∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 18 June 2016

KERALA PSC TELEPHONE OPERATOR DISTRICT CO-OPERATIVE BANK-2016 AUGUST PREVIOUS QUESTION PAPER

Telephone Operator - DISTRICT CO-OPERATIVE BANK
(PART  I  - Direct Recruitment)
Category No420/2015
(PART  II  - SOCIETY QUOTA)
Category No421/2015
(Direct Recruitment from eligible employees of  Member Societies/Primary Co-operative Societies affiliated to the concerned District Co-operativeBank)
Name of the concernDistrict Co-operative Bank
Name of Post: Telephone Operator
Scale of Pay:   ` 9,075-21,800/-
(More Details - Click here)
Exam Date: 06/08/2016 Saturday
Time: 01.30 PM to 03.15 PM


Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post.
Main Topics: 
Part I :  General Knowledge
                  Current Affairs &     
                  Renaissance in Kerala
Part II :  General English 
Part III:  Based on Technical qualification
               (Operating Telex System)
Date of uploading of Centre List on or before 05/07/2016 (Circular 12/2015)
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 23/07/2016
KERALA PSC TELEPHONE OPERATOR  DISTRICT CO-OPERATIVE BANK-2016 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC  TELEPHONE OPERATOR (DISTRICT CO-OPERATIVE BANK) 2015 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPERPSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here
Related Links

No comments:

Post a Comment