പി.എസ്.സി 2023 ഒക്ടോബറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റുകള്‍ കാണാം


Kerala PSC/ Kerala PSC Short Lists / Short Lists - 2023 October

പി.എസ്.സി ഒക്ടോബർ മാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റുകൾ കാണാം. ലിങ്കുകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന തീയതികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Cat.No.368/2021    
DATE OF UPLOAD : 31.10.2023
Cat.No.409/2021    
DATE OF UPLOAD : 31.10.2023

CATEGORY NO:252/2022
DATE OF UPLOAD : 31.10.2023

Cat.No.410/2021
DATE OF UPLOAD : 31.10.2023

Cat.No.441/2021    
DATE OF UPLOAD : 31.10.2023

CAT. NO. : 655/2022 
DATE OF UPLOAD : 31.10.2023
CAT. NO. : 811/2022 
DATE OF UPLOAD : 31.10.2023

Cat.No.440/2021  
DATE OF UPLOAD : 31.10.2023

Cat.No.021/2021   
DATE OF UPLOAD : 31.10.2023
Cat.N0.497/2020
DATE OF UPLOAD : 31.10.2023
Cat.N0.494/2020
DATE OF UPLOAD : 31.10.2023

Cat.No.500/2019  
DATE OF UPLOAD : 31.10.2023
Cat. No. 413/2022  
DATE OF UPLOAD : 31.10.2023

Cat.No.021/2021
DATE OF UPLOAD : 31.10.2023

Cat.No.059/2021  
DATE OF UPLOAD : 31.10.2023

CATEGORY No.670/2021
DATE OF UPLOAD : 31.10.2023

Cat.No.314/2021  
DATE OF UPLOAD : 31.10.2023

Cat. No. 444/2021
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat. No. 443/2021
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat. No.271/2020 
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat. No. 753/2021
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat. No. 021/2021 
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat. No.056/2021  
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

CAT.NO:558/2022
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat. No. : 284/2021  
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat. No. : 145/2021  
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat. No. : 368/2021  
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

CAT.NO. 669/2021
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat.No: 606/2022 
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat.No: 410/2021 
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat.No. 442/2021
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat.No. 368/2021
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat. No. 313/2021
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

CAT.NO:563/2022
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat. No. 693/2021
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat. No. 304/2022
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat. No. 303/2022
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat. No. 030/2022
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat. No. 029/2022
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat. No. 027/2022
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat.No. 368/2021
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

CAT. No. :556/2022   
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

CAT. NO. : 021/2021 
DATE OF UPLOAD: 30.10.2023

Cat.No. 368/2021
DATE OF UPLOAD: 28.10.2023

Cat. No. 769/2022  
DATE OF UPLOAD: 28.10.2023

Cat. No. 655/2022  
DATE OF UPLOAD: 28.10.2023

Cat.No: 370/2021 
DATE OF UPLOAD: 28.10.2023

Cat. No. 810/2022     
DATE OF UPLOAD: 28.10.2023

Cat.No: 021/2021
DATE OF UPLOAD: 28.10.2023


Category No. 410/2021
DATE OF UPLOAD: 27.10.2023

Category No. 398/2022      
DATE OF UPLOAD: 27.10.2023

Category No. 723/2021    
DATE OF UPLOAD: 27.10.2023

Cat.No: 723/2021   
DATE OF UPLOAD: 27.10.2023

Category No. 766/2022 
DATE OF UPLOAD: 27.10.2023

Cat. No. 481/2021       
DATE OF UPLOAD: 27.10.2023

Category No. 095/2019   
DATE OF UPLOAD: 27.10.2023

Category No. 769/2022
DATE OF UPLOAD: 27.10.2023

CAT.NO: 410/2021
DATE OF UPLOAD: 27.10.2023

CAT. NO. : 497/2020 
DATE OF UPLOAD: 27.10.2023

CAT. NO. : 494/2020 
DATE OF UPLOAD: 27.10.2023

Cat.No: 408/2022   
DATE OF UPLOAD: 27.10.2023

Cat. No. 809/2022      
DATE OF UPLOAD: 26.10.2023
CAT NO. 348/2022
DATE OF UPLOAD: 26.10.2023
CAT.NO: 446/2021
DATE OF UPLOAD: 26.10.2023

Cat.No: 333/2019  
DATE OF UPLOAD: 26.10.2023
CAT NO: 370/2021  
DATE OF UPLOAD: 26.10.2023

Cat. No. : 562/2022  
DATE OF UPLOAD: 26.10.2023

Cat. No. : 559/2022   
DATE OF UPLOAD: 26.10.2023

Cat. No. : 561/2022  
DATE OF UPLOAD: 26.10.2023
Cat. No. : 557/2022  
DATE OF UPLOAD: 26.10.2023

Cat.No: 204/2021  
DATE OF UPLOAD: 26.10.2023

Cat. No. : 560/2022  
DATE OF UPLOAD: 26.10.2023

Cat. No. : 556/2022  
DATE OF UPLOAD: 26.10.2023
CAT NO. 368/2021
DATE OF UPLOAD: 26.10.2023

Cat. No.406/2020  
DATE OF UPLOAD: 26.10.2023

Cat.No: 483/2019   
DATE OF UPLOAD: 26.10.2023

Cat.No: 617/2021  
DATE OF UPLOAD: 25.10.2023
CAT.NO: 445/2021
DATE OF UPLOAD: 25.10.2023

CAT.NO: 444/2021
DATE OF UPLOAD: 25.10.2023

CAT.NO: 443/2021
DATE OF UPLOAD: 25.10.2023

CAT.NO: 439/2021
DATE OF UPLOAD: 25.10.2023
CAT.NO: 410/2021
DATE OF UPLOAD: 25.10.2023

CAT.NO:045/2021
DATE OF UPLOAD: 25.10.2023

Cat. No. 481/2021  
DATE OF UPLOAD: 25.10.2023
CAT.NO.410/2021
DATE OF UPLOAD: 25.10.2023

Cat. No. : 027/2022  
DATE OF UPLOAD: 21.10.2023

Cat. No. : 030/2022 
DATE OF UPLOAD: 21.10.2023

Cat. No. : 029/2022  
DATE OF UPLOAD: 21.10.2023
CAT. No. :027/2022    
DATE OF UPLOAD: 21.10.2023

Cat.No: 567/2022  
DATE OF UPLOAD: 21.10.2023

Cat.No: 062/2022  
DATE OF UPLOAD: 21.10.2023
CAT. No. :557/2022   
DATE OF UPLOAD: 21.10.2023
CAT. No. :30/2022    
DATE OF UPLOAD: 21.10.2023
CAT. No. :29/2022   
DATE OF UPLOAD: 21.10.2023

DATE OF UPLOAD: 21.10.2023

Cat. No. : 569/2021  
DATE OF UPLOAD: 20.10.2023

CAT. No. :303/2022    
DATE OF UPLOAD: 20.10.2023

Cat. No:693/2021  
DATE OF UPLOAD: 20.10.2023

CAT. No. :408/2021   
DATE OF UPLOAD: 20.10.2023

CATEGORY NUMBER- 027/2022 
DATE OF UPLOAD: 20.10.2023

CAT.NO:694/2021
DATE OF UPLOAD: 20.10.2023

Cat. No. 481/2021 
DATE OF UPLOAD: 20.10.2023
CAT.NO: 370/2021
DATE OF UPLOAD: 20.10.2023

CAT.NO.410/2021
DATE OF UPLOAD: 20.10.2023
CAT. NO. : 494/2020 
DATE OF UPLOAD: 20.10.2023

Category No. 030/2022
DATE OF UPLOAD: 20.10.2023

Category No. 029/2022
DATE OF UPLOAD: 20.10.2023

Cat. No. 027/2022 
DATE OF UPLOAD: 20.10.2023

CAT.NO: 368/2021
DATE OF UPLOAD: 20.10.2023
Cat. No. 145/2021    
DATE OF UPLOAD: 20.10.2023

CAT.NO.410/2021
DATE OF UPLOAD: 20.10.2023
CAT.NO: 026/2022
DATE OF UPLOAD: 20.10.2023

Cat.No: 781/2022 
DATE OF UPLOAD: 20.10.2023

Cat. No.760/2021
DATE OF UPLOAD: 19.10.2023

Cat.No: 720/2021  
DATE OF UPLOAD: 19.10.2023
Cat.No: 125/2021  
DATE OF UPLOAD: 19.10.2023

Cat.No: 331/2022  
DATE OF UPLOAD: 19.10.2023

Cat.No: 034/2022   
DATE OF UPLOAD: 19.10.2023

CAT NO: 481/2021  
DATE OF UPLOAD: 19.10.2023
CAT. No. :706/2022    
DATE OF UPLOAD: 19.10.2023
Cat. No. 029/2022     
DATE OF UPLOAD: 19.10.2023
Cat. No. 027/2022       
DATE OF UPLOAD: 19.10.2023
Cat. No. 410/2021      
DATE OF UPLOAD: 19.10.2023

CAT. NO. : 029/2022 
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023
CAT. NO. : 027/2022 
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023

Cat. No.145/2021
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023

CAT. NO. : 146/2021 
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023

Cat.No: 140/2021   
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023
CAT.NO:370/2021
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023
Cat.No: 495/2020    
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023
Cat.No: 494/2020    
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023

CAT. No. :303/2022    
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023
CAT. No. :30/2022   
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023

CAT. No. :558/2022   
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023
CAT.NO:559/2022
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023
CAT. No. :29/2022   
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023
CAT. No. :27/2022   
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023

CAT.NO:695/2021
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023

Cat.No: 010/2021   
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023
EXAM DETAILS & QUESTION PAPER

Cat.No:  641/2022 
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023
EXAM DETAILS & QUESTION PAPER

Cat.No: 251/2021  
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023

Category No. 030/2022
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023

Category No. 029/2022
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023

Cat.No: 515/2022   
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023
CAT. No. :690/2021   
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023
CAT. No. : 368/2021    
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023

CAT NO. 369/2021
DATE OF UPLOAD: 18.10.2023


CAT.NO.410/2021
DATE OF UPLOAD: 17.10.2023
CAT. NO. : 045/2021 
DATE OF UPLOAD: 17.10.2023
Category No. 696/2021
DATE OF UPLOAD: 17.10.2023

CAT.No.653/2021
DATE OF UPLOAD: 17.10.2023

Cat.No: 768/2022 
DATE OF UPLOAD: 17.10.2023

Cat. No. : 494/2020 
DATE OF UPLOAD: 17.10.2023

Cat. No.30/2022
DATE OF UPLOAD: 17.10.2023

Cat.No. 29/2022
DATE OF UPLOAD: 17.10.2023

Cat. No. 027/2022  
DATE OF UPLOAD: 17.10.2023
Cat. No.721/2022
DATE OF UPLOAD: 17.10.2023
Cat. No. 305/2022     
DATE OF UPLOAD: 17.10.2023

Cat.No: 142/2021  
DATE OF UPLOAD: 17.10.2023

Cat No. 408/2021   
DATE OF UPLOAD: 16.10.2023
Cat. No. 481/2021     
DATE OF UPLOAD: 16.10.2023

Cat.No: 262/2021   
DATE OF UPLOAD: 16.10.2023

Cat.No: 512/2021 
DATE OF UPLOAD: 16.10.2023

Cat.No: 065/2022 
DATE OF UPLOAD: 16.10.2023

Cat No. 481/2021
DATE OF UPLOAD: 16.10.2023

Category No. 493/2020 
DATE OF UPLOAD: 13.10.2023

Cat.No: 651/2021   
DATE OF UPLOAD: 13.10.2023

Cat.No: 295/2021   
DATE OF UPLOAD: 13.10.2023

Category No. 656/2022  
DATE OF UPLOAD: 13.10.2023

Cat. No. : 494/2020 
DATE OF UPLOAD: 13.10.2023

Category No. 298/2022
DATE OF UPLOAD: 13.10.2023

CAT.NO: 029/2022
DATE OF UPLOAD: 13.10.2023
CAT.NO: 027/2022
DATE OF UPLOAD: 13.10.2023

CAT.NO: 560/2022
DATE OF UPLOAD: 13.10.2023

CAT.NO: 695/2021
DATE OF UPLOAD: 13.10.2023

CAT.NO: 693/2021
DATE OF UPLOAD: 13.10.2023

CAT.NO: 044/2021
DATE OF UPLOAD: 13.10.2023

Cat No. 089/2021  
DATE OF UPLOAD: 13.10.2023

Cat No. 408/2021 
DATE OF UPLOAD: 13.10.2023

Cat.No: 298/2021   
DATE OF UPLOAD: 12.10.2023

Cat. No.261/2021
DATE OF UPLOAD: 12.10.2023

Cat.No: 054/2020   
DATE OF UPLOAD: 12.10.2023

Cat.No: 182/2022   
DATE OF UPLOAD: 12.10.2023

CAT. NO. : 295/2022 
DATE OF UPLOAD: 12.10.2023

Cat.No: 368/2021   
DATE OF UPLOAD: 12.10.2023

Category No. 523/2020  
DATE OF UPLOAD: 11.10.2023
Cat no: 470/2019 
DATE OF UPLOAD: 11.10.2023

CAT NO 655/2022 
DATE OF UPLOAD: 11.10.2023
CAT. No. :481/2021    
DATE OF UPLOAD: 11.10.2023
CAT. No. : 410/2021    
DATE OF UPLOAD: 11.10.2023

CAT NO 240/2022
DATE OF UPLOAD: 11.10.2023

Cat.No: 384/2021  
DATE OF UPLOAD: 11.10.2023

Category No. 494/2020  
DATE OF UPLOAD: 11.10.2023

Cat.No: 362/2021  
DATE OF UPLOAD: 11.10.2023

Cat.No: 343/2020   
DATE OF UPLOAD: 11.10.2023
Cat.No: 357/2021  
DATE OF UPLOAD: 11.10.2023

Category No. 410/2021 
DATE OF UPLOAD: 10.10.2023

Cat.No: 215/2021  
DATE OF UPLOAD: 10.10.2023

Cat.No: 482/2020  
DATE OF UPLOAD: 10.10.2023
Category No. 300/2022   
DATE OF UPLOAD: 10.10.2023

Cat. No:768/2022  
DATE OF UPLOAD: 10.10.2023

Cat.No: 355/2021      
DATE OF UPLOAD: 10.10.2023

Cat.No. 444/2021
DATE OF UPLOAD: 10.10.2023

Cat.No: 353/2021      
DATE OF UPLOAD: 10.10.2023


Cat. No. : 261/2021
DATE OF UPLOAD: 07.10.2023

Cat.No: 047/2020     
DATE OF UPLOAD: 07.10.2023

CAT. NO. : 721/2022 
DATE OF UPLOAD: 07.10.2023

Cat. No. 646/2022    
DATE OF UPLOAD: 07.10.2023

CAT.NO: 494/2020
DATE OF UPLOAD: 07.10.2023

Cat. No. 436/2022     
DATE OF UPLOAD: 07.10.2023

Category No. 807/2022 
DATE OF UPLOAD: 07.10.2023

Cat. No. 613/2021     
DATE OF UPLOAD: 06.10.2023

Cat.No: 139/2021     
DATE OF UPLOAD: 06.10.2023

Cat No. 408/2021   
DATE OF UPLOAD: 06.10.2023

Cat.No: 051/2020     
DATE OF UPLOAD: 06.10.2023
CAT. NO. : 755/2022
DATE OF UPLOAD: 06.10.2023

CAT.NO: 410/2021
DATE OF UPLOAD: 06.10.2023

Cat.No: 156/2022    
DATE OF UPLOAD: 05.10.2023

Cat.No: 747/2021    
DATE OF UPLOAD: 05.10.2023

CAT NO. 369/2021 
DATE OF UPLOAD: 05.10.2023

Cat. No. : 612/2021
DATE OF UPLOAD: 05.10.2023

Cat.No: 269/2022   
DATE OF UPLOAD: 05.10.2023

CAT.NO:721/2022 
DATE OF UPLOAD: 05.10.2023

Cat.No: 115/2021    
DATE OF UPLOAD: 05.10.2023

Cat.No: 030/2021    
DATE OF UPLOAD: 05.10.2023

Cat.No 613/2021
DATE OF UPLOAD: 05.10.2023

CAT.NO: 295/2022
DATE OF UPLOAD: 04.10.2023

CAT.NO: 293/20223
DATE OF UPLOAD: 04.10.2023

CAT.NO: 290/2022
DATE OF UPLOAD: 04.10.2023
CAT. NO. : 786/2022 
DATE OF UPLOAD: 04.10.2023
Cat.No: 687/2021    
DATE OF UPLOAD: 04.10.2023

Cat.No: 034/2020  
DATE OF UPLOAD: 04.10.2023

Cat.No: 510/2021   
DATE OF UPLOAD: 04.10.2023YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
NEW JOBS & VACANCY -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here