∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 10 March 2017

KERALA PSC CONFIDENTIAL ASSISTANT GRADE II (SPECIAL RECRUITMENT FOR SC/ST AND ST ONLY) VARIOUS DEPARTMENT DICTATION TEST- EXAMINATION-2017 MAY SOLVED QUESTION PAPER

CONFIDENTIAL ASSISTANT GRADE II (SPECIAL RECRUITMENT FOR SC/ST AND ST ONLY) VARIOUS  DEPARTMENT
DICTATION TEST
Category No424/2013
Name of the DepartmentVarious
Name of Post: Confidential Assistant Grade II
Scale of Pay:   ` 10480 - 18300/-
Number of vacancies : Thiruvananthapuram – SC/ST – 1 (One). ST – 1 (One).
(More Details - Click here)

Exam Date: 31/05/2017 Wednesday
Time: 09.30 AM to 11.05 AM

Syllabus: DICTATION TEST
Main Topics: 
“A passage in English of 400 words will be dictated in 5 minutes (80 words per minute) and the candidates have to take down the passage in Shorthand then to write the passage in Longhand using ink within one hour”..
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 05 minutes)
(Medium of Questions- English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 18/05/2017.

KERALA PSC CONFIDENTIAL ASSISTANT GRADE II (DICTATION TEST) (NCA NOTIFICATION) VARIOUS-2016 QUESTION PAPERS

Click here to Download PageKPSC PREVIOUS Solved Question Papers ---> Click here 

KPSC PREVIOUS (UN SOLVED) Question Papers ---> Click here 

LDC RANK FILE - PDF


Related LinksNo comments:

Post a Comment