∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 19 February 2016

KERALA PSC LIBRARIAN GRADE IV – KERALA STATE CENTRAL LIBRARY 2016 APRIL SOLVED QUESTION PAPER

LIBRARIAN GRADE IV – KERALA STATE CENTRAL LIBRARY
Category No236/2015 (DIRECT RECRUITMENT)
Category No237/2015 (BY TRANSFER)
Department : Kerala State Central Library
Name of post: Librarian Gr. IV
Scale of Pay:  ` 11620-20240/-
(More Details - Click here)

Exam Date: 12/04/2016 Tuesday
Time:07.30 AM to 09.15 AM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I - Questions based on qualification prescribed
Part II : General Knowledge, Current Affairs & Renaissance in Kerala

(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions:  English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 29/03/2016

KERALA PSC LIBRARIAN GRADE III SOLVED QUESTION PAPERS (2 Set)

Click here to Download Page
More PSC Solved Question Papers --->Click here  
 
 
 
 
 
 
 
 


PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.


SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment