പി.എസ്.സി. ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2022: ആദ്യ ഘട്ടം ഒക്ടോബറിൽ.


PSC DEGREE LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION 2022 (FOR SUBMITTING CONFIRMATION) / GRADUATE LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAM PREVIOUS QUESTION PAPERS

ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിട്ടുള്ള തസ്തികകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പി.എസ്.സി. 2022 ൽ നടത്തുന്ന പൊതു പ്രാഥമിക ഒക്ടോബർ നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലായി നടക്കും. വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു. കൂടാതെ സിലബസ്, മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, സ്റ്റഡി മെറ്റിരിയൽസ്  എന്നിവയുടെ ലിങ്കുകൾ ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

EXAMINATION SCHEDULE October, November & December 2022                                                       


Degree Level Exam Full Syllabus - Click here  

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here