പി.എസ്.സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റുകള്‍ കാണാം 2022 ജൂൺ 


Kerala PSC/ Kerala PSC Short Lists / Short Lists - 2022 June

പി.എസ്.സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റുകള്‍ കാണാം. ലിങ്കുകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.Cat. No. :  035/2022    
DATE OF UPLOAD:  24.06.2022                                     

Cat. No: 640/2021     
DATE OF UPLOAD: 23/06/2022

Cat. No: 776/2021 
DATE OF UPLOAD: 23/06/2022
Cat. No: 541/2021, 542/2021, 543/2021, 544/2021    
DATE OF UPLOAD:  23/06/2022


YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here