പി.എസ്.സി. ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2023: ഏപ്രിൽ, മെയ് 


PSC EXAMINATION PROGRAMME FOR DEGREE LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION 2023 APRIL & MAY
 / 
KERALA PSC FIELD OFFICER / ASSISTANT / SUB INSPECTOR OF POLICE (TRAINEE) (COMMON PRELIMINARY EXAMINATION) 
പി.എസ്.സി. ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷാ കലണ്ടർ- 2023

ബിരുദം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികകളുടെ (FIELD OFFICER / ASSISTANT / SUB INSPECTOR OF POLICE) തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പ്രാഥമിക പരീക്ഷകൾ. 2023 ഏപ്രിൽ 28, മെയ് 13, മെയ് 27 തീയതികളിലായി നടക്കുന്ന ബിരുദതലം പൊതുപ്രാഥമിക പരീക്ഷകൾ.

ബിരുദ തലം പൊതുപ്രാഥമിക പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ചറിയാൻ താഴെത്തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, കാറ്റഗറി നമ്പർ, ഒഴിവുകൾ, മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, വിശദമായ സിലബസ്, സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ, പരീക്ഷാതീയതി, സമയം എന്നിവ ലഭിക്കും. 

പരീക്ഷകൾ കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പറുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ടേബിളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

DEGREE LEVEL EXAMINATION SCHEDULE 2023
PSC EXAMINATION PROGRAMME FOR DEGREE LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION 2023 APRIL & MAY - EXAMINATION SCHEDULE 2023 (FIELD OFFICER / ASSISTANT / SUB INSPECTOR OF POLICE)
 STAGE 1 - 2023 APRIL 29 EXAM DETAILS - CLICK HERE
 STAGE 2 - 2023 MAY 13 EXAM DETAILS - CLICK HERE
 STAGE 3 - 2023 APRIL 27 EXAM DETAILS - CLICK HERE
 KERALA PSC DEGREE-LEVEL EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
 KERALA PSC DEGREE LEVEL PREVIOUS EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
 PLUS TWO LEVEL പരീക്ഷാകലണ്ടർ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
 UPTO SSLC LEVEL POSTS – MAIN EXAMINATION SCHEDULE 2023
 പ്ലസ് ടു തലം മുൻ പരീക്ഷാ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
 KERALA +2 LEVEL EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
 PLUS TWO LEVEL POSTS - PREVIOUS YEAR MAIN EXAM 2022
YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
NEW JOBS & VACANCY -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here