∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Sunday, 1 April 2018

KERALA PSC ASSISTANT CRANE DRIVER (ELECTRICAL) PORT -ONLINE EXAMINATION JUNE 2018 SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: Assistant Crane Driver (Electrical)
Category No201/2016
Name of Department : Port
Scale of Pay: Rs. 17,000 – 37,500/-
No. of vacancies: District wise
Kollam – 2 (Two), Kozhikode – 8 (Eight)
(More Details - Click here)
Exam Date: 19/06/2018 Tuesday
Batch -I - 10.00 AM* to 12.15 PM
Batch -II - 12.00 PM* to 02.15 PM


Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge
                      Current Affairs &
                     Renaissance in Kerala  
Part II :  Questions based on educational qualification 
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 05/06/2018.


KERALA PSC DRIVER (HDV) PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER
Click here to Download Page


PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here

No comments:

Post a Comment