∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Thursday, 4 June 2015

KERALA PSC ADMINISTRATIVE OFFICER–KSRTC - 2015 SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post : Administrative Officer
Category No: 398//2013 
Name of Firm : Kerala State Road Transport Corporation
Scale of Pay : ` 12060 – 22810 (Pre-Revised scale)
No. of vacancies : 07 (Seven)

(More details Click here)
Exam Date: 30/06/2015 Tuesday
Time : 07.30 AM to 09.15 AM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics:-
1. Quantitative Aptitude
2. Mental Ability and Test of Reasoning
3. General Science
4. Current Affairs
5. Facts about India
6. Facts about Kerala
7.Constitution of India and Civil Rights
8. General English
9. Social Welfare Schemes & Measures
10. Information Technology and Cyber Laws
(Detailed Syllabus Click here)

(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 16/06/2015

KERALA PSC ADMINISTRATIVE OFFICER–KSRTC - 2015 SOLVED QUESTION PAPER

Click here ---> View   &   Download 
SECRETARIAT ASSISTANT / AUDITOR 2015 SOLVED QUESTION PAPER 


Click here
SECRETARIAT ASSISTANT / AUDITOR 2013 SOLVED QUESTION PAPER


Click hereSECRETARIAT ASSISTANT MODEL QUESTION PAPER 2015 (SOLVED)


Click here
CURRENT AFFAIRS (SECRETARIATE ASSISTANT ORIENTATION)


Click here

PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here

No comments:

Post a Comment