പി.എസ്.സി. ഡിഗ്രി ലെവൽ അഡീഷണൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2022 ജൂലൈ: തീയതി പി.എസ്.സി. പ്രഖ്യാപിച്ചു.

PSC ADDITIONAL EXAMINATION PROGRAMME FOR DEGREE LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION SCHEDULE -2022 JULY

(This preliminary examination is only for 4 % DA reservation candidates who had applied as per addendum notification published in the Gazetted dated 08-02-2022 for selection to the posts of Assistant in KAT(Cat No.059/2020) and Assistant / Auditor in the Govt. Secretariat /KPSC etc. (Cat No. 057/2021).


EXAMINATION SCHEDULE

25/07/2022 MONDAY 7.30 AM to 9.15 AM
ഈ പരീക്ഷ റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി പി.എസ്.സി. അറിയിക്കുന്നു.  

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here