∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 29 May 2017

KERALA PSC STATION OFFICER(TRAINEE) FIRE & RESCUE SERVICES - EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER


Category No068/2017
Department : Fire and Rescue Services
Name of Post : Station Officer (Trainee)
Scale of Pay : ` 30700 - 65400/-
Number of vacancies : Not estimated
(More Details - Click here)
 
Exam Date: 17/08/2017 Thursday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part  I  : Physics
Part II  : Botany
Part III:  Zoology
Part IV:  Mathematics
Part V :  Chemistry
Part VI: General Knowledge,

                   Current Affairs & 
                  Renaissance in Kerala
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 04/08/2017.


KERALA PSC STATION OFFICER(TRAINEE) FIRE & RESCUE SERVICES - EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC STATION OFFICER(TRAINEE) FIRE & RESCUE SERVICES - PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS

Click here to Download PagePSC Solved Question Papers ---> Click here 

No comments:

Post a Comment