പി.എസ്.സി. ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2021 ഒക്ടോബർ: തീയതി പി.എസ്.സി. പ്രഖ്യാപിച്ചു.

PSC DEGREE LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION STAGE 1 & 2 SCHEDULE -2021 OCTOBER
ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിട്ടുള്ള തസ്തികകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പി.എസ്.സി. നടത്തുന്ന 2021 സെപ്തംബറിൽ നടത്താനിരുന്ന പൊതു പ്രാഥമിക പരീക്ഷ നിപാ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ഒക്ടോബറിലേക്ക് മാറ്റി. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ. 

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here