പി.എസ്.സി. 2023 ഡിസംബർ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ | പരീക്ഷാ തീയതി, സമയം, മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, സിലബസ്, ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ  


Kerala Public Service Commission has published a complete PSC OMR / ONLINE exam schedule in December 2023. All candidates can get updated details concerning the Kerala PSC exam calendar in December 2023 by going to the online Kerala PSC exam website. 

KERALA PSC EXAM CALENDAR FOR THE MONTH OF DECEMBER 2023
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ അതാത് പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ, അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം, ഒഴിവുകൾ, സിലബസ്, മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കും. ഒപ്പം അതേ പോസ്റ്റിലേക്ക് മുൻപ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ, ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, സിലബസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്നിവയും ലഭിക്കും.

Category No: 212/2020, 594/2020
Exam Date: 01/12/2023 Friday
Time: 07.15 am to 09.15 am

Category No: 013/2022
Exam Date: 02/12/2023 Saturday
Time: 09.00 am to 11.30 am
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 718/2022 
Exam Date: 02/12/2023 Saturday
Time: 
Batch - I: 09.00 am to 11.30 am
Batch - II: 11.15 am to 01.45 pm

Category: 349/2022, 350/2022
Exam Date: 04/12/2023 Monday
Time: 10.00 am to 12.30 pm

Category: 353/2022, 354/2022
Exam Date: 04/12/2023 Monday
Time: 10.00 am to 12.30 pm
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click hereCategory: 160/2022, 175/2022, 447/2022 
Exam Date: 05/12/2023 Tuesday
Time: 07.15 am to 09.15 am
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 351/2022, 352/2022
Exam Date: 05/12/2023 Tuesday
Time: 10.00 am to 12.30 pm
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 359/2022, 360/2022
Exam Date: 05/12/2023 Tuesday
Time: 10.00 am to 12.30 pm
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 357/2022, 358/2022 
Exam Date: 06/12/2023 Wednesday
Time: 10.00 am to 12.30 pm
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 376/2022, 377/2022
Exam Date: 06/12/2023 Wednesday
Time: 10.00 am to 12.30 pm
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 380/2022, 381/2022
Exam Date: 06/12/2023 Wednesday
Time: 10.00 am to 12.30 pm
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 192/2022
Exam Date: 06/12/2023 Wednesday
Time: 01.30 PM to 04.00 PM
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 388/2022, 389/2022, 396/2022
Exam Date: 07/12/2023 Thursday
Time: 10.30 am to 01.00 pm

Category: 259/2022
Exam Date: 07/12/2023 Thursday
Time: 07.15 am to 09.15 am
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here


Category: 449/2022 
Exam Date: 12/12/2023 Tuesday
Time: 
Batch - I: 09.00 am to 11.30 am
Batch - II: 11.15 am to 01.45 pm
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 231/2022, 647/2022 to 651/2022, 791/2022 to 793/2022, 100/2023, 119/2023, 145/2023, 221/2023 to 223/2023, 225/2023 
Exam Date: 13/12/2023 Wednesday
Time: 
Batch - I: 09.00 am to 11.30 am
Batch - II: 11.05 am to 01.45 pm
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here


Category: 711/2022 to 718/2021, 051/2023, 133/2023
Exam Date: 15/12/2023 Friday
Time: 07.15 am to 09.15 am
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 691/2022, 419/2022 
Exam Date: 16/12/2023 Saturday
Time: 01.30 PM to 03.30 PM
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 665/2022 
Exam Date: 18/12/2023 Monday
Time: 
Batch - I: 09.00 am to 11.30 am
Batch - II: 11.05 am to 01.45 pm
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here


Category: 414/2022 
Exam Date: 20/12/2023 Wednesday
Time: 07.15 am to 09.15 am
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 742/2021
Exam Date: 21/12/2023 Thursday
Time: 10.00 am to 12.30 pm
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here


Category: 341/2022, 342/2022, 511/2022 
Exam Date: 22/12/2023 Friday
Time: 09.30 am to 12.00 pm
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 505/2022 
Exam Date: 22/12/2023 Friday
Time: 09.30 am to 12.00 pm
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 188/2023 
Exam Date: 23/12/2023 Saturday
Time: 01.30 P.M to 03.30 P.M
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here


Category: 012/2022, 554/2022, 555/2022, 164/2022, 302/2022, 044/2023, 052/2023, 059/2023, 072/2023, 099/2023, 105/2023, 204/2023 to 210/2023, 066/2022 
Exam Date: 27/12/2023 Wednesday
Time: 10.30 A.M to 12.30 P.M
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 103/2023 
Exam Date: 28/12/2023 Thursday
Time: 10.00 A.M to 12.30 P.M
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 701/2022 
Exam Date: 29/12/2023 Friday
Time: 10.00 A.M to 12.00 P.M
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click hereYouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
NEW JOBS & VACANCY -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here