പി.എസ്.സി. 2023 ഒക്ടോബർ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ | പരീക്ഷാ തീയതി, സമയം, മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, സിലബസ്, ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ  


Kerala Public Service Commission has published a complete PSC OMR / ONLINE exam schedule in October 2023. All candidates can get updated details concerning the Kerala PSC exam calendar in October 2023 by going to the online Kerala PSC exam website. 

KERALA PSC EXAM CALENDAR FOR THE MONTH OF OCTOBER 2023
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ അതാത് പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ, അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം, ഒഴിവുകൾ, സിലബസ്, മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കും. ഒപ്പം അതേ പോസ്റ്റിലേക്ക് മുൻപ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ, ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, സിലബസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്നിവയും ലഭിക്കും.

Category No: 462/2022, 463/2022, 666/2022, 737/2022, 738/2022, 739/2022
Exam Date: 05/10/2023 Thursday
Time: 10.00 am to 12.30 pm
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here






Category: 063/2022
Exam Date: 13/10/2023 Friday
Time: 09.30 am to 12.00 pm
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here


Category: 384/2022, 385/2022
Exam Date: 16/10/2023 Monday
Time: 10.00 AM to 12.30 PM
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 378/2022, 379/2022
Exam Date: 17/10/2023 Tuesday
Time: 10.00 AM to 12.30 PM
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 492/2022
Exam Date: 18/10/2023 Wednesday
Time: 07.15 am to 09.15 am
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category No: 382/2022, 383/2022
Exam Date: 19/10/2023 Thursday
Time: 10.00 AM to 12.30 PM
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here


Category: 151/2022, 547/2022 
Exam Date: 27/10/2023 Friday
Time: 07.15 am to 09.15 am
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 366/2022, 367/2022
Exam Date: 28/10/2023 Saturday
Time: 10.00 AM to 12.30 PM
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here

Category: 493/2022, 697/2022, 698/2022, 055/2022, 056/2022, 261/2022 
കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാർക്കായി മാത്രമുള്ള പരീക്ഷയാണിത്.
Exam Date: 29/10/2023 Sunday
Time: 01.30 P.M to 03.15 P.M
👉More Details, Syllabus, Study Materials & Previous Question Paper ---> Click here


YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
NEW JOBS & VACANCY -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here