ബിരുദം അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള മുഖ്യ പരീക്ഷകൾ: 2022 - നവംബർ, ഡിസംബർ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ 


PSC Degree Level Main Exam
Exam Calendar 2022 - Armed Police Sub Inspector / Sub Inspector Of Police / Women Sub Inspector / Sr. Superintendent / Assistant Treasury Officer / Sub Treasury Officer / Section Officer / Asst Jailor Gr I/ Superintendent-Subjail /Supervisor-open Prison / Supervisor Borstal School /Armour-Sica  / Data Entry Operator  / Excise Inspector  / Junior Receptionist  / Receptionist Cum Telephone Operator / Divisional Accountant / Sales Assistant / Special Branch Assistant - S B C I D / Assistant/Auditor / Assistant Director of National Savings / Typist Clerk Gr-II / Confidential Assistant / Junior Manager

പി.എസ്.സി. ഡിഗ്രി ലെവൽ മുഖ്യ പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ / DEGREE LEVEL - NOVEMBER - DECEMBER 2022
The Kerala Public Service Commission publish notifications inviting applications for selection to various posts as per the requisitions of the appointing authorities, conduct written test and/or practical tests, physical efficiency test and interview, prepare ranked list based on the performance of the candidates and advise candidates for appointment strictly based on their merit and observing the rules of reservation as and when vacancies are reported. The Head Office of the Kerala Public Service Commission is situated at Pattom, Thiruvananthapuram, the State Capital.  
ബിരുദം അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള മുഖ്യ പരീക്ഷകൾ. 2021 ഒക്ടോബർ 30, നവംബർ 13 എന്നീ തീയതികളിലായി നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരീക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടപരീക്ഷ 2022 നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലായി നടന്നു.

താഴെത്തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ. പരീക്ഷാ വിവരങ്ങൾ, ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, വിശദമായ സിലബസ്, ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കും.

EXAMINATION SCHEDULE 2022 NOVEMBER & DECEMBER & QUESTION PAPERS
Degree Level Main പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ലഭിക്കാൻ പരീക്ഷകളുടെ ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുക 
👉ARMED POLICE SUB INSPECTOR (TRAINEE) / SUB INSPECTOR OF POLICE / WOMEN SUB INSPECTOR
Exam Date: 22 November 2022 (Tuesday) More Details - Click here
👉SENIOR SUPERINTENDENT / ASSISTANT TREASURY OFFICER / SUB TREASURY OFFICER / SECTION OFFICER
Exam Date: 23 November 2022 (Wednesday) More Details - Click here
👉ASST JAILOR GRADE I/ SUPERINTENDENT-SUBJAIL / SUPERVISOR-OPEN PRISON/ SUPERVISOR BORSTAL SCHOOL / ARMOUR-SICA Etc -JAILS
Exam Date: 24 November 2022 (Thursday) More Details - Click here
👉DATA ENTRY OPERATOR - SCHEDULED TRIBE DEVELOPMENT DEPARTMENT
Exam Date: 25 November 2022 (Friday) More Details - Click here
👉EXCISE INSPECTOR (TRAINEE) - EXCISE
Exam Date: 29 November 2022 (Tuesday) More Details - Click here
👉JUNIOR RECEPTIONIST - KERALA MINRRALS AND METALS Ltd / RECEPTIONIST Cum TELEPHONE OPERATOR -KERALA STATE DRUGS AND PHARAMACEUTICALS Ltd
Exam Date: 30 November 2022 (Wednesday) More Details - Click here
👉DIVISIONAL ACCOUNTANT - KERALA GENERAL SERVICE PAPER I & II
Exam Date: 14 December 2022 (Wednesday) More Details - Click here
👉DIVISIONAL ACCOUNTANT - KERALA GENERAL SERVICE PAPER III
Exam Date: 15 December 2022 (Thursday) More Details - Click here
👉SALES ASSISTANT /SPECIAL BRANCH ASSISTANT - S B C I D /ASSISTANT /AUDITOR
Exam Date: 21 December 2022 (Wednesday) More Details - Click here
👉ASSISTANT DIRECTOR OF NATIONAL SAVINGS - THE KERALA NATIONALl SAVINGA SERVICE
Exam Date: 23 December 2022 (Friday) More Details - Click here
👉ASSISTANT - KERALA ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
Exam Date: 27 December 2022 (Tuesday) More Details - Click here
👉TYPIST CLERK GR II / CONFIDENTIAL ASSISTANT / CONFIDENTIAL ASSISTANT GRADE II
Exam Date: 29 December 2022 (Thursday) More Details - Click here
👉JUNIOR MANAGER (General) - KERALA STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION Ltd
Exam Date: 30 December 2022 (Friday) More Details - Click here
SOME IMPORTANT LINKS
1. KERALA PSC DEGREE LEVEL EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
2. KERALA PSC DEGREE LEVEL PREVIOUS EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
3. KERALA PSC 10TH, +2 LEVEL EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
4. KERALA PSC 10TH, +2 LEVEL PREVIOUS EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
5. KERALA PSC 10TH LEVEL EXAM SOLVED QUESTION PAPERS 2022
6. KERALA PSC +2 LEVEL EXAM SOLVED QUESTION PAPERS 2022
7. KERALA PSC DEGREE LEVEL EXAM SOLVED QUESTION PAPERS 2022
ഒന്നുമുതൽ പ്ലസ്ടുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്കുംഅധ്യാപകർക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ പഠന സഹായികളും ലഭിക്കും. അവ ലഭിക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
വാട്സാപ്പ്‌ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
 Telegram ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
It may be noted that apart from the Main Topics in the Syllabus referred to in the Examination Programme, questions from other topics related to the educational qualifications prescribed for the post may also appear in the question paper. There is no undertaking that all the topics mentioned under the subhead “Main Topics” may b covered in the question paper.

Kerala PSC Hall ticket 2021: Steps to download
Step 1: Visit the websites- keralapsc.gov.in, thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi
Step 2: In the new window, enter the user id and password
Step 3: Admit card will appear on the screen
Step 4: Download, and take a printout for further reference.
The hall ticket will carry the exam venue details, time slot etc.

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here