പി.എസ്.സി. 2021 മെയ് 21 മുതൽ ജൂൺ 15 വരെയുള്ള തീയതികളിലെ മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ പരീക്ഷാതീയതികൾ  

Kerala Public Service Commission has published a complete schedule of upcoming PSC OMR / ONLINE exams in July 2021. 
പി.എസ്.സി. പരീക്ഷാ കലണ്ടർ 2021 ഓഗസ്റ്റ് 
പി.എസ്.സി. 21/05/2021 മുതൽ 15/06/2021 വരെയുള്ള തീയതികളിലെ മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ പരീക്ഷാതീയതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ അതാത് പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഒപ്പം അതേ പോസ്റ്റിലേക്ക് മുൻപ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ, ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, സിലബസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്നിവയും ലഭിക്കും. 


(Category: 286/2019)

(Category: 274/2019)

13.  DRIVER GRADE-II (HDV)/ CHAUFFEUR GR. II / DRIVER CUM OFFICE ATTENDANT/ FIRE AND RESCUE OFFICER (DRIVER) /DRIVER CUM VEHICLE CLEANER GR.III /POLICE CONSTABLE DRIVER - (MEDIUM / HEAVY PASSENGER / GOODS VEHICLE) VARIOUS DEPARTMENT  
(Category: 300/2017, 528/2017, 533/2017, 410/2019, 036/2020, 044/2020, 074/2020, 146/2020, 153/2020, 187/2020, 188/2020, 275/2020, 300/2020, 470/2020, 471/2020, 472/2020, 017/2021 to 020/2021, 027/2021, 031/2021)

* MARCH - Click here
* APRIL - Click here
* MAY - Click here
* JUNE - Click here
* JULY - Click here
* AUGUST - Click here

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here