∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Tuesday, 31 May 2016

KERALA PSC POLICE CONSTABLE - POLICE (INDIA RESERVE BATTALION REGULAR WING)-2016 JULY SOLVED QUESTION PAPER

Category No18/2016 (DIRECT RECRUITMENT)
Category No18/2016 (FOR SSLC FAILED SC/ST CANDIDATES)
DepartmentPolice (India Reserve Battalion Regular Wing)
Name of Post: Police Constable
Scale of Pay:   `  10,480 – 18,300/- (PR)
(More Details - Click here)


Exam Date: 02/07/2016 Saturday
Time: 01.30 PM to 03.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I :  General Knowledge
                  Current Affairs &     
                  Renaissance in Kerala
Part II :  General English
Part III:  Simple Arithmetic & Mental Ability
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: Malayalam/Tamil/Kannada)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 18/06/2016
*

KERALA PSC POLICE CONSTABLE - POLICE (INDIA RESERVE BATTALION REGULAR WING)-2016 JULY SOLVED QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC POLICE CONSTABLE PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERSSCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment