- തന്ത്രശാസ്ത്രം

35. ശിവന്‍ പാര്‍വ്വതിക്ക് ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്ത തന്ത്രം ഏത് പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു?
- ആഗമ ശാസ്ത്രം

36. സുപ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്ര ശില്പഗ്രന്ഥം?
- വിശ്വകര്‍മ്മ്യം

37. ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമേത്?
- ഭഗവത്ഗീത

38. താന്ത്രിക വിധിപ്രകാരം ഭൂമിയില്‍ ഏറ്റവുമധികം സാന്നിദ്ധ്യമുള്ള ദേവതമാര്‍ ഏത്?
- ഗണപതി, ഭദ്രകാളി

39. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗോപുരം മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏത് സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു?
- പാദം

40. ക്ഷേത്രത്തിലെ യാഗശാല മനുഷ്യശരീരത്തിലെ എന്തിനോട് തുല്യമാണ്?
- നാഡികള്‍

41. ക്ഷേത്രത്തിലെ ദീപങ്ങള്‍ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ എന്തിനോട് സാമ്യമാകുന്നു?
- പഞ്ചെന്ദ്രിയങ്ങളോട്

42. ശ്രീകോവിലുകളുടെ മൂന്നു ആകൃതികള്‍ ഏവ?
- ചതുരം, വൃത്തം, അര്‍ദ്ധവൃത്തം

43. ക്ഷേത്രത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്?
- 3 പ്രാവശ്യം (മൂന്ന്)

44. ആദികാവ്യം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇതിഹാസം ഏത്?
- വാല്മീകി രാമായണം

45. ആദികവി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹർഷി ആര്?
- വാല്മീകി മഹർഷി

46. സാധാരണയായി കർക്കിടകമാസത്തിൽ കേരളത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ഏത്?
- ആദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്

47. ആദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് രചിച്ചതാര്?
- തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ

48. ആദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടിൽ ആദ്യത്തെ കാണ്ഡത്തിന്റെ പേരെന്ത്?
- ബാലകാണ്ഡം

49. ആദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഏതു പദങ്ങളോടു കൂടിയാണ്?
- ശ്രീരാമ! രാമ! രാമ!

50. ആദ്ധ്യാത്മരാമായണം ആർ തമ്മിലുള്ള സംവാദമായിട്ടാണ് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്‌?
- ഉമാ മഹേശ്വരന്മാർ

51. ആദ്ധ്യാത്മരാമായണം മൂലം ഏതു ഭാഷയിലാണ്?
- സംസ്കൃതം

52. വാല്മീകി രാമായണം മൂലം ഏതു ഭാഷയിലാണ്?
- സംസ്കൃതം

53. വാല്മീകിക്ക് രാമായണം ഉപദേശിച്ചത് ആരായിരുന്നു?
- ശ്രീനാരദമഹർഷി

54. വാല്മീകി ഏതു നദിയിൽ സ്നാനത്തിനു പോയപ്പോളായിരുന്നു കാട്ടാളൻ ക്രൗഞ്ചപക്ഷിയെ വധിച്ചത് കാണാനിടയായത്?
- തമസാനദി

55. വാല്മീകി ആദ്യമായി രചിച്ച ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?
- "മാ നിഷാദ"

56. വാല്മീകി രാമായണത്തിൽ എത്ര കാണ്ഡങ്ങളുണ്ട്‌?
- ഏഴ് എണ്ണം

57. വാല്മീകി രാമായണത്തിൽ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്?
- 24,000 എണ്ണം 

58. ദശരഥപുത്രന്മാരിൽ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അധികാംശംകൊണ്ട് ജനിച്ചത് ആരായിരുന്നു?
- ശ്രീരാമൻ

59. ശ്രീരാമന്റെ മാതാവ് ആരായിരുന്നു?
- കൗസല്യ

60. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ കയ്യിലുള്ള ശംഖിന്റെ പേരെന്ത്?
- പാഞ്ചജന്യം

61. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശംഖിന്റെ അംശം ദശരഥപുത്രന്മാരിൽ ആരായിട്ടായിരുന്നു ജനിച്ചത്?
ഭരതൻ

62. ആദിശേഷന്റെ അംശം ദശരഥപുത്രന്മാരിൽ ആരായിട്ടായിരുന്നു ജനിച്ചത്?
- ലക്ഷ്മണൻ

63. ശത്രുഘ്നനായി അവതരിച്ചത് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഏത് ആയുധത്തിന്റെ അംശമായിരുന്നു?
- ചക്രം (സുദർശനം)

64. കൈകേയിയുടെ പുത്രൻ ആരായിരുന്നു?
- ഭരതൻ

65. ദശരഥപുത്രന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഇളയവൻ ആരായിരുന്നു?
- ശത്രുഘ്നൻ

66. ദശരഥപത്നിമാരിൽ ഇരട്ടക്കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചത് ആരായിരുന്നു?
- സുമിത്ര

67. സുമിത്രയുടെ പുത്രന്മാർ ആരെല്ലാമായിരുന്നു?
- ലക്ഷ്മണശത്രുഘ്നന്മാർ

68. വിശപ്പും ദാഹവും അറിയാതിരിക്കാനായി വിശ്വാമിത്രൻ രാമാലക്ഷ്മണന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ച മന്ത്രങ്ങൾ ഏവ?
- ബല, അതിബല

69. ശ്രീരാമനാൽ ആദ്യമായി വധിയ്ക്കപ്പെട്ട രാക്ഷസി ആരായിരുന്നു?
- താടക

70. ശ്രീരാമനാൽ ശാപമോക്ഷം നൽകപ്പെട്ട മുനിപത്നി ആരായിരുന്നു?
- അഹല്യ

71. അഹല്യയുടെ ഭർത്താവായ മഹർഷി ആരായിരുന്നു?
- ഗൗതമൻ

72. ജനകമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു?
- സീത

73. ജനകമഹാരാജാവിന് പുത്രിയെ ലഭിച്ചത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു?
- ഉഴവുചാൽ

74. ലക്ഷ്മണൻ വിവാഹം ചെയ്ത കന്യകയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു?
- ഊർമ്മിള

75. ഭരതന്റെ പത്നിയുടെ പേരെന്ത്?
- മാണ്ഡവി

76. ശത്രുഘ്നന്റെ പത്നിയുടെ പേരെന്ത്?
- ശ്രുതകീർത്തി

77. സീതയായി ജനിച്ചത് ഏത് ദേവിയായിരുന്നു?
- മഹാലക്ഷ്മി

78. സീതാ സ്വയംവരം കഴിഞ്ഞ് അയോദ്ധ്യയിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രീരാമാദികളെ നേരിട്ടത് ആരായിരുന്നു?
- പരശുരാമൻ

79. പരശുരാമനിലുണ്ടായിരുന്ന ഏത് ദേവാംശമാണ് ശ്രീരാമനിലേയ്ക്ക് പകർത്തപ്പെട്ടത്?
- വൈഷ്ണവാംശം

80. പരശുരാമൻ ശ്രീരാമന് നൽകിയ ചാപം ഏതായിരുന്നു?
- വൈഷ്ണവചാപം

81. ഭഗവാൻ ഗീതാതത്വം ആദ്യമായി ആരെയാണ് ഉപദേശിച്ചത് ?
- സൂര്യന്

82. ഏതു പക്ഷിയെ ആണ് ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ യാത്രക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ?
- ഗരുഡന്‍ 

83. ഭഗവത്‌ഗീത ആര്തമ്മിലുള്ള സംവാദമാണ് ?
- ശ്രീകൃഷ്ണനും അര്‍ജുനനും 

84. ഭഗവത്‌ഗീതയില്‍ ശ്രീകൃഷ്ണനും അര്‍ജുനനും ഏതുഭാവത്തില്‍ ആണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ?
- ആചാര്യ ശിഷ്യഭാവം 

85. ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ശിലാവിഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് പറയുന്ന പേര്?
- ശൈലി

86. തടിയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച വിഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് പറയുന്ന പേര്?
- ദാരുമയി

87. ഗ്രാമാദികളില്‍ ഏത് ദിക്കിലാണ് വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രം നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത്?
- കിഴക്കും, പടിഞ്ഞാറും

88. ഗ്രാമാദികളില്‍ ശിവ ക്ഷേത്രമാണെങ്കില്‍ ഏത് ദിക്കിലാണ് നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത്?
- ഈശാനകോണില്‍

89. ദുര്‍ഗ്ഗാദേവി ക്ഷേത്രം ഏത് ദിക്കിലാണ് നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത്?
- വായുകോണില്‍

90. ഗ്രമാദികളില്‍ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഏത് ദിക്കിലാണ് നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത്.
- വടക്ക്

91. ഗണപതിക്കും ശാസ്താവിനും ഗ്രാമാദികളില്‍ ഏത് ദിക്കിലാണ് ക്ഷേത്രം നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത്?
- നിര്യതികോണില്‍

92. ക്ഷേത്രം എന്ന പദത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം എന്ത്?
- ദുഃഖത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത്.

93. മഹാഭാരതം യുദ്ധത്തില്‍ ആരംഭം കുറിക്കാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ ഏതു ശംഘ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ?
- പാഞ്ചജന്യം 

94. ആദ്യമായി ഭഗവത് ഗീത മലയാളത്തില്‍ ത൪ജ്ജമ ചെയ്തതാരാണ്?
- നിരണത്ത് മാധവപ്പണിക്ക൪

95. കാശിരാജാവിന്‍റെ മക്കള്‍ ആരെല്ലാം ?
- അംബ, അംബിക, അംബാലിക

96. ശിവഭഗവാന്റെ ചുവന്ന ജഡയുടെ പേരെന്ത്?
- കപര്‍ദ്ദം

97. പഞ്ചലോഹങ്ങള്‍ ഏവ?
- ചെമ്പ്, ഇരുമ്പ്, വെള്ളി, ഈയം, സ്വ൪ണ്ണം

98. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഗുരു ആരായിരുന്നു ?
- ഗോവിന്ദഭാഗവദ്പാദര്‍.

99. വിവിധകറികള്‍ ഉണ്ടാക്കിയതിനുശേഷം മിച്ചം വന്ന പച്ചക്കറികള്‍ ചേര്‍ത്ത് പോഷകസമൃദ്ധമായ അവിയല്‍ എന്ന വിഭവം ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയത് പുരാണപ്രകാരം ആരാണ്?
- ഭീമന്‍

100. ഹിന്ദുക്കള്‍ ആദ്യമായി മംഗളക൪മ്മങ്ങള്‍ക്ക് ആരെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്?
- ഗണപതി

101. ഈശ്വരപൂജയില്‍ ഹിന്ദുക്കള്‍ ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രമേത് ?.
- ഓംകാരം

102. കര്‍ണ്ണനെ പ്രസവിച്ചശേഷം കുന്തി ഏത് നദിയിലാണ് ഒഴുക്കിയത്?
- അശ്വ

103. തന്ത്ര സമുച്ചയത്തിലെ ശ്ലോക സംഖ്യ എത്ര?
- 2895

104. ശങ്കരാചാര്യ൪ കേരളത്തില്‍ എവിടെ ജനിച്ചു?
- കാലടിയില്‍

105. ബലരാമന്‍റെ ആയുധം എന്ത്?
- കലപ്പ

106. പീതാംബരം എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ എന്ത്?
- മഞ്ഞപ്പട്ട്

107. അഷ്ടാംഗയോഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
- യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധ്യാനം, ധാരണ, സമാധി.

108. അഷ്ടപ്രകൃതികൾ ഏതെല്ലാമാണ്?
- ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം.

109. അഷ്ടമംഗല്യം ഏതെല്ലാം?
- കുരവ, കണ്ണാടി, വസ്ത്രം, ചെപ്പ്, വിളക്ക്, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ, നിറനാഴി, പൂർണ്ണകുംഭം, എന്നിവ വെച്ചുള്ള പ്രശ്നമാണ് അഷ്ടമംഗല്യപ്രശ്നം.

110. നവഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
- സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, കുജൻ (ചൊവ്വ), ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി, രാഹു, കേതു.

111. ദശോപനിഷത്തുക്കൾ ഏതെല്ലാം?
- ഈശാവാസ്യം, കോനോപനിഷത്ത്, കഠോപനിഷത്ത്, പ്രശ്നോപനിഷത്ത്, മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത്, തൈത്തിരീയം, ഐതരേയം,  ഛാന്ദോഗ്യം, ബൃഹദാരണ്യകം.

112. സപ്ത൪ഷികള്‍ ആരെല്ലാമാണ്?
- മരീചി, അംഗിരസ്സ്, അത്രി, പുലസ്ത്യന്‍, പുലഹന്‍, ക്രതു, വസിഷ്ഠന്‍ എന്നിവരാണ് സപ്ത൪ഷികള്‍.

113. പഞ്ചബാണന്‍ ആര്?
- കാമദേവന്‍

114. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ ഗുരു ആര്?
- സാന്ദീപനി മഹ൪ഷിയാണ് ഗുരു

115. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഒടുവില്‍ വസിച്ചിരുന്നത് എവിടെയാണ്?
- ദ്വാരകയില്‍

116. നാരായണീയത്തിന്‍റെ ക൪ത്താവാര്?
- മേല്‍പ്പത്തൂ൪ നാരായണഭട്ടതിരി

117. നാരായണീയത്തിന്‍റെ പ്രതിപാദ്യം എന്താണ്?
- മഹാഭാഗവതകഥയുടെ സംഗ്രഹമാണ് നാരായണീയം, പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീകൃഷ്ണകഥ.

118. പാ൪ത്ഥസാരഥി ആര്?
- ശ്രീകൃഷ്ണന്‍

119. ശ്രീകൃഷ്ണന് പാ൪ത്ഥസാരഥി എന്ന പേര് എങ്ങിനെ ലഭിച്ചു?
- പാ൪ത്ഥന്‍റെ - അ൪ജ്ജുനന്‍റെ സാരഥി (തേരാളി) ആവുകയാല്‍

120. രണ്ടമ്മയും രണ്ടച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാന്‍ ആര്? അവ൪ ആരെല്ലാം?
- ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ - ദേവകിയും വസുദേവരും, നന്ദഗോപനും യശോദയും.

121. ഉരുണ്ടുരുണ്ട്‌ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ കൊല്ലാന്‍ വന്നവന്‍ ആരാണ്?
- ശകടാസുരന്‍

122. കൃഷ്ണന് ഗൗരി എന്ന പേരുണ്ടാവാന്‍ കാരണമെന്ത്?
- ശൂരസേനന്‍റെ കുലത്തില്‍ ജനിക്കയാല്‍

123. ആരാണ് ബലഭദ്രന്‍?
- ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ ജ്യേഷ്ഠന്‍ ബലരാമന്‍

124. യുഗങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
- കൃതയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം

125. വിഷ്ണു എവിടെ വസിക്കുന്നു?
- വൈകുണ്ഠത്തില്‍

126. വിഷ്ണുവിന്‍റെ വാഹനം എന്ത്?
- ഗരുഡന്‍

127. വിഷ്ണുവിന്‍റെ ശയ്യ എന്ത്?
- അനന്തന്‍

128. ദാരുകന്‍ ആരാണ്?
- ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ തേരാളി

129. മഹാവിഷ്ണു അണിയുന്ന രത്നം ഏത്?
- കൗസ്തുഭം

130. മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ വില്ലിന്‍റെ പേരെന്ത്?
- ശാ൪ങ്ഗം

131. മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ ചക്രായുധത്തിന്‍റെ പേരെന്ത്?
- സുദ൪ശനം

132. ദാമോദരന്‍ എന്ന പേര് ആരുടേതാണ്?
- ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ

133. പത്മനാഭന്‍ ആര്?
- മഹാവിഷ്ണു

134. മഹാവിഷ്ണുവിന് പത്മനാഭന്‍ എന്ന പേര് എങ്ങിനെ ലഭിച്ചു?
- മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ നാഭിയില്‍ താമരയുള്ളതിനാല്‍

135. ഹിന്ദുക്കള്‍ ആദ്യമായി മംഗളക൪മ്മങ്ങള്‍ക്ക് ആരെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്?
- ഗണപതി

136. ഒരു കുട്ടിയെ എഴുത്തിനിരുത്തുമ്പോള്‍ ചൊല്ലിക്കുന്ന വന്ദനമന്ത്രം ഏതാണ്?
- " ഹരിഃ ശ്രീ ഗണപതയേ നമഃ "

137. കേരളീയനായ അദ്വൈതാചാര്യന്‍ ആര്?
- ശങ്കരാചാര്യ൪

138. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഗുരു ആരായിരുന്നു?
- ഗോവിന്ദഭഗവദ്പാദ൪

139. ശങ്കരാചാര്യ൪ ഭാരതത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ച പ്രധാന മഠങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
- പുരിയിലെ ഗോവ൪ധന മഠം, മൈസൂറിലെ ശൃംഗേരി മഠം, ദ്വാരകയിലെ ശാരദാമഠം, ബദരിയിലെ ജ്യോതി൪മഠം 

140. ഭഗവത് ഗീതയുടെ ക൪ത്താവാര്?
- വേദവ്യാസന്‍

141. ഗീത എന്ന വാക്കിന്‍റെ അ൪ത്ഥം എന്ത്?
- ഗായതേ ഇതി ഗീത (പാടിപ്പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്നത്)

142. ഭഗവത് ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം (വ്യാഖ്യാനം - സംസ്കൃതം) എഴുതിയ മലയാളി ആര്?
- ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ൪

143. ആദ്യമായി ഭഗവത് ഗീത മലയാളത്തില്‍ ത൪ജ്ജമ ചെയ്തതാരാണ്?
- നിരണത്ത് മാധവപ്പണിക്ക൪

144. "ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം" ആഘോഷിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
- അങ്ങാടിപ്പുറം തളി ക്ഷേത്രം (മലപ്പുറം)

145. പട്ടും, പാവാടയും ഉടുപ്പിക്കാത്ത ശ്രീകൃഷ്ണവിഗ്രഹമുള്ള ക്ഷേത്രം?
- കടലായി ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം (കണ്ണൂർ - പുതിയതെരു)

146. വലിയ ഉറുമ്പ് പുറ്റ് (വാല്മീകം) ഏതു ക്ഷേത്രത്തിലാണുള്ളത്‌?
- ആദിസുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം (കർണ്ണാടക)

147. ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ബലിക്കല്ലിനാണ്‌ തുള (ദ്വാരം) യുള്ളത്?
- തൃക്കണാമുക്ക് ശിവക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ - വൈലത്തൂർ)

148. ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ബലിക്കല്ല് നടയ്ക്ക് നേരെയല്ലാത്തത്?
- തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം (വയനാട്)

149. കഴകക്കാരില്ലാത്ത ക്ഷേത്രം ഏത്?
- രയിരനെല്ലൂർ മലയിൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം (പാലക്കാട് - നടുവട്ടം)

150. ശംഖ് ഉരുട്ടി പ്രശ്നചിന്ത നടത്തുന്ന രാശിപ്പക്കം എന്ന ചടങ്ങ് ഏതു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഉള്ളത്?
- പൊതുവൂർ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ)

151. പഴയകാലത്ത് കുരങ്ങന്മാർക്ക്‌ പഴം കൊടുക്കൽ ആചാരമുണ്ടായിരുന്ന ക്ഷേത്രം?
- ചാമക്കാവ് (പത്തനംതിട്ട - പന്തളം)

152. പയ്യന്നൂർ പവിത്രമോതിരം ഏതു ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
- പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം (കണ്ണൂർ)

153. ആറന്മുള കണ്ണാടി ഉത്ഭവം ഏതു ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.?
- ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം (പത്തനംതിട്ട)

154. പഴയകാലത്ത് യാഗത്തിന് സോമവും, ചമതയും നൽകിയിരുന്ന ക്ഷേത്രം?
- കൊല്ലംങ്കോട് കാച്ചാംകുറിശ്ശി ക്ഷേത്രം (പാലക്കാട്)

155. ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് പൂജാവേളയിൽ ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തിമാർ ഭസ്മം ധരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തത്?
- തിരുവല്ല ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്രം (പത്തനംതിട്ട)

156. ചിലന്തിയമ്പലം എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധിനേടിയ ക്ഷേത്രം?
- പള്ളിയറ ക്ഷേത്രം (പത്തനംതിട്ട)

157. തന്ത്രവിദ്യാപീഠം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
- ചെറിയത്ത് നരസിംഹക്ഷേത്രം (എറണാകുളം - ആലുവ)

158. ഗ്രഹണം ബാധിക്കാത്ത (ഗ്രഹണസമയത്തും പൂജ നടത്തുന്ന) ക്ഷേത്രം ഏത്?
- തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം (കോട്ടയം)

159. ഏത് ക്ഷേത്ര സ്ഥാപനത്തോടെയാണ്‌ കണ്ടിയൂരബ്ദം എന്നൊരു വർഷം തന്നെയുണ്ടായത്?
- കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ)

160. ശിവന്റെ ശ്രീകോവിലിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനമുള്ള ക്ഷേത്രം?
- ഒല്ലൂതൃക്കോവിൽ ശിവക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

161. ശംഖ്നാദം മുഴക്കാത്ത ഒരു ക്ഷേത്രം ഏത്‌?
- ഇക്കരെ കൊട്ടിയൂർ (കണ്ണൂർ)

162. കേരളത്തിലെ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മൂലക്ഷേത്രം ഏതാണ്?
- കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

163. പാതിവ്രത്യത്തിന്റെ ഉത്തമോദാഹരണമായ കണ്ണകിയുടെ ക്ഷേത്രം എവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു?
- വഞ്ചിനഗരം എന്ന സ്ഥലത്ത് (തമിഴ്നാട്)

164. ഗരുഡമാടത്തറയുള്ള ക്ഷേത്രം ഏത്?
- തിരുവല്ല ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്രം (പത്തനംതിട്ട)

165. കഥകളി നിഷിദ്ധമായ ക്ഷേത്രം ഏത്?
- ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

166. ഒരേ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ ഗജപൃഷ്ഠം, വട്ടം, ചതുരം എന്നീ മൂന്നു തരം ശ്രീകോവിലുകൾ ഉൾപ്പെട്ട അപൂർവ്വ ക്ഷേത്രം?
- തിരുവേഗപ്പുറം മഹാക്ഷേത്രം (പാലക്കാട്)

167. ഏതു ക്ഷേത്രത്തിലെ ചെറു തടാകത്തിലാണ് ഒരു മുതല ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന പാരമ്പര്യം ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്?
- അനന്തപുരം അനന്തപത്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രം (കാസർകോഡ്)

168. കന്യാമറിയത്തിന്റെ പള്ളിയാണെന്നു ധരിച്ച് വാസ്കോഡിഗാമ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച ക്ഷേത്രം ഏത്?
- പുത്തൂർ ദുർഗ്ഗാ ക്ഷേത്രം (കോഴിക്കോട്)

169. ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ആകൃതിയുള്ള ഗർഭഗുഹ ഏതു ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
- വൈഷ്ണവോ ദേവീ ക്ഷേത്രം (ജമ്മുകാശ്മീർ) 

170. ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത നീരുവറയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ശിവലിംഗമുള്ള ക്ഷേത്രം ഏത്?
- വെള്ളാലത്ത് ശിവക്ഷേത്രം (കണ്ണൂർ - പരിയാരം)

171. ഏതു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് അഭിഷേകത്തിനു ശേഷം അഭിഷേകജലം തുണികൊണ്ട് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത്?
- തിരുവല്ല ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്രം (പത്തനംതിട്ട)

172. കവളപ്പാറ കൊമ്പൻ എന്ന ആന ഏതു ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് നടയിരുത്തിയത്?
- ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

173. ഗുരുവായൂർ കേശവനെ നടയിരുത്തിയത് ഏത് കോവിലകമാണ്?
- നിലമ്പൂർ കോവിലകം

174. കല്ലുകൊണ്ടുള്ള നാദസ്വരവും, കൽമണിയും, കൽചങ്ങലയും, കൽവിളക്കുമുള്ള ഒരു അപൂർവ്വ ക്ഷേത്രം?
- ഓമല്ലൂർ രക്തകണ്ഠസ്വാമിക്ഷേത്രം (പത്തനംതിട്ട)

175. സംഗീത ധ്വനികൾ ഉളവാക്കുന്ന കൽപ്പടവുകൾ ഉള്ള ക്ഷേത്രം?
- താരാപുരം ഐരാവദേശ്വര ക്ഷേത്രം (തമിഴ്നാട്)

176. കിടങ്ങൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ കൂത്തമ്പലത്തിന്റെ ഒരു തൂണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്?
- മലകുറുന്തോട്ടി

177. ഏതു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുഖമണ്ഡപം പണിയുമ്പോഴാണ് പെരുന്തച്ചൻ തന്റെ മകനെ ഉളി എറിഞ്ഞുകൊന്നതെന്ന് ഐതിഹ്യമുള്ളത്?
- ഉളിയന്നൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം (എറണാകുളം)

178. മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ തച്ചുശാസ്ത്ര വിദഗ്ദ്ധന്മാർ മഴുക്കോൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കൂത്തമ്പല ചുവരിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മഴുക്കോലിന്റെ അവളവനുസരിച്ചാണ്?
- ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ (ആലപ്പുഴ)

179. ഏതു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ശ്രീകോവിലിനു ചുറ്റും, താഴെയും മുകളിലുമായി കിരാതം കഥ മരത്തിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്?
- അവിട്ടത്തൂർ ശിവക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

180. ക്ഷേത്രവിഗ്രഹങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾക്ക് കേടു സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഏതു മരത്തിന്റെ പട്ടിക കെട്ടിയാണ് ശരിയാക്കിയിരുന്നത്?
- കാച്ചിമരത്തിന്റെ

181. ഏതു ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠയിലാണ് ആലിംഗനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാർക്കണ്ഡയനേയും, ലിംഗത്തേയും ചുറ്റിവരിഞ്ഞ കാലപാശത്തിന്റേയും അടയാളമുള്ളത്?
- തിരുക്കടയൂരിലെ ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠയിൽ (തമിഴ്നാട്)

182. പ്രതിഷ്ഠ ശിവന്റേതും, പൂജാരി വൈഷ്ണവനും, ഊരാണ്മ ജൈനന്റേതുമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം ഏത്?
- ധർമ്മസ്ഥല (കർണ്ണാടക)

183. പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ ഒരുമിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്ന് ഐതിഹ്യമുള്ള ക്ഷേത്രം?
- പാമ്പാടി ഐവർമഠം ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

184. വില്വമംഗലത്തുനിന്നും ഗോപാലമന്ത്രോപദേശം സിദ്ധിച്ച് നിർമ്മാണം നടത്തിയതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം?
- അമ്പലപ്പുഴ (ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ)

185. ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പിൻവശത്താണ് ആഴമളക്കാൻ കഴിയാത്ത ദ്വാരമുള്ളത്?
- തിരുന്നാവായ നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രം (മലപ്പുറം)

186. ഏറ്റുമാനൂർ, കടുത്തുരുത്തി, വൈക്കം എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരേ ദിവസം തന്നെ തൊഴണം എന്ന ഐതിഹ്യത്തിന്റെ കാരണമെന്ത്?
- ഈ മൂന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഖരമഹർഷി ഒരേ ദിവസം തന്നെ പതിഷ്ഠ നടത്തി എന്ന സങ്കല്പ്പത്താൽ.

187. ഖരമഹർഷിയുടെ വലതു കൈയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ശിവലിംഗം പ്രതിഷ്ഠിച്ച ക്ഷേത്രം ഏത്?
- വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം (കോട്ടയം)

188. ഖരമഹർഷിയുടെ ഇടതു കൈയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ശിവലിംഗം പ്രതിഷ്ഠിച്ച ക്ഷേത്രം ഏത്?
- ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം (കോട്ടയം)

189. ഖരമഹർഷിയുടെ കഴുത്തിൽ ഇറുക്കിപിടിച്ചിരുന്ന ശിവലിംഗം ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്?
-  കടുത്തുരുത്തി മഹാദേവക്ഷേത്രം (കോട്ടയം)

190. ഖരമഹർഷിയുടെ ശിഖരത്തിൽ (തലയിൽ) വെച്ച ശിവലിംഗം പ്രതിഷ്ഠിച്ച ക്ഷേത്രം ഏത്?
- ഒറ്റശേഖരമംഗലം മഹാദേവക്ഷേത്രം (തിരുവനന്തപുരം) 

191. ഭാരതത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നട തുറക്കുന്ന ക്ഷേത്രം?
- തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം (കോട്ടയം)

192. വർഷത്തിൽ 6 മാസം  നടതുറക്കുകയും, 6 മാസം അടച്ചിടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്രം?
- ബദരിനാഥ്

193. തഞ്ചാവൂരിലെ 13 നില ഗോപുരമുള്ള ക്ഷേത്രം?
- ബ്രഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം

194. 27 നക്ഷത്രങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനവും, അവയോട് ബന്ധപ്പെട്ട 27 വൃക്ഷങ്ങളും ഉള്ള ക്ഷേത്രം?
- തിരുവെട്ടിയൂർ ശിവക്ഷേത്രം (തമിഴ്നാട്)

195. 108 ഉരാളന്മാർ മന്ത്രോച്ചാരണ സഹിതം സ്ഥാപിച്ച 108 കഴുക്കോലുകൾ അടങ്ങിയ വട്ടശ്രീകോവിലുള്ള ക്ഷേത്രം?
- വൈക്കം മഹാദേവക്ഷേത്രം (കോട്ടയം)

196. 1008 ശിവാലയങ്ങളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം?
- ചിദംബരം (തമിഴ്നാട്)

197. 108 അയ്യപ്പൻകാവുകളിൽ ആദ്യത്തെ അയ്യപ്പൻകാവ് ഏതാണ്?
- തൃക്കുന്നപ്പുഴ ധർമ്മശാസ്താക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ)

198. 108 വൈഷ്ണവ തിരുപ്പതികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ക്ഷേത്രം?
- ശ്രീരംഗം (തൃശ്ശിനാപ്പിള്ളി)

199. പതിനെട്ടര തളികളിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ തളി എന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം?
- കൊണ്ടാഴി നൃത്തം തളി ക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

200. 4 തന്ത്രിമാർ ഉള്ള ക്ഷേത്രം?
- തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രം (കണ്ണൂർ)

201. 7 മതിൽക്കെട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം ഏതാണ്?
- ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രം (തമിഴ്നാട്)

202. 16 കാലുകളുള്ള "ശ്രീപ്രതിഷ്ഠിത മണ്ഡപം" ഏതു ക്ഷേത്രത്തിലാണുള്ളത്‌?
- തൃക്കൊടിത്താനം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം (കോട്ടയം - ചങ്ങനാശ്ശേരി)

203. വർഷത്തിൽ 12 ദിവസം മാത്രം പാർവ്വതിയുടെ നടതുറക്കുന്ന ക്ഷേത്രം?
- തിരുഐരാണികുളം ക്ഷേത്രം (എറണാകുളം)

204. ഏതു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നാലമ്പലത്തിലാണ് 222 തൂണുകൾ മേൽക്കുരയെ താങ്ങിനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്?
- തിരുവട്ടാർ ക്ഷേത്രം (തമിഴ്നാട് - കന്യാകുമാരി)

205. അപൂർവ്വമായ നാഗലിംഗപൂമരം ഏതു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഉള്ളത്?
- മുത്തുവിളയാംകുന്ന് ക്ഷേത്രം (പാലക്കാട് - കൂടല്ലൂർ)

206. നിത്യവും പൂക്കുന്ന കണിക്കൊന്നയുള്ള രണ്ടു ക്ഷേത്രങ്ങൾ?
- തിരുവഞ്ചികുളം മഹാദേവക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ - കൊടുങ്ങല്ലൂർ), മലയാലപ്പുഴ ദേവീക്ഷേത്രം (പത്തനംതിട്ട)

207. ഏത് ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുമുറ്റത്താണ് ഇലഞ്ഞി മരത്തിന് കായില്ലാത്തത്?
- തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം (കണ്ണൂർ)

208. വൃക്ഷങ്ങളേയും ചെടികളേയും സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് "ഐവാലവൃക്ഷമിത്ര" എന്ന അവാർഡ് ഏതു ക്ഷേത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത്?
- തഴക്കര ഐവാലക്കാവ് ക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ)

209. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജാവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച അമ്മച്ചിപ്ലാവും നവനീതകൃഷ്ണനും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം?
- നെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം (തിരുവനന്തപുരം) 

210. ഏതു ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഷ്ണുവിനെ സ്തുതിച്ചാണ് കുലശേഖര ആഴ്വാർ "മുകുന്ദമാല" രചിച്ചത്?
- തൃക്കുലശേഖരപുരം ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ - കൊടുങ്ങല്ലൂർ)

211. "പാഹി, പാഹി, പാർവ്വതി നന്ദിനി" എന്നു തുടങ്ങുന്ന കീർത്തനം സ്വാതിതിരുനാൾ ഏതു ദേവിയെ കുറിച്ച് പാടിയതാണ്?
- തിരുവാറാട്ടുകാവ് ഭഗവതി (തിരുവനന്തപുരം - ആറ്റിങ്ങൽ)

212. ഏതു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിലെ കഥാഭാഗങ്ങൾ ബലിക്കൽ പുരയുടെ മച്ചിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത്‌?
- കവിയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം (പത്തനംതിട്ട)

213. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും, കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡും ചേർന്നു ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രം?
- പെരുവനം മഹാദേവക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ - ചേർപ്പ്)

214. താന്ത്രിക വിധിപ്രകാരം സ്ത്രീകൾ പൂജ നടത്തുന്ന ഏക ക്ഷേത്രമെന്ന മാഹാത്മ്യം ഏത് ക്ഷേത്രത്തിനാണുള്ളത്?
- മണ്ണാറശാല നാഗരാജക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ)

215. 274 ശൈവ തിരുപ്പതികളിൽ കേരളത്തിലെ ഏക ശൈവതിരുപ്പതി ക്ഷേത്രം?
- തിരുവഞ്ചിക്കുളം ശിവക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ - കൊടുങ്ങല്ലൂർ)

216. തെക്കോട്ടു നടയുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക വിഷ്ണുക്ഷേത്രം?
- ഓടിട്ട കൂട്ടാല (തൃശ്ശൂർ - തിരുവില്വാമല)

217. കേരളത്തിലെ ഏക സൂര്യക്ഷേത്രം ഏത്?
- ആദിത്യപുരം സൂര്യക്ഷേത്രം (കോട്ടയം)

218. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഏക ഭരതക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്?
- എളയാവൂർ ക്ഷേത്രം

219. കർണ്ണാടകത്തിലെ ഹൊയ്സാല മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രം?
- തൃക്കണ്ടിയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ)

220. ദേവി സന്നിധിയില്ലാത്ത തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏക ക്ഷേത്രം?
- കാഞ്ചിയിലെ ഏകാംബരനാഥ ക്ഷേത്രം?

221 നിത്യേന ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ട് നടന്നുവരുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രം?
- തിരു ഐരാണിക്കുളം മഹാദേവക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

222. പുരുഷന്മാർ ഷർട്ട് ധരിച്ച് ദർശനം നടത്താൻ പാടില്ലാത്ത തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏക ക്ഷേത്രം?
- തിരുച്ചെന്തൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം

223. കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്ര മണികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ മണി ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണെന്നാണ് വിശ്വാസം?
- കൊച്ചി തിരുമല ക്ഷേത്രം (എറണാകുളം)

224. കേരളത്തിൽ വെച്ച് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണ്ണകൊടിമരമാണ് ഏറ്റവും ഉയരംകൂടിയതായി കരുതപ്പെടുന്നത്?
- ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ)

225. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂത്തമ്പലം ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണുള്ളത്?
- വടക്കുംനാഥക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

226. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
- കംമ്പോഡിയായിലെ ആൻഖോർവാത് ക്ഷേത്രം

227. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം ഏത്?
- ശ്രീരംഗം (തമിഴ്നാട് - തൃശ്ശിനാപ്പിള്ളി)

228. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ശിലാരേഖകൾ കണ്ടെത്തിയ ക്ഷേത്രം?
- തൃക്കാക്കര വാമനക്ഷേത്രം (എറണാകുളം)

229. ഗൗഡസാരസ്വത ബ്രാഹ്മണരുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം?
- കൊച്ചിതിരുമല ക്ഷേത്രം (എറണാകുളം)

230. ഏറ്റവും അധികം ഗോപുരങ്ങളുള്ള ക്ഷേത്രം?
- മധുരമീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം (തമിഴ്നാട്)

231. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വട്ടശ്രീകോവിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം?
- തിരുവൻവണ്ടൂർ വിഷ്ണുക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ)  

232. കിരാതം കഥകളി എഴുതിയ രാമവാര്യർ ഏതു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് കാളയുടെ കുത്തേറ്റു മരിച്ചെതെന്ന് ഐതിഹ്യമുള്ളത്?
- ഇരട്ടകുളങ്ങര മഹാദേവക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ)

233. ഏതു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗണപതി വിഗ്രഹമാണ് പെരുന്തച്ചൻ വരിക്കപ്ലാവിന്റെ വേരിൽ തീർത്തതെന്ന് ഐതിഹ്യമുള്ളത്?
- കൊട്ടാരക്കര ഗണപതിക്ഷേത്രം (കൊല്ലം)

234. കൃഷ്ണഗാഥാ കർത്താവായ ചെറുശ്ശേരിയുടെ ഉപാസനാമൂർത്തി ആരായിരുന്നു?
- പുത്തൂർ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ (കോഴിക്കോട് - വടകര)

235. പാണ്ഡവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ യുധിഷ്ഠിരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടക്ഷേത്രം?
- തൃച്ചിറ്റാറ്റ്‌ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ - ചെങ്ങന്നൂർ)

236. പാണ്ഡവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭീമസേനനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം ഏത്?
- തൃപ്പുലിയൂർ ക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ - പുലിയൂർ)

237. പാണ്ഡവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അർജ്ജുനനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം ഏത്?
- തിരുവാറന്മുള പാർത്ഥസാരഥിക്ഷേത്രം (പത്തനംതിട്ട - ചെങ്ങന്നൂർ)

238. പാണ്ഡവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നകുലനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം ഏത്?
- തിരുവൻവണ്ടൂർ വിഷ്ണുക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ - ചെങ്ങന്നൂർ)

239. പാണ്ഡവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സഹദേവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം ഏത്?
- തൃക്കൊടിത്താനം ക്ഷേത്രം (കോട്ടയം - ചങ്ങനാശ്ശേരി)

240. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ "ഭാരതം' പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു?
- കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

241. പൂന്താനം ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് "ശ്രീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതം" രചിച്ചത്?
- ഇടതുപുറം ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം (മലപ്പുറം - അങ്ങാടിപ്പുറം)

242. മാനവേദൻ സാമൂതിരി "കൃഷ്ണഗീതി" രചിച്ചത് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ്?
- ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

243. കൂടവല്ലൂർ നമ്പൂതിരിപ്പാട് "മീമാംസ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ" രചിച്ചത് ഏതു ക്ഷേത്രത്തിലാണെന്നാണ് വിശ്വാസം?
- അരിയന്നൂർ ഹരികന്യകാ ക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

244. മാധവപണിക്കർ "കണ്ണശ്ശരാമായണം" എഴുതിയത് ഏത് ക്ഷേത്ര ഗോപുരത്തിൽ വെച്ചാണ്?
- മലയിൻകീഴ് ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം (തിരുവനന്തപുരം)

245. മേല്പത്തൂർ 'നാരായണീയം' രചിച്ചത് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു?
- ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

246. ഏതു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭജനമിരുന്നാണ് ശ്രീമഠം ശ്രീധരൻനമ്പൂതിരി "അംബികാഷ്ടപ്രാസം" രചിച്ചത്?
- കാരിപ്പടത്തുകാവ് ക്ഷേത്രം (കോട്ടയം - കുറിച്ചിത്താനം)

247. പൂന്താനത്തിന്റെ "ജ്ഞാനപ്പാന" ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് പിറവി കൊണ്ടത്?
- ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

248. ജയദേവൻ "ഗീതാഗോവിന്ദം" എന്ന കൃതി ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽവെച്ചാണ് രചിച്ചത്?
- പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം (ഒറീസ്സ) - ഒഡീഷ)

249. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം ഏത്?
- ശ്രീരംഗം (തമിഴ്നാട് - തൃശ്ശിനാപ്പിള്ളി)

250. കേരളവർമ്മ വലിയകോയിതമ്പുരാൻ "മയൂര സന്ദേശം" രചിചത് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പീലിവിടർത്തിയാടുന്ന മയിലിനെകണ്ടാണ്‌?
- ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ)
(ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല)
01. KERALA DEVASWOM RECRUITMENT BOARD PREVIOUS QUESTION PAPERS (VARIOUS) 
02. TRAVANCORE DEVASWOM BOARD L.D. CLERK/SUB-GROUP OFFICER GR. II - DETAILED SYLLABUS 
03. General Knowledge​ - Questions and Answers 
04. Current Affairs​ - Questions and Answers 
05. Mathematics​ - Questions and Answers 
06. General English​ - Questions and Answers 
07. Regional Languages - Malayalam​ - Questions and Answers 
08. Physics, Chemistry, Biology​ - Questions and Answers 
09. Basic Computer Knowledge​ - Questions and Answers 
10. Temple Affairs, Hindu Culture and Custom, Holy Books of Hinduism​ - Questions and  Answers (uploaded soon... stay tuned)
11. Syllabus Based More Questions and Answers 
SOME IMPORTANT LINKS
1. KERALA PSC DEGREE LEVEL EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
2. KERALA PSC DEGREE LEVEL PREVIOUS EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
3. KERALA PSC 10TH, +2 LEVEL EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
3. KERALA PSC 10TH, +2 LEVEL PREVIOUS EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
3. KERALA PSC 10TH LEVEL EXAM SOLVED QUESTION PAPERS 2022
3. KERALA PSC +2 LEVEL EXAM SOLVED QUESTION PAPERS 2022
3. KERALA PSC DEGREE LEVEL EXAM SOLVED QUESTION PAPERS 2022
ഒന്നുമുതൽ പ്ലസ്ടുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്കുംഅധ്യാപകർക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ പഠന സഹായികളും ലഭിക്കും. അവ ലഭിക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
വാട്സാപ്പ്‌ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
 Telegram ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.


പ്രധാന പഠന സഹായികൾ👇   
👉YouTube Channel - Click here

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here