പി.എസ്.സി. +2 ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2021 ഏപ്രിൽ 18: സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പർ - രണ്ടാം ഘട്ടം 


KPSC EXAMINATION PROGRAMME FOR THE COMMON PRELIMINARY TEST (UP TO +2 LEVEL) / 
PSC +2 Level Examination: 2021 April 18 Sunday Solved Question Paper - Stage 2

പ്ലസ് ടു തലം 2021 പ്രാഥമികപരീക്ഷയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടപരീക്ഷയുടെ സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പർ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ലിങ്ക് താഴെ നൽകുന്നു. ഒന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷയുടെ സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പറും ഇതോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

STAGE 2
* 2021 APRIL 18 SUNDAY: TIME 1.30 PM to 3.15 PM
Kerala PSC is conducting the 10th preliminary examination for the recruitment to the various posts.

Kerala PSC Hall ticket 2021: Steps to download
Step 1: Visit the websites- keralapsc.gov.in, thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi
Step 2: In the new window, enter the user id and password
Step 3: Admit card will appear on the screen
Step 4: Download, take a print out for further reference.
The hall ticket will carry the details of the exam venue, time slot etc.


* PSC +2 Level Exam Solved Question Paperപ്രധാന പഠന സഹായികൾ (Latest)   

PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here