∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 1 December 2017

KERALA PSC POLICE CONSTABLE (TELECOMMUNICATIONS) POLICE TELECOMMUNICATIONS - EXAMINATION-2018 FEBRUARY SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post : Police Constable (Telecommunications)
Category No104/2017
Department : Police (Telecommunications)
Scale of Pay : Rs. 22200 - 48000
Number of vacancies : 24 (Twenty Four)
(More Details - Click here)

Exam Date: 14/02/2018 Wednesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge
                      Current Affairs &
                     Renaissance in Kerala  
Part II : Questions based on Technical Qualification 
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 01/02/2018.
KERALA PSC POLICE CONSTABLE (TELECOMMUNICATIONS)  POLICE TELECOMMUNICATIONS - EXAMINATION-2018 FEBRUARY SOLVED QUESTION PAPER 
Click hereKERALA PSC POLICE CONSTABLE - (TELECOMMUNICATIONS) PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER -2009
Click here

KERALA PSC POLICE CONSTABLE - POLICE PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS
Click here to Download PagePSC Solved Question Papers ---> Click here 
CURRENT AFFAIRS - PDFRelated Links

No comments:

Post a Comment