∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 30 April 2016

KERALA PSC DRIVER GRADE II (HDV) NCC/SAINIK WELFARE/ DRIVER GRADE II (HDV)VARIOUS - 2016 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

DRIVER GRADE II (HDV) (EX-SERVICEMEN ONLY) NCC/SAINIK WELFARE
Category No444/2014
Department: NCC / Sainik Welfare Department.
Name of Post: Driver Gr. II (HDV) (Ex-Servicemen only)
Scale of Pay:  ` 9190-15780/-
(More Details - Click here)

DRIVER GRADE II (HDV)

(NCA NOTIFICATION) VARIOUS
Category No615/2015
Department : Various
Name of Post: Driver Gr II (HDV)
Scale of Pay:  ` 9,190 – 15, 780/-
(More Details - Click here)

Exam Date: 21/06/2016 Tuesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I  :   General Knowledge
                 Current Affairs &
                 Renaissance in Kerala
Part II :  Questions based on Driving (HDV)
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: Malayalam/Tamil/Kannada)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 07/06/2016
KERALA PSC DRIVER GRADE II (HDV) NCC/SAINIK WELFARE/ DRIVER GRADE II (HDV)VARIOUS - 2016 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

Click hereKERALA PSC DRIVER GRADE II (HDV) MORE PREVIOUS (SOLVED)  QUESTION PAPERS 
More PSC Solved Question Papers ---> Click here 

Related Links

SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment