പി.എസ്.സി പത്താംതലം, പന്ത്രണ്ടാംതലം, ബിരുദതല മുഖ്യ പരീക്ഷകളുടെ പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു


PSC 10th, +2, Degree Level Main Exam Date Published | SSLC, +2, Degree Level Main Exam Date, Time, Syllabus Published

2022 ൽ നടന്ന പത്താംതലം, പന്ത്രണ്ടാംതലം, ബിരുദതല പൊതുപ്രാഥമിക പരീക്ഷയെ തുടർന്നുള്ള സാധ്യതാപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കുള്ള മുഖ്യപരീക്ഷകൾ 2023 ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂലായ് വരെയുളള മാസങ്ങളിൽ നടത്തുന്നതാണ്. വിശദമായ സിലബസും ടൈംടേബിളും താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിലെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അസിസ്റ്റന്റ്, കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ, പോലീസ് വകുപ്പിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് തസ്തികകളുടെ പൊതുപ്രാഥമിക പരീക്ഷകൾ 2023 ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ നടത്തും. ഈ തസ്തികകളുടെ സാധ്യതാപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർക്ക് കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് വെവ്വേറെ മുഖ്യപരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, ഫീൽഡ് ഓഫീസർ തസ്തികകളുടെ മുഖ്യപരീക്ഷകൾ 2023 ജൂലൈ മാസത്തിലും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് തസ്തികയുടെ മുഖ്യപരീക്ഷകൾ 2023 ആഗസ്ത് മാസത്തിലും നടത്തുന്നതാണ്.

വിവിധ ബറ്റാലിയനുകളിലെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ, വനിതാ സിവിൽ പോലീസ് തസ്തികകളുടെ പരീക്ഷകൾ 2023 ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ നടത്തുന്നതാണ്. ഈ തസ്തികകൾക്ക് പ്രാഥമിക പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ് തസ്തികയുടെ പ്രാഥമിക പരീക്ഷ 2023 ജൂലൈ, ആഗസ്ത് മാസങ്ങളിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തും. സാധ്യതാപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള മുഖ്യപരീക്ഷ 2023 ഒക്ടോബർ മാസം നടത്തുന്നതാണ്.

ഇതിനോടകം വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള പത്ത്, പന്ത്രണ്ട്, ബിരുദം യോഗ്യതകളുള്ള മറ്റു തസ്തികകളുടെ പരീക്ഷകൾ 2023 ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലായി നടത്തുന്നതാണ്. പ്രധാന തസ്തികകളുടെ പരീക്ഷകൾ സംബന്ധിച്ച് സാധ്യതാ തീയതികളാണ് കമ്മിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദമായ സമയവിവരപട്ടിക അതത് സമയങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

പത്താംതലം, പന്ത്രണ്ടാംതലം, ബിരുദതല മുഖ്യ പരീക്ഷകളുടെ വിശദ വിവരങ്ങളറിയാൻ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള അതാത് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ പരീക്ഷകൾ ഓരോന്നിന്റെയും മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്നിവ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ ലഭ്യമാണ്. അവ ഓരോന്നും തരം തിരിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.


വിവിധ മാസങ്ങളിലെ പി.എസ്.സി. പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ചറിയാൻ താഴെനൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുക. 


YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
NEW JOBS & VACANCY -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here