∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Thursday, 5 January 2017

KERALA PSC VOCATIONAL INSTRUCTOR IN MAINTENANCE AND OPERATION OF MARINE ENGINES KERALA VOCATIONAL HIGHER SECONDARY EDUCATION EXAMINATION-2017 MARCH SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: Vocational Instructor in Maintenance and Operation of Marine Engines
Category No490/2015
Name of the Department VHSE
Scale of Pay:   ` 14620-25280/-
Number of vacancies :  Anticipated Vacancies
(More Details - Click here)
( FROM QUALIFIED STAFF IN THE MINISTERIAL SUBORDINATE  SERVICE  OF  THE  KERALA VOCATIONAL  HIGHER  SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT)
Category No491/2015 (BY TRASNFER)
(More Details - Click here)
Exam Date: 03/03/2017 Friday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM


Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics:
Part  I (a) : Questions based on Diploma in
                  Mechanical Engineering
           (b): Questions based on Maintenance and
                  Operation of Marine Engines
Part II: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 18/02/2017.
KERALA PSC LABORATORY TECHNICAL ASSISTANT - MAINTENANCE AND OPERATION OF MARINE ENGINES - VHSE-2015 PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER

Click here


More PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here

No comments:

Post a Comment