പി.എസ്.സി. ഡിഗ്രി ലെവൽ തസ്തികകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള മുഖ്യ പരീക്ഷകൾ 2022 - 23


PSC Degree Level Main Exam / 
Graduate Level Main Exam Calendar 2023 May, June, July, August.
പി.എസ്.സി. മുഖ്യ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ ഡിഗ്രി ലെവൽ 2023

ബിരുദം അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള മുഖ്യ പരീക്ഷ. 2022 ഒക്ടോബർ 22, നവംബർ 19, ഡിസംബർ 10 തീയതികളിലായി നടന്ന ബിരുദതലം പൊതുപ്രാഥമിക പരീക്ഷയെ തുടർന്നുള്ള ചുരുക്കപ്പട്ടികകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കുള്ള രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷകൾ.

ബിരുദതലം വിവിധ പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ചറിയാൻ താഴെത്തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, കാറ്റഗറി നമ്പർ, ഒഴിവുകൾ, മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, വിശദമായ സിലബസ്, സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ, പരീക്ഷാതീയതി, സമയം എന്നിവ ലഭിക്കും.

DEGREE LEVEL EXAMINATION SCHEDULE 2023
PSC EXAMINATION PROGRAMME FOR THE MAIN EXAMINATIONS OF DEGREE LEVEL POSTS – 2022 - MAIN EXAMINATION SCHEDULE 2023
👉EXECUTIVE ASSISTANT / STENOGRAPHER / CONFIDENTIAL ASSISTANT GRADE II (25/05/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
👉DIVISIONAL ACCOUNTS OFFICER IN KERALA WATER AUTHORITY/ DIVISIONAL ACCOUNTANT IN KERALA GENERAL SERVICE (03/06/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
👉Jr. ASSISTANT/ CASHIER / ASSISTANT GRADE-II/ CLERK GRADE-I/ TIME KEEPER GRADE-II / Sr. ASSISTANT/ ASSISTANT / Jr. CLERK IN KSFE / KSEB / KMML / KELTRON etc. (06/06/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
👉SENIOR. SUPERINTENDENT IN KERALA POLICE SERVICE (08/06/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
👉SUPERVISOR (ICDS) IN WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (13/06/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
👉ASSISTANT (TAMIL KNOWING) IN KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION (13/06/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
👉COMPUTER OPERATOR IN KERALA STATE POULTRY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (14/06/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
👉ASSISTANT GRADE II / LD CLERK / JUNIOR ASSISTANT / JUNIOR EMPLOYMENT OFFICER / LWER DIVISION CLERK / CASHIER / TIME KEEPER / ASSISTANT STORE KEEPER (VARIOUS) (17/06/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
👉CLERK-CUM-TYPIST IN STEEL INDUSTRIALS KERALA Ltd. (21/06/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
👉L.D.STENO / CONFIDENTIAL ASSISTANT GRADE II (STENOGRAPHER II)  (23/06/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
👉TELEPHONE OPERATOR IN KERALA STATE CO-OPERATIVE COIR MARKETING FEDERATION Ltd. (25/06/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
👉ARMED POLICE SUB INSPECTOR IN KERALA POLICE SERVICE (30/06/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
👉TIME KEEPER / STORE KEEPER / JUNIOR TIME KEEPER / SALES ASSISTANT GRADE II / CHIEF STORE KEEPER (VARIOUS) (01/07/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
👉FIELD OFFICER IN KERALA FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (26/08/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
👉DEGREE LEVEL പരീക്ഷാകലണ്ടർ PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
👉DEGREE LEVEL EXAM QUESTIONS AND ANSWERS - CLICK HERE
👉ബിരുദം തലം മുൻ പരീക്ഷാ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
👉UPTO SSLC LEVEL POSTS – MAIN EXAMINATION SCHEDULE 2023
👉പ്ലസ് ടു തലം മുൻ പരീക്ഷാ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
👉KERALA +2 LEVEL EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
👉PLUS TWO LEVEL POSTS - PREVIOUS YEAR MAIN EXAM 2022
YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
NEW JOBS & VACANCY -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here