പി.എസ്.സി. രസതന്ത്ര ചോദ്യങ്ങൾ : പി.എസ്.സി. ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ.
രസതന്ത്രത്തിലെ മൂലകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ, പഠിക്കാം. ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പലതും പി.എസ്.സി. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചവയാണ്. SCERT സിലബസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ. ബിരുദതല പരീക്ഷകൾ കൂടി മലയാളത്തിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പി.എസ്.സി.യുടെ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമാണ്.
ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും ഒപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അസുലഭമായ ഈ വിവരങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുക.👇
👉പി.എസ്.സി. രസതന്ത്ര ചോദ്യങ്ങൾ  
👉രസതന്ത്ര ചോദ്യങ്ങൾ - വീഡിയോ 
മറ്റ് പ്രധാന പഠന സഹായികൾ👇   
👉സവിശേഷതകളുടെ ഇന്ത്യ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉കൊറോണ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉അസ്ഥിവ്യവസ്ഥ: ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ  
👉ബഹിരാകാശ ചരിത്രം: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
👉രോഗങ്ങള്‍: ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ  
👉ഇന്ത്യാചരിത്രം: 500 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ  
👉കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ  
👉മഹാത്മാഗാന്ധി: ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും  
👉ഇന്ത്യ: അപരനാമങ്ങൾ 
👉എൽ.ഡി.സി. സൗജന്യ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് 
👉എൽ.ഡി.സി - 2500 മാതൃകാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉കലയും സാഹിത്യവും 
👉ലോകരാജ്യങ്ങൾ 
👉മധ്യകാല ഇന്ത്യ: ചരിത്ര വസ്തുതകളും, ചോദ്യോത്തരങ്ങളും. 
👉ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും 
👉ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് - ചരിത്രവും..
👉ലോക പൈതൃക പട്ടികയിലെ ഇന്ത്യൻ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ
👉ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങള്‍
👉ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC FREE MOCK TEST -> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here