പി.എസ്.സി 2023 നവംബറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റുകള്‍ കാണാം


Kerala PSC/ Kerala PSC Short Lists / Short Lists - 2023 November

പി.എസ്.സി നവംബർ മാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റുകൾ കാണാം. ലിങ്കുകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന തീയതികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

CAT. No. : 712/2022 
DATE OF UPLOAD: 30.11.2023

Cat. No. : 787/2022 
DATE OF UPLOAD: 30.11.2023

CAT:156/2020
DATE OF UPLOAD: 30.11.2023

Cat. No. : 327/2022        
DATE OF UPLOAD: 30.11.2023

CAT. NO. : 469/2022      
DATE OF UPLOAD: 30.11.2023

Cat. No.534/2022
DATE OF UPLOAD: 30.11.2023

Category No. 749/2022 
DATE OF UPLOAD: 30.11.2023

Category No. 765/2022 
DATE OF UPLOAD: 30.11.2023

CAT:156/2020
DATE OF UPLOAD: 30.11.2023

CAT. NO. : 468/2022      
DATE OF UPLOAD: 30.11.2023

CAT. NO. : 279/2022       
DATE OF UPLOAD: 30.11.2023
Cat.No. 608/2021     
DATE OF UPLOAD: 30.11.2023
Cat. No. 408/2021    
DATE OF UPLOAD: 29.11.2023

Category No. 662/2022 
DATE OF UPLOAD: 29.11.2023

CATEGORY NO:663/2022
DATE OF UPLOAD: 29.11.2023

Cat.No. 061/2021    
DATE OF UPLOAD: 28.11.2023

Cat.No. 595/2022    
DATE OF UPLOAD: 28.11.2023

Cat.No. 485/2022   
DATE OF UPLOAD: 28.11.2023

CAT NO:579/2022    
DATE OF UPLOAD: 28.11.2023

CAT NO:577/2022  
DATE OF UPLOAD: 28.11.2023

CAT NO:576/2022  
DATE OF UPLOAD: 28.11.2023

CAT NO:580/2022  
DATE OF UPLOAD: 28.11.2023

Cat. No. : 706/2022
DATE OF UPLOAD: 28.11.2023

Cat. No.655/2022
DATE OF UPLOAD: 28.11.2023
Cat. No.091/2022    
DATE OF UPLOAD: 28.11.2023
EXAM DETAILS & QUESTION PAPER
CAT. No. : 471/2022   
DATE OF UPLOAD: 28.11.2023
CAT. No. : 470/2022   
DATE OF UPLOAD: 28.11.2023

CATEGORY NO. 664/2022
DATE OF UPLOAD: 28.11.2023

CAT. No. :408/2021     
DATE OF UPLOAD: 27.11.2023

Cat.No. 296/2021   
DATE OF UPLOAD: 27.11.2023
CATEGORY NO. 660/2022 
DATE OF UPLOAD: 27.11.2023

CATEGORY No. 468/2022
DATE OF UPLOAD: 27.11.2023

Cat. No. : 638/2022  
DATE OF UPLOAD: 27.11.2023
Cat. No. : 645/2022  
DATE OF UPLOAD: 27.11.2023
Cat. No. : 784/2022    
DATE OF UPLOAD: 27.11.2023

Category No. 771/2022
DATE OF UPLOAD: 27.11.2023

Category No. 768/2022
DATE OF UPLOAD: 27.11.2023

Category No. 642/2022
DATE OF UPLOAD: 27.11.2023
Cat.No. 780/2022  
DATE OF UPLOAD: 27.11.2023
Cat.No. 405/2020   
DATE OF UPLOAD: 27.11.2023

Category No. 641/2022
DATE OF UPLOAD: 27.11.2023

Category No. 343/2022  
DATE OF UPLOAD: 27.11.2023
Cat.No. 635/2022   
DATE OF UPLOAD: 27.11.2023
Cat.No. 633/2022    
DATE OF UPLOAD: 27.11.2023
Cat.No. 408/2021     
DATE OF UPLOAD: 27.11.2023Category No. 778/2022  
DATE OF UPLOAD: 23.11.2023

CAT.No: 534/2022
DATE OF UPLOAD: 23.11.2023

CAT. NO. : 327/2022 
DATE OF UPLOAD: 23.11.2023

Category No. 775/2022 
DATE OF UPLOAD: 23.11.2023

Category No. 269/2022  
DATE OF UPLOAD: 23.11.2023

Cat. No.338/2022.    
DATE OF UPLOAD: 23.11.2023

Cat.No. 669/2022   
DATE OF UPLOAD: 23.11.2023

Category No. 776/2022 
DATE OF UPLOAD: 23.11.2023

Category No. 774/2022  
DATE OF UPLOAD: 23.11.2023

Cat.No. 604/2022     
DATE OF UPLOAD: 23.11.2023

Cat.No. 158/2020     
DATE OF UPLOAD: 23.11.2023

CAT NO: 806/2022   
DATE OF UPLOAD: 22.11.2023

CAT NO: 021/2021 
DATE OF UPLOAD: 22.11.2023

Cat.No. 514/2022  
DATE OF UPLOAD: 22.11.2023
Cat.No. 627/2022    
DATE OF UPLOAD: 22.11.2023

Category No: 408/2021   
DATE OF UPLOAD: 22.11.2023

CAT.NO: 628/2022
DATE OF UPLOAD: 22.11.2023

Category No. 627/2022
DATE OF UPLOAD: 22.11.2023

Category No. 625/2022
DATE OF UPLOAD: 22.11.2023

Cat. No. : 078/2021   
DATE OF UPLOAD: 22.11.2023

Cat. No.: 165/2022    
DATE OF UPLOAD: 22.11.2023

Cat. No.: 474/2021  
DATE OF UPLOAD: 22.11.2023

Cat. No.: 473/2021   
DATE OF UPLOAD: 22.11.2023

Cat.No:402/2022
DATE OF UPLOAD: 22.11.2023

Cat.No:573/2022
DATE OF UPLOAD: 22.11.2023
Cat.No:572/2022
DATE OF UPLOAD: 22.11.2023

Cat. No.386/2021 
DATE OF UPLOAD: 22.11.2023
Cat.No:  751/2022 
DATE OF UPLOAD: 17.11.2023
Cat.No: 727/2022  
Short List
DATE OF UPLOAD: 17.11.2023

CAT. NO. : 786/2022
DATE OF UPLOAD: 17.11.2023

Cat. No. 537/2022   
DATE OF UPLOAD: 17.11.2023

Cat. No.408/2021
DATE OF UPLOAD: 17.11.2023
Cat. No.609/2022  
DATE OF UPLOAD: 17.11.2023

Cat. No.494/2020
DATE OF UPLOAD: 17.11.2023

Cat. No.188/2022  
DATE OF UPLOAD: 17.11.2023

Cat. No.359/2021   
DATE OF UPLOAD: 17.11.2023

CATEGORY NO. 661/2022 
DATE OF UPLOAD: 17.11.2023
CAT NO: 619/2021  
DATE OF UPLOAD: 17.11.2023

Cat. No.568/2022   
DATE OF UPLOAD: 16.11.2023
CAT NO.: 497/2022 
DATE OF UPLOAD: 16.11.2023

Cat.No. 671/2022    
DATE OF UPLOAD: 16.11.2023
Cat. No. 537/2022    
DATE OF UPLOAD: 16.11.2023

Cat.No. 670/2022    
DATE OF UPLOAD: 16.11.2023
Cat.No. 537/2022    
DATE OF UPLOAD: 16.11.2023
CAT NO:074/2022
DATE OF UPLOAD: 16.11.2023

CAT.NO: 370/2021
DATE OF UPLOAD: 16.11.2023

CAT. No. : 537/2022   
DATE OF UPLOAD: 15.11.2023

Category No. 497/2022
DATE OF UPLOAD: 15.11.2023

CAT. No. : 537/2022
DATE OF UPLOAD: 15.11.2023

Cat.No:  631/2022 
DATE OF UPLOAD: 15.11.2023

Cat. No.093/2020    
DATE OF UPLOAD: 15.11.2023

Category No. 239/2022
DATE OF UPLOAD: 15.11.2023

Cat. No.735/2021     
DATE OF UPLOAD: 15.11.2023

Cat.No. 575/2022
DATE OF UPLOAD: 14.11.2023
CAT. No. : 537/2022    
DATE OF UPLOAD: 14.11.2023
CAT.NO: 721/2022 
DATE OF UPLOAD: 14.11.2023
Cat. No.558/2021   
DATE OF UPLOAD: 14.11.2023

Cat. No.559/2021   
DATE OF UPLOAD: 14.11.2023
Cat. No.131/2021  
DATE OF UPLOAD: 14.11.2023

Cat.No. 488/2020    
DATE OF UPLOAD: 13.11.2023
Cat.No. 634/2022    
DATE OF UPLOAD: 13.11.2023
Cat.No. 706/2022     
DATE OF UPLOAD: 13.11.2023

Cat. No. 055/2023      
DATE OF UPLOAD: 13.11.2023

Cat. No.618/2021    
DATE OF UPLOAD: 13.11.2023


CAT. No. : 351/2021  
DATE OF UPLOAD: 09.11.2023
Cat. No. : 408/2021   
DATE OF UPLOAD: 09.11.2023

CAT. No. : 626/2022  
DATE OF UPLOAD: 09.11.2023

Cat. No.513/2022     
DATE OF UPLOAD: 09.11.2023

Cat. No: 029/2022        
DATE OF UPLOAD: 08.11.2023

Cat. No. : 409/2021    
DATE OF UPLOAD: 08.11.2023

CAT. No. :408/2021     
DATE OF UPLOAD: 08.11.2023

Cat. No.489/2021   
DATE OF UPLOAD: 07.11.2023

CATEGORY No. 327/2022
DATE OF UPLOAD: 07.11.2023

Cat. No.067/2021   
DATE OF UPLOAD: 07.11.2023

CAT. NO. : 368/2021 
DATE OF UPLOAD: 07.11.2023

Category No. 634/2022 
DATE OF UPLOAD: 07.11.2023

CAT NO.: 706/2022 
DATE OF UPLOAD: 07.11.2023

Category No. 297/2022 
DATE OF UPLOAD: 07.11.2023

CATEGORY NO: 409/2021   
DATE OF UPLOAD: 07.11.2023

CAT. No. : 752/2022 
DATE OF UPLOAD: 07.11.2023

Cat. No.726/2021  
DATE OF UPLOAD: 07.11.2023

CAT No 601/2022 
DATE OF UPLOAD: 07.11.2023

Cat.No: 088/2021      
DATE OF UPLOAD: 07.11.2023

Cat. No.673/2022  
DATE OF UPLOAD: 07.11.2023

CAT. No. : 027/2022     
DATE OF UPLOAD: 06.11.2023

CAT.NO: 369/2021
DATE OF UPLOAD: 06.11.2023

Category No. 409/2021  
DATE OF UPLOAD: 06.11.2023

Cat.No: 601/2022 
DATE OF UPLOAD: 04.11.2023

Cat. No.096/2020  
DATE OF UPLOAD: 04.11.2023

Cat. No.095/2020   
DATE OF UPLOAD: 04.11.2023
Cat. No.205/2019     
DATE OF UPLOAD: 04.11.2023

Cat. No.004/2022     
Invalidation
DATE OF UPLOAD: 04.11.2023

CAT. NO. : 768/2021 
DATE OF UPLOAD: 03.11.2023

CAT.NO: 754/2022
DATE OF UPLOAD: 03.11.2023
Category No. 368/2021
DATE OF UPLOAD: 03.11.2023

Cat. No.021/2021 
DATE OF UPLOAD: 03.11.2023
CAT. No. : 475/2021   
DATE OF UPLOAD: 03.11.2023
Cat. No: 368/2021 
DATE OF UPLOAD: 03.11.2023

Cat.No: 369/2021 
DATE OF UPLOAD: 03.11.2023

CAT.NO. 409/2021
DATE OF UPLOAD: 03.11.2023

Cat. No. : 652/2022  
DATE OF UPLOAD: 02.11.2023

Cat. No.072/2021     
DATE OF UPLOAD: 02.11.2023

Cat. No.029/2022
DATE OF UPLOAD: 02.11.2023

Cat. No.027/2022
DATE OF UPLOAD: 02.11.2023

cat no: 028/2022 
DATE OF UPLOAD: 02.11.2023

CAT NO: 303/2022    
DATE OF UPLOAD: 02.11.2023

CAT NO: 030/2022 
DATE OF UPLOAD: 02.11.2023

CAT NO: 029/2022   
DATE OF UPLOAD: 02.11.2023
CAT NO: 027/2022 
DATE OF UPLOAD: 02.11.2023
CAT NO: 556/2022  
DATE OF UPLOAD: 02.11.2023
CAT NO: 559/2022  
DATE OF UPLOAD: 02.11.2023

Cat. No. : 634/2022  
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Cat. No. : 494/2020 
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Cat. No. : 282/2022 
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Cat. No. : 281/2022  
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Cat. No. 410/2021    
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

CAT No. 290/2022
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Cat.No: 494/2020   
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Category No. 021/2021
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Cat. No.368/2021
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

CAT. NO. : 497/2020
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

CAT. NO. : 494/2020 
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Cat. No. 613/2022   
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Cat. No. 610/2022       
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Cat. No. 710/2021      
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Cat.No. 261/2021  
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Cat. No. 517/2022      
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Cat.No. 413/2022   
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Cat. No. 014/2021   
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Cat. No.368/2021    
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Cat. No. 267/2022 
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Cat. No.460/2021   
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Cat.No. 504/2022   
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Category No. 499/2021 
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023

Category No. 332/2021
DATE OF UPLOAD: 01.11.2023


YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
NEW JOBS & VACANCY -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here