∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 5 August 2016

KERALA PSC HIGH SCHOOL ASSISTANT(PHYSICAL SCIENCE) TAMIL MEDIUM ( DIRECT RECRUITMENT) EDUCATION DEPARTMENT -2016 OCTOBER PREVIOUS QUESTION PAPER

HIGH SCHOOL ASSISTANT(PHYSICAL SCIENCE)
TAMIL MEDIUM- EDUCATION DEPARTMENT
( DIRECT  RECRUITMENT)

Category No166/2013, 050/2016
DepartmentEducation
Name of Post: High School Assistant (Physical Science)  (Tamil Medium)
Scale of Pay:   ` 14,620 -25,280/- 
(More Details - Click here)


Exam Date: 20/10/2016 Thursday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post.
Main Topics:
Part  I  :  Renaissance &
                Freedom Movement     
Part II  : General Knowledge & 
                 Current Affairs
Part III : Methodology of Teaching  
Part IV : Questions based on Core Subject 
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: Part I, II, III English & Part IV – Tamil)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 07/10/2016

KERALA PSC HIGH SCHOOL ASSISTANT(PHYSICAL SCIENCE) TAMIL MEDIUM ( DIRECT  RECRUITMENT) EDUCATION DEPARTMENT -2016 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPERKERALA PSC HIGH SCHOOL ASSISTANT (PHYSICAL SCIENCE) MALAYALAM- PREVIOUS QUESTION PAPER 

Click here---> View   &  Download


KERALA PSC HIGH SCHOOL ASSISTANT (PHYSICAL SCIENCE) MALAYALAM- MODEL QUESTION PAPERS
More PSC Solved Question Papers ---> Click here 

Related Links

No comments:

Post a Comment