പി.എസ്.സി. +2 ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2022: സ്ഥിരീകരണം നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 11.


KERALA PSC EXAMINATION PROGRAMME FOR THE COMMON PRELIMINARY TEST (PLUS TWO LEVEL) (FOR SUBMITTING CONFIRMATION) 

പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിട്ടുള്ള തസ്തികകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പി.എസ്.സി. നടത്തുന്ന പൊതുപ്രാഥമിക പരീക്ഷ 2022 സ്ഥിരീകരണം നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 11. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ.

Dates examinations will be published after the last date for receipt of confirmation 

Confirmation Schedule : 
Confirmation Schedule: From 23.05.2022 to 11.06.2022


Special Instructions
2. Mark (മാര്‍ക്ക്‌): 100
3. Medium (മാധ്യമം):  Malayalam/Tamil/Kannada (മലയാളം/തമിഴ്/കന്നഡ)
4. Mode of Examination (പരീക്ഷാ രീതി): OMR (ഒ.എം .ആര്‍)
5. Duration (പരീക്ഷാ ദൈര്‍ഘ്യം): 1 Hour 15 Minutes  (1 മണിക്കൂര്‍ 15 മിനിറ്റ്‌)
6. Candidates who had applied for more than one categories should submit confirmation for each category.  
(ഒന്നിലധികം തസ്തികകളിലേയ്ക്ക്‌ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ഓരോ തസ്തികയിലേയ്ക്കം സ്ഥിരീകരണം നല്‍കേണ്ടതാണ്‌).

7. While submitting confirmation candidates should opt the medium of questions (Malayalam/Tamil/Kannada) and the district for writing the examination. Candidates will be provided with the question paper only according to their medium of option.
(പരീക്ഷയ്ക്ക്‌ ഏത്‌ ഭാഷയിലുള്ള ചോദ്യപേപ്പർ ആണ് (മലയാളം/തമിഴ്‌/കന്നഡ)
ആവശ്യമുള്ളത്‌ എന്നും, ഏത്‌ ജില്ലയിലാണ്‌ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത്‌ എന്നും കണ്‍ഫര്‍മേഷന്‍ നല്‍കുന്ന സമയത്ത്‌ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ രേഖപ്പെടുത്തണ്ടതാണ്‌. ഓരോ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥിയ്കും അവര്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത മാധ്യമത്തിലൂള്ള ചോദ്യപേപ്പര്‍ മാത്രമേ ലഭ്യമാകുകയുള്ളു).

8. While submitting confirmation for the posts of this examination programme, candidates can select the District of their Communication Address as choice of their examination centre. For the same, changes can be made in Communication Address if necessary and special attention to be taken to submit confirmation only after making necessary changes in their Communication Address in the Profile.
(ഈ പരീക്ഷാ കലണ്ടറിലെ തസ്തികകളിലേക്ക് സ്ഥിരീകരണം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനായി അവരുടെ കത്തിടപാടുകൾ നടത്തേണ്ട മേൽവിലാസം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജില്ല തന്നെ  തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതിനായി പ്രൊഫൈലില്‍ കത്തിടപാടുകൾ നടത്തേണ്ടുന്ന വിലാസത്തിൽ സ്വയം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിന്ശേഷം മാത്രം സ്ഥിരീകരണം രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്).
                                         
WARNING 
9. Admission ticket will not be generated for candidates who fail to submit their confirmation on or before the stipulated date and their application for the post mentioned in this programme will be summarily rejected.
(നിശ്ചിത സമയം വരെ സ്ഥിരീകരണം രേഖപ്പെടുത്താത്തവര്‍ക്ക്‌ ഈ പരീക്ഷാ കലണ്ടറിലെ പരീക്ഷകള്‍ എഴുതുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നതല്ല. കൂടാതെ അവരുടെ അപേക്ഷകള്‍ നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്‌).
10. Dates for downloading admission tickets will be published in the final examination programme 
(അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന തീയതികൾ അന്തിമ പരീക്ഷാ കലണ്ടറിനൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്‌). 
Candidates who successfully submit their confirmation on or before the
prescribed date can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the website http://www.keralapsc.gov.in 
(നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളില്‍ സ്ഥിരീകരണം നല്‍കുന്നവര്‍ക്ക്‌ പ്രൊഫൈല്‍
വഴി അഡ്മിഷന്‍ ടിക്കറ്റ്‌ ലഭ്യമാകന്നതാണ്‌)
.


YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here