പത്താം ക്ലാസ്‌ വരെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള മുഖ്യ പരീക്ഷകൾ 2022 - 23


PSC Upto SSLC Level Main Exam / 
Upto SSLC Level Main Exam Calender 2023
പി.എസ്.സി. മുഖ്യ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ പത്താം തലം 2023

പത്താം ക്ലാസ്‌ വരെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള മുഖ്യ പരീക്ഷ. 2022 ൽ നടന്ന പത്താംതലം പൊതുപ്രാഥമിക പരീക്ഷയെ തുടർന്നുള്ള സാധ്യതാപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കുള്ള മുഖ്യപരീക്ഷകൾ 2023 ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ നടത്തുന്നതാണ്.
പ്രാഥമിക പരീക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന ചുരുക്കപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടപരീക്ഷ. 

പത്താംതലം വിവിധ പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ചറിയാൻ താഴെത്തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, കാറ്റഗറി നമ്പർ, ഒഴിവുകൾ, മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, വിശദമായ സിലബസ്, സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ, പരീക്ഷാതീയതി, സമയം എന്നിവ ലഭിക്കും.

SSLC LEVEL EXAMINATION SCHEDULE 2023
PSC EXAMINATION PROGRAMME FOR THE MAIN EXAMINATIONS OF UPTO SSLC LEVEL POSTS – 2022 - MAIN EXAMINATION SCHEDULE 2023
 ASSISTANT PRISON OFFICER / FEMALE ASSISTANT PRISON OFFICER IN PRISONS (25/04/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
 ASSISTANT SALESMAN - KERALA STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED (27/04/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
 POLICE CONSTABLE / SENIOR CIVIL POLICE OFFICER / HAVILDAR (ARMED POLICE BATTALION (03/05/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
 SECURITY GUARD / SECURITY GUARD GR II / WATCHER GR.II (VARIOUS) (05/05/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
 JUNIOR ASSISTANT / CLERK / LOWER DIVISION CLERK (VARIOUS) (06/05/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
 MATRON (FEMALE) / COBBLER / WORKER / PLANT ATTENDER GRADE II / OFFICE ATTENDANT / AMENITIES ASSISTANT / VILLAGE FIELD ASSISTANT / LABORATORY ASSISTANT / SECURITY ASSISTANT / MALE WARDEN / SERGEANT / MIXINGYARD SUPERVISOR / U D STORE KEEPER / JUNIOR LABORATORY ASSISTANT / ATTENDER (VARIOUS) (11/05/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
 JUNIOR TYPIST / L D TYPIST / LOWER DIVISION TYPIST / TYPIST GR.II - (VARIOUS) (16/05/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
 THEATRE MECHANIC GR.II / AYAH / ATTENDER / WORK ASSISTANT / RESERVE WATCHER/ DEPOT WATCHER/ SURVEY LASCARS/TB WATCHERS/ PEON/ ATTENDER / TELEPHONE OPERATOR / LAST GRADE SERVANTS / DRILLING ASSISTANT /SECTION CUTTER - (VARIOUS) (17/05/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
 JUNIOR TYPIST CLERK IN KERALA AGRO INDUSTRIES CORPORATION LIMITED (20/05/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
 STENOGRAPHER / STENOGRAPHER GR II - VARIOUS (25/05/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
 ഈ പരീക്ഷാകലണ്ടർ PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
NEW JOBS & VACANCY -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here