പി.എസ്.സി 2023 മെയ് - ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റുകള്‍ കാണാം


Kerala PSC/ Kerala PSC Short Lists / Short Lists - 2023 May

പി.എസ്.സി മെയ് മാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റുകൾ കാണാം. ലിങ്കുകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന തീയതികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Cat. No. 253/2020   
Date of upload: 31.05.2023

Cat. No.490/2020  
Date of upload: 31.05.2023

Cat. No. : 406/2021  
Date of upload: 31.05.2023

Cat. No. : 405/2021  
Date of upload: 31.05.2023
CATEGORY NO: 055/2018
DATE OF UPLOAD: 31.05.2023

Cat. No.348/2021    
Date of upload: 31.05.2023

CAT.NO: 406/2021      
Date of upload: 30.05.2023

Category No: 405/2021 
Date of upload: 30.05.2023

CAT NO. 163/2022 
Date of upload: 30.05.2023

Cat. No.273/2022  
DATE OF LOAD: 29/05/2023

Cat. No.135/2020  
DATE OF LOAD: 29/05/2023

Cat. No.133/2020   
DATE OF LOAD: 29/05/2023

Cat. No.134/2020  
DATE OF LOAD: 29/05/2023

Cat. No.249/2021   
DATE OF LOAD: 29/05/2023

Cat. No. 405/2021    
DATE OF LOAD: 29/05/2023

Cat. No. 614/2021 
DATE OF LOAD: 29/05/2023


Cat. No.309/2018   
Date of Upload: 24.05.2023
Cat.No: 767/2021 
Date of Upload: 24.05.2023

Cat. No.186/2022  
Date of Upload: 24.05.2023

Cat. No. : 748/2021  
Date of Upload: 24.05.2023

Cat. No.492/2020   
Date of Upload: 24.05.2023

Cat.No: 601/2019 
Date of Upload: 24.05.2023

Cat. No.064/2022    
Date of Upload: 24.05.2023

Cat.No: 056/2018 
Date of Upload: 24.05.2023

Cat.No:553/2019   
Date of Upload:23.05.2023
CATEGORY NO: 553/2019
Date of Upload:23.05.2023

Cat. No. : 162/2022 
Date of Upload:23.05.2023

Cat.No:367/2021  
Date of Upload:23.05.2023

Cat.No. 363/2018)   
Date of Upload:23.05.2023

Cat.No. 362/2018
Date of Upload:23.05.2023


Cat. No.253/2021   
Date of upload:20.05.2023

Cat. No.019/2022   
Date of upload:20.05.2023

Cat. No. 406/2019   
Date of upload:20.05.2023

Cat. No. 055/2021   
Date of upload:20.05.2023

Cat. No. 275/2021  
Date of upload:20.05.2023

Cat. No. 506/2021  
Date of upload:20.05.2023
Cat. No. : 705/2021  
Date of upload:19.05.2023Cat. No. : 506/2021
Date of Upload: 17.05.2023Cat. No. : 159/2022    
Date of Upload: 11.05.2023
Cat.No: 758/2021
Date of Upload: 11.05.2023

Cat. No. : 739/2021
Date of Upload: 11.05.2023  

Cat. No. : 487/2019
Date of Upload: 11.05.2023    

Cat. No. : 108/2022   
Date of Upload: 11.05.2023
Cat. No. 748/2021
DATE OF UPLOAD: 02.05.2023

CAT.NO. 162/2022
Date of Upload: 02/05/2023

CAT NO:- 112/2020    
Date of Upload: 02/05/2023
PL.No. : 03/2023/DOP        
Cat. No. : 763/2021       
Date of Upload: 02/05/2023


YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
NEW JOBS & VACANCY -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here