പി.എസ്.സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റുകള്‍ കാണാം 2022 ജൂലൈ 


Kerala PSC/ Kerala PSC Short Lists / Short Lists - 2022 July

പി.എസ്.സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റുകൾ കാണാം. ലിങ്കുകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

Cat. No: 004/2020 
DATE OF UPLOAD: 31.07.2022

Cat. No:309/2018    
DATE OF UPLOAD: 30.07.2022

Cat. No:289/2019  
DATE OF UPLOAD: 30.07.2022

Cat. No 387/2019 
DATE OF UPLOAD:30.07.2022
Cat. No .386/2019  
DATE OF UPLOAD: 30.07.2022Cat. No: 060/2020 
DATE OF UPLOAD: 19.07.2022
Cat. No: 359/2019    
DATE OF UPLOAD: 19.07.2022
Cat. No: 023/2021    
DATE OF UPLOAD: 19.07.2022
Cat. No: 110/2020   
DATE OF UPLOAD: 19.07.2022

Cat. No: 550/2019  
DATE OF UPLOAD: 19.07.2022

Cat. No:024/2021      
DATE OF UPLOAD: 18.07.2022

Cat. No: 274/2020  
DATE OF UPLOAD: 18.07.2022
Cat. No: 153/2020 
DATE OF UPLOAD: 18.07.2022
CAT No. 245/2021
DATE OF UPLOAD: 18.07.2022

Cat. No: 227/2020    
DATE OF UPLOAD: 18.07.2022
Cat. No: 228/2020   
DATE OF UPLOAD: 18.07.2022

Cat. No: 226/2020  
DATE OF UPLOAD: 18.07.2022

DATE OF UPLOAD: 14.07.2022
Cat No: 016/2021

Cat. No. :105/2019 
DATE OF UPLOAD: 14.07.2022

Cat. No. :025/2021   
DATE OF UPLOAD: 14.07.2022

Cat No.503/2020  
DATE OF UPLOAD: 14.07.2022

Cat. No. :007/2021        
DATE OF UPLOAD: 14.07.2022

Cat. No. :492/2020  
DATE OF UPLOAD: 14.07.2022

Cat. No. :147/2020     
DATE OF UPLOAD: 14.07.2022

CAT No. 339/2019 
DATE OF UPLOAD: 14.07.2022

CAT No. 308/2020   
DATE OF UPLOAD: 14.07.2022
Cat. No. :338/2020    
DATE OF UPLOAD: 01.07.2022


YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here