∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 27 May 2017

KERALA PSC ASSISTANT INFORMATION OFFICER INFORMATION & PUBLIC RELATIONS ONLINE EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER


Name of Post : Assistant Information Officer
Category No587/2015 
Department : Information and Public Relations
Scale of pay : ` 14620-25280
Number of vacancy : SC -1 (One)
(More Details - Click here)


Exam Date: 04/08/2017 Friday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I       : Quantitative Aptitude
Part II      :  Mental Ability
Part III     :  General Science
Part IV     :  Current Affairs
Part V      :  Facts about India
Part VI     :  Facts about Kerala
Part VII    :  Constitution of India
Part VIII   : General English
Part IX      :  Social Welfare Schemes & Measures
Part X       :  IT& Cyber Law
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 20/07/2017. 
KERALA PSC ASSISTANT INFORMATION OFFICER INFORMATION & PUBLIC RELATIONS ONLINE EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER
Click hereKERALA PSC ADMINISTRATIVE OFFICER–KSRTC - 2015 SOLVED QUESTION PAPER
Click here to Download PageRelated Links
* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment