പി.എസ്.സി. ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രാഥമിക പരീക്ഷ 2022 നവംബർ 19: സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പർ - രണ്ടാം ഘട്ടം 


PSC EXAMINATION PROGRAMME FOR GRADUATE LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION 2022 / 
PSC Degree Level Examination: 2022 November 19 Saturday Solved Question Paper - Stage 2

ഡിഗ്രിലെവൽ പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട തീയതി പി.എസ്.സി. പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഒന്നാം ഘട്ട തീയതി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഒന്നാം ഘട്ട വിവരങ്ങളറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക. മൂന്നാം ഘട്ട വിവരങ്ങളറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക. പരീക്ഷയുടെ സ്ഥിരീകരണം രേഖപ്പെടുത്തിയവർക്ക് ഹാൾടിക്കറ്റ് പി.എസ്.സി. വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ചെയ്യാം.

ഈ പരീക്ഷയുടെ സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പർ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഒപ്പം 22/10/22 ൽ നടന്ന Stage 1 പരീക്ഷയുടെ സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പറും 2021 ൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തിയ Degree Level പരീക്ഷകളുടെ സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പറുകളും ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ലിങ്ക് താഴെ നൽകുന്നു. ഒപ്പം സിലബസ്, സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ ലിങ്കുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


STAGE 2

Exam Date: 19/11/2022 Saturday
Time: 01.30 P.M to 03.15 P.M

Kerala PSC Hall ticket 2021: Steps to download
Step 1: Visit the websites- keralapsc.gov.in, thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi
Step 2: In the new window, enter the user id and password
Step 3: Admit card will appear on the screen
Step 4: Download, and take a printout for further reference.
The hall ticket will carry the details of the exam venue, time slot etc.

ഈ പരീക്ഷയുടെ സിലബസ്, മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ലിങ്കുകൾ താഴെ നൽകുന്നു.
ഈ പരീക്ഷയുടെ SOLVED / UNSOLVED ചോദ്യപേപ്പർ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഒപ്പം മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം 
01. Kerala PSC Degree Level Preliminary Exam Solved Question Paper - Stage 2 (19/11/2022)
02. Kerala PSC Degree Level Preliminary Exam Unsolved Question Paper & Provisional Answer Key - Stage 2 (19/11/2022)
03. Kerala PSC Degree Level Preliminary Exam Solved/Unsolved Question Paper - Stage 1 (22/10/2022)
PSC DEGREE LEVEL PRELIMINARY EXAM PREVIOUS QUESTION PAPERS (Pdf) Download the Link below
03. Kerala PSC Degree Level Preliminary Exam Previous Solved Question Paper 2021 Stage 1
04. Kerala PSC Degree Level Preliminary Exam Previous Solved Question Paper 2021 Stage 2 
05. KERALA PSC Degree Level Exam Full Syllabus
06. Previous Degree Level Exam Questions and Answers
07. General Knowledge- Questions and Answers
08. ENRICH YOUR GK​ - Psc Bulletin Questions and Answers
09. പൊതുവിജ്ഞാനം- ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
10. Facts about Kerala - Questions and Answers
11. കേരളം അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
12. Kerala - Districts and Places - Questions and Answers
13. കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
14. തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം മുതൽ ഐക്യകേരളം വരെ: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
15. കേരളചരിത്രവും രാജാക്കന്‍മാരും- ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
16. Kerala Renaissance - Questions and Answers
17. കേരള നവോത്ഥാനം - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
18. Leaders of Renaissance in Kerala - Questions and Answers
19. കേരള നവോത്ഥാന നായകർ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
20. കേരളത്തിൽ നടന്ന കലാപങ്ങൾ / സമരങ്ങൾ: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
21. കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്‌കരണം: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
22. കേരളത്തെ നയിച്ച വനിതകൾ: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
23. തിരു-കൊച്ചിയും കേരളവും ഭരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാർ: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
24. കേരള നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിലൂടെ: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
25. മത്സരപ്പരീക്ഷകളിലെ കേരളം - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
26. Science & Technology - Questions and Answers
27. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ കലാപങ്ങള്‍ - പ്രധാന വസ്തുതകൾ
28. Medieval India​ - Questions and Answers
29. Facts about India - Questions and Answers
30. ഇന്ത്യാചരിത്രം: യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവിനുശേഷം- ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
31. ഇന്ത്യാചരിത്രം: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
32. ഇന്ത്യ: ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
33. ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം 1857 മുതൽ 1947 വരെ: ടൈം ലൈൻ
34. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും, ഉപപ്രധാനമന്ത്രിമാരും- ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
35. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിമാരും, ഉപരാഷ്ട്രപതിമാരും: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
36. Revolutions that Influenced the World - Questions and Answers
37. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം, റഷ്യൻ വിപ്ലവം, ചൈനീസ് വിപ്ലവം
38. Geography - Questions and Answers
39. Geography​ Earth science - Questions and Answers
40. കേരളത്തിലെ കായലുകള്‍: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
41. കേരളത്തിലെ നദികളും ജലസംഭരണികളും: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
42. ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ: ഹിമാലയൻ നദികളും ഉപദ്വീപീയ നദികളും: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
43. ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ നൂതന സങ്കേതങ്ങള്‍: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
44. ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും- ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
45. Modern India - Questions and Answers
46. Modern India: Famous Persons - Questions and Answers
47. Indian National Movement - Questions and Answers
48. Indian Polity - Questions and Answers
49. Constitution of India - Questions and Answers
50. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന- ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
51. General English - Questions and Answers
52. Economics - Questions and Answers
53. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികള്‍, ലക്ഷ്യങ്ങൾ
54. Forests and Wild Life - Questions and Answers
55. Information Technology - Questions and Answers
56. Governors-General and Viceroys - Questions and Answers
57. ബ്രിട്ടീഷിന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽമാരും വൈസ്രോയിമാരും: ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍
58. Attributes to National Leaders and British Officials​ - Questions and Answers
59. Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers
60. Rural Development Programmes - Questions and Answers
61. The Great Rebellion 1857 (Study Notes)
62. Questions Related to Mahatma Gandhi
63. Questions Related to the History of the United Nations
64. Important Schemes /Policy/Campaign - Questions and Answers
65. 2500 Model Questions and Answers
66. Graduate Level Questions​ & Answers
67. FAMOUS PERSONALITIES IN KERALA - Questions and Answers
68. PSC Question Bank - Questions and Answers
69. RIVERS OF INDIA - Questions and Answers
70. Current Affairs - Questions and Answers
71. MATHS (Solved in Steps)- Questions and Answers
72. Arithmetic & Mental Ability - Questions and Answers
73. മലയാളം - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
74. മലയാളം - മുൻ പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
75. കലയും സാഹിത്യവും​ - Questions and Answers
76. ചോദ്യോത്തരങ്ങളെല്ലാം മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
SOME IMPORTANT LINKS
1. KERALA PSC DEGREE LEVEL EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
2. KERALA PSC DEGREE LEVEL PREVIOUS EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
3. KERALA PSC 10TH, +2 LEVEL EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
4. KERALA PSC 10TH, +2 LEVEL PREVIOUS EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
5. KERALA PSC 10TH LEVEL EXAM SOLVED QUESTION PAPERS 2022
6. KERALA PSC +2 LEVEL EXAM SOLVED QUESTION PAPERS 2022
7. KERALA PSC DEGREE LEVEL EXAM SOLVED QUESTION PAPERS 2022
ഒന്നുമുതൽ പ്ലസ്ടുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്കുംഅധ്യാപകർക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ പഠന സഹായികളും ലഭിക്കും. അവ ലഭിക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
വാട്സാപ്പ്‌ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
 Telegram ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.


പ്രധാന പഠന സഹായികൾ👇   
👉YouTube Channel - Click here

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here