∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 29 April 2017

KERALA PSC MEDICAL OFFICER (SIDDHA) INDIAN SYSTEMS OF MEDICINE ONLINE EXAMINATION-2017 JULY SOLVED QUESTION PAPER

MEDICAL OFFICER (SIDDHA)
INDIAN SYSTEMS OF MEDICINE  
ONLINE EXAMINATION
Category No12/2016 
Department : Indian Systems of Medicine
Name of Post : Medical Officer (Siddha)
Scale of Pay : ` 20740 – 36140
Number of vacancies : 1 (One) 
(More Details - Click here)


Exam Date: 27/07/2017 Thursday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,
                   Current Affairs & 
                  Renaissance in Kerala
Part II: Questions based on Educational Qualification
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 17/07/2017.
PSC Solved Question Papers ---> Click here No comments:

Post a Comment