പി.എസ്.സി 2022 ഡിസംബറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകള്‍ കാണാം


Kerala PSC/ Kerala PSC Rank Lists/ Rank Lists - 2022 December

2022 ഡിസംബർ മാസം പി.എസ്.സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ കാണാം. ലിങ്കുകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

Cat.No: 528/2019
DATE OF UPLOAD: 31.12.2022

Cat.No: 133/2022   
DATE OF UPLOAD: 31.12.2022
Cat.No: 213/2020   
DATE OF UPLOAD: 31.12.2022

Category No: 104/2019  
Date of upload: 31.12.2022
Category No: 103/2019  
Date of upload: 31.12.2022Cat.No: 088/2019  
DATE OF UPLOAD: 23.12.2022
Cat.No: 333/2020 
DATE OF UPLOAD: 23.12.2022

Cat.No: 448/2019   
DATE OF UPLOAD: 22.12.2022

Cat.No: 327/2021 
DATE OF UPLOAD: 22.12.2022

Cat.No:180/2019
DATE OF UPLOAD:22.12.2022

Cat No: 182/2019
Date of Upload:22.12.2022

Cat.No:183/2019
Date of Upload:22.12.2022

Cat. No.216/2019
Date of upload:22/12/2022

Cat No:184/2019
Date of Upload:22.12.2022

Cat No:185/2019
Date of Upload:22.12.2022

Cat.No: 449/2019  
DATE OF UPLOAD: 22.12.2022
Cat.No: 297/2021  
DATE OF UPLOAD: 22.12.2022
Cat.No: 193/2022
DATE OF UPLOAD: 17.12.2022
Cat.No: 234/2021  
DATE OF UPLOAD: 17.12.2022

Cat.No: 223/2020  
DATE OF UPLOAD: 17.12.2022
Cat.No: 224/2020 
DATE OF UPLOAD: 17.12.2022
Cat.No: 150/2020 
DATE OF UPLOAD: 17.12.2022
Cat.No: 149/2020  
DATE OF UPLOAD: 17.12.2022
Cat.No: 148/2020 
DATE OF UPLOAD: 13.12.2022
Cat.No: 021/2022  
DATE OF UPLOAD: 13.12.2022
Cat.No: 077/2022   
DATE OF UPLOAD: 13.12.2022

Cat.No: 101/2020  
DATE OF UPLOAD: 13.12.2022
Cat.No: 102/2020     
DATE OF UPLOAD: 13.12.2022
Cat.No: 685/2021
DATE OF UPLOAD: 05.12.2022
Cat.No: 692/2021    
DATE OF UPLOAD: 05.12.2022

Cat.No: 335/2020    
DATE OF UPLOAD: 05.12.2022
Cat.No: 577/2021 
DATE OF UPLOAD: 05.12.2022

Cat.No: 335/2020   
DATE OF UPLOAD: 05.12.2022

Cat.No: 685/2021 
DATE OF UPLOAD: 05.12.2022
Cat.No: 005/2021 
DATE OF UPLOAD: 05.12.2022

Cat.No: .604/2019 
DATE OF UPLOAD: 05.12.2022

 


YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
NEW JOBS & VACANCY -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here