∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 4 August 2017

KERALA PSC INSTRUCTOR IN PHYSICAL EDUCATION(PHYSICAL INSTRUCTOR ) TECHNICAL EDUCATION (GOVERNMENT POLYTECHNICS)/VOCATIONAL INSTRUCTOR IN PHYSICAL EDUCATION VOCATIONAL HIGHER SECONDARY EDUCATION - EXAMINATION-2017 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPER

Category No439/2016
Department : Technical Education (Government Polytechnics)
Name of Post : Instructor in Physical Education (Physical Instructor)
Scale of pay : ` 13900-22360/-
Number of vacancies : 6 (Six)
(More Details - Click here)
Category No92/2017
Department : Vocational Higher Secondary Education
Name of Post: Vocational Instructor in Physical Education
Number of vacancies : Physical Education - 1
(More Details - Click here)


Exam Date: 16/10/2017 Monday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge
               Current Affairs &
               Renaissance in Kerala 
Part II  : Question based on Educational Qualification
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 03/10/2017.

KERALA PSC INSTRUCTOR IN PHYSICAL EDUCATION (PHYSICAL INSTRUCTOR ) TECHNICAL EDUCATION  (GOVERNMENT POLYTECHNICS) /VOCATIONAL  INSTRUCTOR IN PHYSICAL EDUCATION  VOCATIONAL HIGHER SECONDARY EDUCATION - EXAMINATION-2017 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC INSTRUCTOR IN PHYSICAL EDUCATION PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER

Click here to Download Page


No comments:

Post a Comment