ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ: വനം - വന്യജീവി വകുപ്പ് 


The Kerala Public Service Commission publish notifications inviting applications for selection to various posts as per the requisitions of the appointing authorities, conduct written test and/or practical tests, physical efficiency test and interview, prepare ranked list based on the performance of the candidates and advise candidates for appointment strictly based on their merit and observing the rules of reservation as and when vacancies are reported. The Head Office of the Kerala Public Service Commission is situated at Pattom, Thiruvananthapuram, the State Capital. 

ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി വനത്തെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള്ള പ്രത്യേക നിയമനം. (പാർട്ട് - I 60% ഒഴിവിലേക്ക് പൊതുവിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള നിയമനം. പാർട്ട്  II വനം വകുപ്പിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന 40% ഒഴിവിലേക്കുള്ള നിയമനം)

" Candidates who have Aadhaar Card should add Aadhaar Card as ID Proof in their profile"

1. ഉദ്യോഗപ്പേര്: ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ (പാർട്ട് I)
കാറ്റഗറി നമ്പർ: 92/2022
വകുപ്പ്: വനം - വന്യജീവി വകുപ്പ് 
ശമ്പളം: ₹.20000 – 45800/- (PR)
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ നൽകുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം 12
കൊല്ലം 06
പത്തനംതിട്ട 06
കോട്ടയം 12
ഇടുക്കി 24
എറണാകുളം 12
തൃശ്ശൂർ 06
പാലക്കാട് 36
മലപ്പുറം 18
കോഴിക്കോട് 12
വയനാട് 102
കണ്ണൂർ 27
കാസറഗോഡ് 27
(കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്കുക)

2. ഉദ്യോഗപ്പേര്: ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ (പാർട്ട് II)
കാറ്റഗറി നമ്പർ: 93/2022
വകുപ്പ്: വനം - വന്യജീവി വകുപ്പ് 
ശമ്പളം: ₹.20000 – 45800/- (PR)
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ നൽകുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം 08
കൊല്ലം 04
പത്തനംതിട്ട 04
കോട്ടയം 08
ഇടുക്കി 16
എറണാകുളം 08
തൃശ്ശൂർ 04
പാലക്കാട് 24
മലപ്പുറം 12
കോഴിക്കോട് 08
വയനാട് 68
കണ്ണൂർ 18
കാസറഗോഡ് 18
(കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്കുക)

Exam Date: 03/09/2022 Saturday
Time: 01.30 P.M to 03.30 P.M

Examination Time includes one hour for the Online examination and half an hour for the OMR examination as preparation time for the verification of Admission Tickets and the original ID of the candidates appearing for the examination. No candidates will be permitted to enter the examination venue after the beginning of preparation time. 

Syllabus:
Main Topics & Study Materials:-      
I. പൊതു വിജ്ഞാനം (35 മാർക്ക്‌)
II. മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണപാടവും (05 മാർക്ക്‌) 
III. വനവും അനുബന്ധഘടകങ്ങളും (60 Marks)
(ആകെ: 100 മാർക്ക്) 
(സമയം: 1 മണിക്കൂർ 30 മിനുട്ട്)
മലയാളം / തമിഴ് / കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലുള്ള ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ലഭ്യമാണ്.
പരീക്ഷാരീതി: ഒ.എം.ആർ 
(ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രൊഫൈൽ വഴി 20/08/2022 മുതൽ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്).

(ഈ പരീക്ഷയുടെ സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പർ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഒപ്പം മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ലിങ്ക് താഴെ നൽകുന്നു).

1. KERALA PSC BEAT FOREST OFFICER -FOREST DEPARTMENT- 2022 SEPTEMBER SOLVED QUESTION PAPER
2. KERALA PSC BEAT FOREST OFFICER -FOREST DEPARTMENT- PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS

3. KERALA PSC 10th LEVEL EXAM QUESTIONS AND ANSWERS 

4. KERALA PSC 10th LEVEL PREVIOUS EXAM QUESTIONS AND ANSWERS പ്രധാന പഠന സഹായികൾ👇   

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here