∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Wednesday, 1 February 2017

KERALA PSC TRADESMAN(TURNING) (NCA NOTIFICATION) TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT - EXAMINATION-2017 APRIL SOLVED QUESTION PAPER

TRADESMAN(TURNING)
(NCA NOTIFICATION)
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT
Category No325/2014, 76/2016
Name of the DepartmentTechnical Education
Name of Post: Tradesman (Turning)
Scale of Pay:   `  9,190- 15,780/-
Number of vacancies : Community wise
76/2016 - Muslim - Idukki – 01 (One)
325/2014 - Muslim - Thrissur - 01 (One)
(More Details - Click here & Click here)

Exam Date: 18/04/2017 Tuesday
Time: 10.30 AM to 12.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics:
Part I   :  Questions based on Technical Qualification
Part II: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: Malayalam/ Tamil/Kannada)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 05/04/2017.

KERALA PSC TRADESMAN (TURNING) TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT-2016 DECEMBER SOLVED QUESTION PAPER

Click here to Download PageMore PSC Solved Question Papers ---> Click here 

Related Links

No comments:

Post a Comment