∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 4 August 2017

KERALA PSC FOREMAN STATE WATER TRANSPORT - EXAMINATION-2017 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPER

Category No437/2016
Department : State Water Transport
Name of Post Foreman
Scale of pay : ` 27800-59400
Number of vacancy : 2 (Two)
(More Details - Click here)


Exam Date: 21/10/2017 Saturday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post

Main Topics: 
Part I: General Knowledge
               Current Affairs &
               Renaissance in Kerala 
Part II  : Mechanical Engineering (Diploma Level)
Part III : Automobile Engineering(Diploma Level)
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 07/10/2017.

KERALA PSC FOREMAN  STATE  WATER  TRANSPORT - EXAMINATION -2017 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC FOREMAN  STATE  WATER  TRANSPORT PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS

Click here to Download Page
No comments:

Post a Comment